Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
31998L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens område

Kapitel 2   Forbud mod import og salg

Kapitel 3   Kontrol, dispensation og klageadgang

Kapitel 4   Straf og ikrafttrædelse

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly1)

I medfør af § 30, § 31, § 45, stk. 1, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 97 af 10. februar 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter import og salg af produkter, der indeholder bly.

§ 2. Ved bly forstås grundstoffet bly, både i metallisk form og i kemiske forbindelser.

Stk. 2. Ved produkter, der indeholder bly, forstås produkter, hvori bly indgår med mere end 100 ppm (mg/kg) i produktets homogene enkeltdele.

§ 3. Bekendtgørelsens regler hindrer ikke import og salg af produkter, der er reguleret af andre regler, der er udstedt i medfør af kemikalieloven eller anden lovgivning.

§ 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke import og salg af produkter udelukkende til eksport.

§ 5. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Råvarer og halvfabrikata.

2) Brugte produkter, der ved førstegangssalg opfyldte danske krav.

3) Blycarbonater og blysulfater som stoffer eller som bestanddele i kemiske produkter beregnet til maling omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.

Kapitel 2

Forbud mod import og salg

Kemiske forbindelser af bly

§ 6. Import og salg af produkter, der indeholder kemiske forbindelser af bly, er forbudt fra 1. marts 2001.

Stk. 2. Uanset forbuddet i stk. 1 er import og salg af produkter, der indeholder kemiske forbindelser af bly, fortsat tilladt for de produktkategorier, som er nævnt i bilag 1 til denne bekendtgørelse, indtil de i bilaget anførte tidspunkter.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke produkter til reparation af eksisterende produkter.

Metallisk bly

§ 7. Import og salg af produkter, der indeholder metallisk bly, er forbudt for de produktkategorier, som er nævnt i bilag 2 til denne bekendtgørelse, fra det tidspunkt, som er anført i bilaget.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke produkter til reparation af eksisterende produkter.

Kapitel 3

Kontrol, dispensation og klageadgang

§ 8. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges. Miljøstyrelsen kan stille vilkår for tilladelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) importerer eller sælger produkter i strid med § 6, stk.1, eller § 7, stk.1, eller

2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 8, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1082 af 13. september 2007 om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly ophæves.

Miljøministeriet, den 5. september 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Liste over produktkategorier, der indeholder kemiske forbindelser af bly, hvor import og salg - uanset forbuddet i § 6, stk. 1 - er tilladt indtil de anførte tidspunkter

Produktkategorier
Tilladt indtil
1.
Højfleksible kabler til maskindele, herunder elevatorkabler
indtil videre
2.
Superledere
indtil videre
3.
Tændsats til ammunition og boltpistoler
indtil videre
4.
Blymønje til restaurering af historiske genstande
indtil videre
5.
Udladningslamper
indtil videre
6.
Maling til specielle formål:
 
 
– korrosionsbeskyttelsesmaling med under 250 ppm bly
indtil videre
 
– antibegroningsmaling med under 1250 ppm bly
indtil videre
7.
Glas til specielle formål:
indtil videre
 
– lyskilder
 
 
– optik
 
 
– strålingsbeskyttelse
 
 
– krystalglas
 
 
– silikatglas til sandblæsning
 
8.
Glasurer på tændrør til udendørs anvendelse
indtil videre
9.
Glasur på tegl, mursten og klinker
indtil videre
10.
Elektroniske komponenter
indtil videre
11.
Produkter til forskning, udvikling og laboratorieanvendelse
indtil videre


Bilag 2

Liste over produktkategorier, der indeholder metallisk bly, hvor import og salg - i henhold til § 7, stk. 1 - er forbudt fra de anførte tidspunkter

Produktkategorier
Forbudt fra
1.
Produkter til hobbyformål
1. marts 2001
2.
Fyrfadslys og andre lys
1. marts 2001
3.
Gardinvægte
1. marts 2001
4.
Produkter til dekorative formål, herunder smykker
1. marts 2001
5.
Sikkerhedsplomber
1. marts 2001
6.
Produkter til tagdækning af bygninger
1. marts 2001
7.
Produkter til inddækning på bygninger
1. december 2002
8.
Produkter til reparation af samt om- og tilbygning på huse, med undtagelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning
1. november 2007
9.
Fiskeredskaber til erhvervsfiskeri:
 
 
– Import af synk
1. december 2007
 
– Import af synkeliner og vodtove
1. december 2011
 
– Salg af synk
1. juni 2008
 
– Salg af synkeliner og vodtove
1. juni 2012
10.
Fiskeredskaber til lystfiskeri
1. december 2002
11.
Loddelegeringer til VVS- og blikkenslagerformål, undtagen til lodning af zinkplader
1. december 2002
12.
Kappe til elektriske jordkabler < 100 kV AC, med undtagelse af søkabler i vand og på land
1. november 2007
 
Kappe til elektriske jordkabler < 150 kV DC, med undtagelse af søkabler i vand og på land
1. november 2007
13.
Bly i hjulvægte til motordrevne køretøjer undtagen biler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren iberegnet (personbiler) og biler, der er indrettet til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg (varebiler)
1. november 2009

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 1082 af 13. september 2007, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.