Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31983L0189
 
31988L0182
 
31994L0010
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens område

Kapitel 2   Forbud mod import, salg anvendelse og eksport

Kapitel 3   Kontrol, dispensation og klageadgang

Kapitel 4   Straf og ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP)1)

I medfør af § 8, § 30, § 45, stk. 1, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 97 af 10. februar 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP) eller salte og estere heraf.

Kapitel 2

Forbud mod import, salg anvendelse og eksport

§ 2. Import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP) eller salte og estere heraf i en koncentration på 5 ppm (mg/kg) eller derover er forbudt.

Kapitel 3

Kontrol, dispensation og klageadgang

§ 3. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges i forsknings-, udviklings- og analyseøjemed. Miljøstyrelsen kan stille vilkår for tilladelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straf og ikrafttrædelse

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) importerer, sælger, anvender eller eksporterer varer i strid med § 2 eller

2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 3, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 420 af 21. april 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af pentachlorphenol, (PCP) ophæves.

Miljøministeriet, den 5. september 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 420 af 21. april 1996, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF (informationsproceduredirektivet) som ændret hovedsageligt ved Rådets direktiv 88/182/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/10/EF.