Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lukkeperiode for anmeldelse af dokumenter til tinglysning i tingbogen

I medfør af § 4 i lov nr. 504 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love, fastsættes:

§ 1. Der kan ikke anmeldes dokumenter til tinglysning i tingbogen i perioden den 21. august 2009 til og med den 7. september 2009.

Stk. 2. Dokumenter, der modtages til tinglysning i tingbogen efter kl. 12 den 20. august 2009, anses for at være anmeldt til tinglysning i lukkeperioden.

Stk. 3. Dokumenter, som anmeldes til tinglysning i tingbogen i lukkeperiode, afvises.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2009.

Justitsministeriet, den 20. juli 2009

Brian Mikkelsen

/ Jens-Christian Bülow