Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31975L0439
 
31987L0101
 
32000L0076
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 - 3, og stk. 3, nr. 1, § 13, § 29, § 35, stk. 2, § 39, stk. 3 og 4, § 41 a, stk. 3, § 41 b og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om indretning og drift af forbrændingsanlæg og medforbrændingsanlæg. Bekendtgørelsen supplerer bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1)   Anlæg, der udelukkende behandler radioaktivt affald.

2)   Forsøgsanlæg, der anvendes til forskning, udvikling og testning for at forbedre forbrændingsprocessen, og som behandler under 50 tons affald om året.

3)   Anlæg, der udelukkende er godkendt eller registreret til at bortskaffe hele dyrekroppe i henhold til Fødevareministeriets regler om bortskaffelse og forarbejdning af animalsk affald og om fremstilling af dyrefoder med animalsk indhold.

4)   Anlæg, der udelukkende forbrænder affald, der er omfattet af bekendtgørelse om biomasseaffald.

Stk. 3. Hvis den nedre brændværdi af olieaffald udgør mindst 30 MJ/kg, og affaldet ikke på grund af sit indhold af andre bestanddele skal klassificeres som farligt affald efter bekendtgørelse om affald, finder reglerne om farligt affald i denne bekendtgørelse ikke anvendelse.

Stk. 4. For andet brændbart flydende affald, som ikke kan forårsage andre emissioner i røggassen fra forbrændingen end emissioner fra gasolie som defineret i bekendtgørelse om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende og faste brændstoffer, finder reglerne om farligt affald i denne bekendtgørelse ikke anvendelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Affald: Enhver form for fast eller flydende affald som defineret i bekendtgørelse om affald.

2)   Farligt affald: Enhver form for fast eller flydende affald, der i henhold til bekendtgørelse om affald defineres som farligt affald.

3)   Forbrændingsegnet husholdningsaffald: Husholdningsaffald samt handels-, industri- og institutionsaffald, som på grund af sin natur og sammensætning svarer til husholdningsaffald, bortset fra separat kildeindsamlede affaldsfraktioner, der er nævnt under pos. 20 01 og 20 02 i listen over affald i bekendtgørelse om affald. Restfraktionen fra det kildesorterede affald anses for at være forbrændingsegnet husholdningsaffald.

4)   Forbrændingsanlæg: Enhver stationær eller mobil teknisk enhed samt udstyr, der udelukkende benyttes til varmebehandling af affald, uanset om forbrændingsvarmen genanvendes eller ej. Dette omfatter forbrænding af affald ved oxidering samt andre varmebehandlingsprocesser såsom pyrolyse, forgasning eller nedsmeltning, når produkterne af denne behandling derefter forbrændes. Definitionen omfatter hele anlægget og anlæggets område, herunder samtlige forbrændingslinjer, aflæsnings- og oplagringspladser samt forbehandlingsanlæg på stedet, affalds-, brændsels- og lufttilførselssystemer, kedel, anlæg til behandling af røggas, anlæg på stedet til behandling eller oplagring af restprodukter og spildevand, skorsten samt udstyr og systemer til kontrol med forbrændingen og overvågning og registrering af forbrændingsbetingelserne.

5)   Medforbrændingsanlæg: Ethvert stationært eller mobilt anlæg, hvis hovedformål er at producere energi eller fremstille materielle produkter, og som benytter affald som normalt brændsel eller tilskudsbrændsel, eller hvor affald behandles termisk med henblik på bortskaffelse. Definitionen omfatter hele anlægget, jf. nr. 4.

6)   Anlæg: De i nr. 4 og nr. 5 nævnte forbrændingsanlæg og medforbrændingsanlæg.

7)   Dioxiner og furaner: Alle de polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner, der er anført i bilag 1.

8)   Nominel kapacitet: Den samlede forbrændingskapacitet i forbrændingsanlæggets ovne, udtrykt ved den maksimale mængde affald, der kan forbrændes i timen.

9)   Restprodukter: Enhver form for flydende eller fast materiale (herunder bundaske og slagge, flyveaske og kedelstøv, faste reaktionsprodukter fra gasrensning, spildevandsslam fra spildevandsrensning, brugte katalysatorer og brugt aktivt kul), der defineres som affald i bekendtgørelse om affald, og som opstår ved forbrændingsprocessen, røggas- eller spildevandsrensningen eller andre processer på forbrændingsanlægget.

10) Normal m 3 : M 3 luft ved en temperatur på 273 K, tryk på 101,3 kPa, som tør gas.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Ved afgørelse om godkendelse af anlæg, herunder af udvidelser eller ændringer, efter lovens § 33, stk. 1, eller revurdering efter § 41 b skal godkendelsesmyndigheden sikre, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden kan stille strengere krav end dem, der fremgår af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden kan tage en godkendelse op til revurdering efter lovens § 41 b, når der er forløbet 4 år efter meddelelse af en godkendelse efter lovens § 33, stk. 1.

§ 4. Forbrænding af olieaffald er forbudt i anlæg med en termisk effekt på 1 MW eller mindre.

§ 5. Ledelsen af anlæg skal varetages af en fysisk person, der er kompetent til at lede anlægget.

Kapitel 3

Krav til indholdet af ansøgning og afgørelse

Ansøgningen

§ 6. En ansøgning om godkendelse af et anlæg, jf. § 3, stk. 1, skal foruden de oplysninger, som angives i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at

1)   anlægget udformes, udstyres og drives, således at kravene i denne bekendtgørelse kan opfyldes,

2)   den varme, der genereres udnyttes i det omfang, det er praktisk gennemførligt, f.eks. gennem kraftvarmeproduktion, produktion af procesdamp eller fjernvarme,

3)   restprodukter reduceres mest muligt i mængde og såvidt muligt opnår en kvalitet, der optimerer mulighederne for genanvendelse samt genanvendes, hvor det er relevant, og

4)   uundgåelige restprodukter, som ikke kan begrænses eller genanvendes, bortskaffes efter gældende regler.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en liste over, hvilke affaldsarter og -mængder, der skal behandles i anlægget, angivet efter affaldsart med tilhørende EAK-kode og affaldsfraktion med tilhørende ISAG-kode som angivet i listen over affald i bekendtgørelse om affald. Det skal tillige fremgå af ansøgningen, om affaldsarten er farligt affald.

Afgørelsen

§ 7. En godkendelse af anlæg, jf. § 3, stk. 1, efter lovens § 33, stk. 1, skal, foruden de i § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen nævnte krav, indeholde vilkår om

1)   hvilke affaldsarter og -mængder, der må behandles i anlægget, angivet efter affaldsart med tilhørende EAK-kode og affaldsfraktion med tilhørende ISAG-kode som angivet i listen over affald i bekendtgørelse om affald,

2)   anlæggets samlede affaldskapacitet,

3)   at restprodukter fra anlæggets drift skal begrænses mest muligt med hensyn til omfang og at mulighederne optimeres for genanvendelse, og

4)   at transport på anlæggets område og midlertidig oplagring af tørre restprodukter skal finde sted på en sådan måde, at de ikke spredes i miljøet.

§ 8. I en godkendelse til forbrænding af farligt affald på et anlæg, jf. § 3, stk. 1, skal der foruden de i § 7 nævnte vilkår fastsættes vilkår om

1)   mindste og største massestrøm af det farlige affald,

2)   det farlige affalds laveste og højeste brændværdi og dets maksimalt tilladte indhold af forurenende stoffer.

Kapitel 4

Bestemmelser om anlæggets drift m.v.

§ 9. Modtagelse af affald på et anlæg skal ske i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår, der lemper de i bilag 2 nævnte krav for anlæg, der forbrænder eget affald.

§ 10. Anlæg skal udformes, udstyres, opføres og drives i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om, hvor i efterforbrændingskammeret temperaturmålingerne efter bilag 3, nr. 1 og 3, skal gennemføres.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår, der fraviger reglerne i bilag 3, nr. 1 og 3, samt kravet om støttebrænder i nr. 4, når emissionsgrænseværdierne i bilag 5, 6 og 7 overholdes, og når der ikke bliver skabt flere restprodukter eller restprodukter med større mængder af forurenende stoffer, end hvis reglerne ikke var blevet fraveget. Det skal fremgå af de fastsatte vilkår, for hvilke affaldsfraktioner eller termiske processer fravigelsen gælder.

§ 11. Den, der driver et anlæg, skal foretage analyser for at bestemme de forskellige restprodukters fysiske og kemiske egenskaber og forureningspotentiale. Analyserne skal vedrøre det samlede indhold af opløselige stoffer og indholdet af opløselige tungmetaller. Analyserne skal foretages med henblik på at kunne bestemme, om affaldet skal bortskaffes eller genanvendes.

Unormale driftssituationer

§ 12. I tilfælde af nedbrud skal driften af anlægget indskrænkes eller standses, så snart det er praktisk muligt, indtil normal drift kan genoptages.

§ 13. På de forbrændingslinjer, der er knyttet til det samme røggasrensningsanlæg på et anlæg, må der i tilfælde, hvor emissionsgrænseværdierne er overskredet, kun ske en uafbrudt forbrænding af affald i højst 4 timer. Disse forbrændingslinjer må under sådanne betingelser højst være i drift i 60 timer over et år.

Stk. 2. For et forbrændingsanlæg må følgende emissionsgrænseværdier, bestemt som halvtimesmiddelværdier, ikke overskrides:

1)   Totalstøv: 150 mg/normal m 3 .

2)   TOC: 20 mg/normal m 3 .

3)   CO: 100 mg/normal m 3 .

Stk. 3. For forbrændingsanlæg, der benytter fluid-bedteknologi, må CO-værdien dog højst være 100 mg/normal m 3 , bestemt som timemiddelværdi.

Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden fastsætter de nærmere vilkår for den længste tilladte periode, hvor emissionsgrænseværdierne for luft og spildevand kan overskrides på grund af teknisk uundgåelige standsninger, forstyrrelser eller svigt i rensningsanlæg eller måleanordninger.

Kapitel 5

Forureningsbegrænsning

Luftforurening

§ 14. Forbrændingsanlæg skal overholde emissionsgrænseværdierne for luftemissioner i bilag 7.

§ 15. Medforbrændingsanlæg skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 5, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis mere end 40 % af varmeafgivelsen stammer fra farligt affald, eller hvis der foretages medforbrænding af forbrændingsegnet husholdningsaffald, gælder emissionsgrænseværdierne i bilag 7.

Spildevandsudledning fra røggasrensningen m.v.

§ 16. I tilladelsen til afledning af spildevand fastsættes vilkår om prøvetagningssteder og –hyppighed samt om pH, temperatur og flow. Tilladelse til afledning af spildevand fra røggasrensningen skal mindst opfylde emissionsgrænseværdierne i bilag 6.

Stk. 2. Emissionsgrænseværdierne for spildevand fra røggasrensningen skal være overholdt uden fortynding, jf. § 17.

Stk. 3. Emissionsgrænseværdierne i bilag 6 skal være overholdt ved afledning af spildevandet fra anlægget. Hvor spildevandet behandles uden for anlægget på et rensningsanlæg, der kun har til opgave at behandle anlæggets spildevand samt eventuelt andet industrielt spildevand, skal emissionsgrænseværdierne dog være overholdt ved afledning fra rensningsanlægget.

§ 17. Hvis spildevand fra røggasrensning inden rensning eller afledning sammenblandes med spildevand fra andre kilder, skal der til kontrol af, at emissionsgrænseværdierne i bilag 6 er overholdt, foretages:

1)   Målinger efter reglerne i bilag 4:

a)   af spildevandet fra røggasrensningen inden sammenblanding med andet spildevand,

b)   af andet spildevand, før det ledes ind i det fælles spildevandsrensningsanlæg og

c)   ved punktet for den endelige spildevandsafledning, jf. § 16, stk. 3.

2)   I nødvendigt omfang massebalanceberegninger for at kontrollere overholdelsen af § 16, stk. 2.

Stk. 2. På baggrund af prøvetagningen og efter stk. 1 beregner den, der driver anlægget, om de i bilag 6 nævnte grænseværdier er overholdt.

Beskyttelse af jord og grundvand

§ 18. Med henblik på at det forurenede vand kan analyseres og om nødvendigt renses før udledning, skal anlægget indrettes således, at der på anlægget, herunder tilhørende oplagspladser for affald, er tilstrækkelig kapacitet til oplagring af forurenet regnvand fra anlæggets område, samt af forurenet vand, der fremkommer ved spild eller brandslukning.

Kapitel 6

Egenkontrol

§ 19. Anlægget skal være forsynet med måleudstyr, der overvåger de i bilag 4 nævnte relevante parametre, driftsbetingelser og massekoncentrationer.

Stk. 2. Installation og funktion af automatiske systemer til måling og registrering af emissioner til luft og vand skal kontrolleres mindst én gang om året. Kalibrering skal foretages mindst hvert tredje år ved hjælp af parallelmålinger med benyttelse af referencemetoder.

§ 20. Målinger af luftforurenende stoffer og forurenende stoffer i spildevandet skal udføres i overensstemmelse med bilag 4.

Stk. 2. Emissionsgrænseværdierne for luft i bilag 5 og 7 anses for at være overholdt, når kravene i bilag 8 er opfyldt.

Stk. 3. Emissionsgrænseværdierne for vand anses for at være overholdt, når kravene i bilag 6 er opfyldt.

Kapitel 7

Rapportering og offentlighed

§ 21. Tilsynsmyndigheden offentliggør ved annoncering mindst en gang om året en liste over anlæg med en nominel kapacitet på mindre end to tons i timen. Listen offentliggøres hvert år senest den 1. april, første gang den 1. april 2003.

Stk. 2. Den, der driver et anlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen, skal udarbejde en rapport om årets drift og overvågningen af anlægget. Rapporten skal som minimum indeholde en redegørelse for processens afvikling og emissioner til luft og vand sammenholdt med de emissionsgrænseværdier, der gælder for anlægget. Rapporten afleveres til tilsynsmyndigheden hvert år senest den 1. november, første gang den 1. november 2003, medmindre godkendelsesmyndigheden bestemmer andet. Tilsynsmyndigheden annoncerer derefter senest en måned efter modtagelsen af rapporten, at enhver har ret til at se rapporten.

Stk. 3. Rapporten efter stk. 2 kan afgives som en del af et grønt regnskab.

§ 22. For de anlæg, der er omfattet af denne bekendtgørelse, og som ikke er mærket med (i) i listen over godkendelsespligtig virksomhed i godkendelsesbekendtgørelsen, finder § 11, stk. 1 og 3 – 6, i samme bekendtgørelse tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ændring eller udvidelse af anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald, som indebærer, at anlægget fremover skal behandle farligt affald, regnes som en væsentlig ændring eller udvidelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 11.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der:

1)   overtræder §§ 4, 5, 9, 12, 13, stk. 1 og 2, 14, 15, 16, stk. 2 og 3, 19, stk. 1, og 20,

2)   undlader at udforme, udstyre, opføre eller drive anlægget efter § 10, stk. 1,

3)   undlader at foretage analyser efter § 11,

4)   undlader at foretage målinger og beregninger efter § 17,

5)   undlader at indrette anlægget efter § 18,

6)   undlader at kontrollere installation og funktion af automatiske systemer, jf. § 19, stk. 2,

7)   undlader at udarbejde eller aflevere en årlig rapport efter § 21, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2)   opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2003.

Stk. 2. Følgende regler ophæves, jf. dog §§ 25 og 26:

1)   Bekendtgørelse nr. 41 af 14. januar 1997 om affaldsforbrændingsanlæg

2)   Bekendtgørelse nr. 660 af 11. august 1997 om godkendelse m.v. af anlæg, der forbrænder farligt affald.

3)   § 57, stk. 2, og bilag 11 i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald som ændret ved bekendtgørelse nr. 616 af 22. juli 2002.

Stk. 3. I følgende tilfælde finder bekendtgørelsen først anvendelse fra den 28. december 2005, jf. dog § 28:

1)   For anlæg, der er sat i drift inden den 24. marts 2003,

2)   For anlæg, der har modtaget en godkendelse inden 24. marts 2003, men som ikke er sat i drift på denne dato.

Stk. 4. For de i stk. 3, nr. 2, nævnte anlæg bortfalder godkendelsen, hvis anlægget ikke er sat i drift senest den 28. december 2003.

Stk. 5. Stk. 3 og 4 omfatter også udvidelser og ændringer, som er sat i drift eller godkendt inden den 24. marts 2003.

Stk. 6. Grænseværdierne for dioxin i bilag 5, 6 og 7, kravene til måling af dioxin i bilag 4 og bestemmelserne i bilag 8 om, hvornår grænseværdierne anses for overholdt, finder anvendelse fra den 28. december 2004. Ved udvidelse eller ændring af forbrændingsanlæg, som indebærer, at ovnlinjer, der var i drift den 24. marts 2003, tages ud af drift inden udgangen af 2005, skal bekendtgørelsens krav om dioxin dog overholdes senest den 28. december 2005.

§ 25. Ansøgninger om godkendelse af anlæg, herunder af udvidelser eller ændringer af eksisterende anlæg, der er indsendt før den 28. december 2002, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, hvis ansøgningen efter godkendelsesmyndighedens opfattelse kan betegnes som fuldstændig.

Stk. 2. Ved meddelelse af en godkendelse på baggrund af en ansøgning efter stk. 1 skal der stilles vilkår i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse med virkning fra

1)   den 28. december 2005, hvis anlægget sættes i drift senest den 28. december 2004 og

2)   idriftsættelsen, hvis anlægget sættes i drift efter den 28. december 2004.

§ 26. Klager over afgørelser efter lovens kapitel 4 eller 5, der er meddelt før den 28. december 2002, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, dog finder § 24, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved behandlingen af klager over afgørelser om godkendelser, der er meddelt i medfør af § 25, stk. 1, finder § 25, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 27. Tilsynsmyndigheden skal tage afgørelser for de i § 24, stk. 3, nævnte anlæg op til revurdering inden den 1. januar 2004. Fristen for efterlevelse af påbud må ikke fastsættes til senere end den 28. december 2005.

§ 28. Reglerne i bilag 9 finder anvendelse til og med den 27. december 2005 for forbrænding af olieaffald på anlæg omfattet af § 24, stk. 3.

§ 29. Uanset bestemmelserne i § 24, stk. 3, jf. § 27, og § 25, stk. 2, nr. 1, kan godkendelsesmyndigheden tillade afvigelser, der ikke overstiger følgende værdier, fra grænseværdierne i bilag 5 og 7:

1)   En samlet emissionsgrænseværdi ved medforbrænding af affald i cementovne indtil den 1. januar 2008 på:

a)   1.200 mg/normal m 3 for NO x , når cementovnen anvender vådproces, eller når cementovnen forbrænder mindre end tre tons affald i timen.

b)   50 mg/normal m 3 for støv, når cementovnen forbrænder mindre end tre tons affald i timen.

2)   Døgnmiddelværdier for NO x på forbrændingsanlæg:

a)   500 mg/normal m 3 , når den nominelle kapacitet er mindre end eller lig med 6 tons/time, indtil den 1. januar 2008.

b)   400 mg/normal m 3 , når den nominelle kapacitet er større end 6 tons/time, men mindre end eller lig med 16 tons/time, indtil den 1. januar 2010.

c)   400 mg/normal m 3 , når den nominelle kapacitet er større end 16 tons/time, men mindre end 25 tons/time, og der ikke udledes spildevand fra røggasrensningen, indtil den 1. januar 2008.

3)   En døgnmiddelværdi for støv på 20 mg/normal m 3 på forbrændingsanlæg indtil 1. januar 2008.

4)   En halvtimesmiddelværdi for NO x på 600 mg/normal m 3 for 100%-fraktilen eller 400 mg/normal m 3 for 97%-fraktilen på forbrændingsanlæg med en nominel kapacitet større end 6 tons/time, men mindre end eller lig med 16 tons/time, indtil den 1. januar 2010.

Miljøministeriet, den 11. marts 2003

Hans Chr. Schmidt

/Karsten Skov


Bilag 1

Toksiske ækvivalenter

Til bestemmelse af den samlede koncentration (TE) af dioxiner og furaner, jf. §§ 14 og 15, multipliceres massekoncentrationerne af følgende dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner med følgende ækvivalensfaktorer, før de sammenlægges:

 

Toksisk ækvivalensfaktor

2,3,7,8 – Tetrachlorodibenzodioxin

1

1,2,3,7,8 – Pentachlorodibenzodioxin

0,5

1,2,3,4,7,8 - Hexachlorodibenzodioxin

0,1

1,2,3,6,7,8 – Hexachlorodibenzodioxin

0,1

1,2,3,7,8,9 – Hexachlorodibenzodioxin

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – Heptachlorodibenzodioxin

0,01

Octachlorodibenzodioxin

0,001

2,3,7,8 – Tetrachlorodibenzofuran

0,1

2,3,4,7,8 – Pentachlorodibenzofuran

0,5

1,2,3,7,8 – Pentachlorodibenzofuran

0,05

1,2,3,4,7,8 – Hexachlorodibenzofuran

0,1

1,2,3,6,7,8 – Hexachlorodibenzofuran

0,1

1,2,3,7,8,9 - Hexachlorodibenzofuran

0,1

2,3,4,6,7,8 - Hexachlorodibenzofuran

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – Heptachlorodibenzofuran

0,01

1,2,3,4,7,8,9 – Heptachlorodibenzofuran

0,01

Octachlorodibenzofuran

0,001


Bilag 2

Krav til modtagelsen af affald på anlægget

1)   I forbindelse med modtagelsen af affald skal den, der driver anlægget sikre sig, at der foreligger alle nødvendige oplysninger om affaldet til at vurdere, om det må indgå i den påtænkte forbrændingsproces.

2)   I forbindelse med modtagelsen af affald på anlægget skal vægten af hver affaldsart bestemmes, så vidt muligt i overensstemmelse med EAK-koden, jf. bekendtgørelse om affald.

3)   Den, der driver anlægget, skal i forbindelse med modtagelsen af farligt affald

a)   sikre sig, at der foreligger oplysning om affaldets oprindelse, dets fysiske og så vidt muligt dets kemiske sammensætning samt alle andre nødvendige oplysninger til at vurdere, om det er egnet til den påtænkte forbrænding,

b)   sikre sig, at der foreligger oplysning om affaldets farlige egenskaber, hvilke stoffer det ikke må blandes med samt særlige forholdsregler ved håndtering af affaldet,

c)   kontrollere, at det farlige affald er forsynet med fornøden dokumentation i henhold til bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om import og eksport af affald, Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab og Trafikministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, samt

d)   så vidt muligt inden aflæsning, udtage repræsentative prøver til kontrol af affaldets sammensætning og de i nr. 1 - 3 angivne oplysninger. Prøverne skal opbevares på anlægget i mindst en måned efter forbrændingen af den sidste del af det pågældende parti farlige affald.


Bilag 3

Konstruktions- og driftskrav for anlæg, jf. § 10.

1)   Anlægget skal udformes, udstyres, opføres og drives således, at røggasserne efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige forhold, bliver opvarmet til en temperatur, der i mindst 2 sekunder er mindst 850° C.

2)   Indholdet i slagge og bundaske efter forbrænding i forbrændingsanlæg skal være mindre end 3% totalt organisk kulstof (TOC) eller 5% glødetab.

3)   På anlæg, der forbrænder farligt affald med mere end 1% halogenerede organiske forbindelser, udtrykt som klor, skal temperaturen nå op på mindst 1100 o C i mindst 2 sekunder.

4)   Hver linje i forbrændingsanlægget skal være forsynet med mindst en støttebrænder. Støttebrænderen skal gå i gang automatisk, hvis temperaturen af forbrændingsgasserne efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft falder til under de i nr. 1 og 3 nævnte temperaturer. Støttebrænderen skal tillige anvendes under optænding og nedlukning af forbrændingslinjen på en måde, så de i nr. 1 og 3 nævnte temperaturer altid fastholdes, når der er uforbrændt affald i forbrændingskammeret, jf. dog § 13. Til støttebrænderen må kun anvendes flydende brændsler, hvortil dispensation fra bekendtgørelse om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende og faste brændstoffer ikke er nødvendig, samt flydende gas eller naturgas.

5)   På anlæg, der er godkendt til at forbrænde klinisk risikoaffald, skal dette affald tilføres ovnen, uden at det blandes med andet affald og uden direkte håndtering.

6)   Anlægget skal være forsynet med et automatisk system, som forhindrer affaldsindfyringen

a)   under optænding, før de i nr. 1 og 3 nævnte temperaturer er opnået,

b)   hvis de i nr. 1 og 3 nævnte temperaturer ikke er opretholdt under driften, eller

c)   når AMS-målinger viser, at en emissionsgrænseværdi overskrides som følge af forstyrrelser eller svigt af rensningsanlæg.


Bilag 4

Krav til målinger

Røggas

Der skal foretages følgende emissionsmålinger:

1)   AMS-kontrol af følgende stoffer: NO x , CO, totalstøv, TOC, HCl, HF, SO 2 ,

2)   AMS-kontrol af følgende driftsparametre: forbrændingstemperatur samt iltkoncentration, tryk, temperatur, og indhold af vanddamp i røggassen og

3)   præstationskontrol mindst to gange om året af tungmetaller, dioxiner og furaner; dog foretages mindst én kontrol hver tredje måned i de første tolv måneder, anlægget er i drift.

Der skal kontrolleres for opholdstid af røggasserne, minimumstemperatur og iltindhold mindst én gang, når anlægget er sat i drift og under de værst tænkelige driftsbetingelser.

Hvis godkendelsesmyndigheden fastsætter grænseværdier for andre emissioner end de i nr. 1) - 3) nævnte stoffer m.v., skal godkendelsen tillige indeholde målekrav for disse stoffer m.v.

Undtagelser

AMS-kontrol af HF kan undlades, hvis behandlingen af HCl sker på en måde, der sikrer, at halvtimesgrænseværdien for HCl ikke overskrides. Er dette tilfældet, foretages for HF præstationskontrol med en måletid på 30 minutter mindst to gange om året, dog udføres mindst en kontrol hver tredje måned i de første tolv måneder, anlægget er i drift.

Kontinuerlige målinger af vanddampindholdet er ikke nødvendige, hvis røggasprøven tørres, inden emissionerne analyseres.

Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at målingerne af HCl, HF og SO 2 begrænses til mindst to præstationskontroller om året, hvis det kan dokumenteres, at emissionerne under ingen omstændigheder kommer over de fastsatte emissionsgrænseværdier. Der skal dog foretages mindst en måling hver tredje måned i de første tolv måneder, anlægget er i drift.

Præsentation af måleresultaterne

Resultaterne af emissionsmålingerne angives i mg/normal m 3 (dioxiner og furaner dog ng/normal m 3 ) med følgende iltindhold:

1)   Fra forbrændingsanlæg: ved 11% ilt.

2)   Forbrænding af olieaffald: ved 3% ilt.

3)   Fra medforbrændingsanlæg: iltindhold som anført i bilag 5 for de enkelte medforbrændingsformer.

Undtagelser

Ved forbrænding af affald under tilsætning af ilt kan godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår om omregning til et andet iltindhold, der tilgodeser disse særlige omstændigheder, uden at de fastsatte emissionsniveauer lempes.

Ved rensning af røggasserne fra et anlæg, der behandler farligt affald, foretages omregningerne for røggas i pkt. 1 - 3 ovenfor med hensyn til iltindhold kun, hvis det iltindhold, som måles i den samme periode som for det pågældende forurenende stof, overstiger den relevante standardprocent for iltkoncentration.

Spildevand fra røggasrensning

Der skal foretages følgende målinger af spildevandet, inden dette blandes med andre spildevandsstrømme:

1)   Kontinuerlige målinger af pH, temperatur og flow.

2)   Daglige stikprøvemålinger for den samlede mængde suspenderet stof eller en flowproportional døgnprøve som fastsat i miljøgodkendelsen eller tilslutningstilladelsen.

3)   Måling mindst hver måned af en flowproportional døgnprøve af udledningen af de forurenende stoffer, der er nævnt i bilag 6.

4)   Målinger mindst hvert halve år af flowproportionale døgnprøver af udledningen af dioxiner og furaner. Der skal dog foretages en måling hver tredje måned i de første 12 måneder, anlægget er i drift.

Måleteknikker

Målinger til bestemmelse af koncentrationer af luft‑ og vandforurenende stoffer skal udføres repræsentativt.

Prøveudtagning og analyse af samtlige forurenende stoffer, herunder dioxiner og furaner, og referencemålinger til kalibrering af automatiserede målesystemer skal udføres efter CEN-standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, anvendes ISO-standarder, andre internationale standarder eller nationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes oplysninger af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

For så vidt angår døgnmiddelværdier må værdierne af 95%-konfidensintervallerne for et enkelt måleresultat ikke overskride følgende procent af emissionsgrænseværdierne:

Carbonmonoxid:

10%

Svovldioxid:

20%

Nitrogendioxid:

20%

Totalstøv:

30%

Total organisk kulstof:

30%

Hydrogenchlorid:

40%

Hydrogenfluorid:

40%

I den udstrækning ovennævnte standarder ikke stiller strengere krav, gennemføres måleprogrammerne i overensstemmelse med beskrivelserne i Miljøstyrelsens Luftvejledning, Vejledning nr. 2/2001, kapitel 5 og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, udført af akkrediterede laboratiorier, certificerede personer m.v.

Følgende formel benyttes til beregning af emissionskoncentrationen ved standardprocenten for iltkoncentration:

AL898_1.GIF Size: (12 X 23) 1.GIF Size: (12 X 23) AL898_2.GIF Size: (123 X 47)

E S

=

beregnet emissionskoncentration ved standardprocenten for iltkoncentration

E M

=

målt emissionskoncentration

O S

=

standardiltkoncentration

O M

=

målt iltkoncentration.


Bilag 5

Bestemmelse af grænseværdierne for luftemissioner fra medforbrændingsanlæg

Bilaget finder anvendelse ved medforbrænding af affald, bestemt på grundlag af varmeafgivelsen fra affaldet. Ved medforbrænding af forbrændingsegnet husholdningsaffald, eller af mere end 40% af farligt affald (bestemt på grundlag af varmeafgivelsen), skal bilag 7 anvendes på hele forbrændingen.

Følgende formel (blandingsregel) skal anvendes, når der ikke er anført en specifik samlet emissionsgrænseværdi »C« i en tabel i dette bilag.

Grænseværdien for hvert enkelt af de relevante forurenende stoffer og for carbonmonoxid (CO) i røggassen fra medforbrænding af affald beregnes således:

AL898_3.GIF Size: (196 X 49)

V affald:

Røggasmængde fra affaldsforbrændingen udelukkende bestemt på grundlag af det affald, som i godkendelsen er angivet med den laveste brændværdi, og med referenceværdier som angivet i bilag 5.

 

Hvis varmeafgivelsen fra forbrændingen af farligt affald ikke overstiger 10% af den samlede varmeafgivelse i anlægget, skal V affald beregnes på grundlag af en (teoretisk) affaldsmængde, som, når den forbrændes, vil svare til 10% af varmeafgivelsen, idet den samlede varmeudledning er fast.

C affald :

Emissionsgrænseværdier for forbrændingsanlæg i bilag 7 for de relevante forurenende stoffer og kulilte.

V proc :

Røggasmængde fra forbrændingsprocessen, herunder forbrændingen af det tilladte brændsel, der normalt anvendes i anlægget (ikke affald), bestemt på grundlag af det iltindhold, som er fastsat i generelle regler eller i en konkret godkendelse for denne brændselstype. Er der ikke fastsat regler for dette brændsel, skal grundlaget være det faktiske iltindhold i røggassen uden fortynding ved tilførsel af luft, der ikke er nødvendig for processen.

C proc :

De samlede emissionsgrænseværdier, som er fastsat i tabellerne i dette bilag for bestemte industrisektorer, bestemte forurenende stoffer og carbonmonoxidindholdet i røggassen fra anlæg, der overholder gældende regler for sådanne anlæg ved forbrænding af normalt, godkendt brændsel (ikke affald). Hvis der ikke findes sådanne regler, anvendes de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i en eksisterende godkendelse. Indeholder godkendelsen ikke sådanne værdier, anvendes de faktiske massekoncentrationer.

C:

De samlede emissionsgrænseværdier som er fastsat i tabellerne i dette bilag for bestemte industrisektorer og bestemte forurenende stoffer, ved det iltindhold der fremgår af tabellerne.

 

Hvis der ikke er fastsat samlede grænseværdier, benyttes formlen ovenfor til at bestemme den samlede emissionsgrænseværdi. I den forbindelse bestemmes referenceværdien for iltindholdet ved på baggrund af røggasmængderne at lægge de relative bidrag for iltindholdet i V affald og V proc sammen.

Grænseværdierne i dette bilag anses for at være overholdt, når betingelserne i bilag 8 er opfyldt.

Afsnit I

Særlige bestemmelser for cementovne, der medforbrænder affald

Døgnmiddelværdier (AMS-kontrol). Prøveudtagningsperioder som angivet i bilag 7 og andre målekrav som angivet i bilag 4. Der er kun behov for halvtimesmiddelværdier med henblik på beregning af døgnmiddelværdier.

1) C ‑ samlede emissionsgrænseværdier (O 2 -indhold 10%):

Forurenende stof

C

Total støv

30 mg/normal m 3

HCl

10 mg/normal m 3

HF

1 mg/normal m 3

NO x

500 mg/normal m 3

NO x på medforbrændingsanlæg, der var i drift den 28. december 2002,

800 mg/normal m 3

Cd + Tl

0,05 mg/normal m 3

Hg

0,05 mg/normal m 3

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/normal m 3

Dioxiner og furaner

0,1 ng/normal m 3

2) Samlede emissionsgrænseværdier for SO 2 og TOC (O 2 -indhold 10%):

Forurenende stof

C

SO 2

50 mg/normal m 3

TOC

10 mg/normal m 3

Afvigelser kan tillades af den kompetente myndighed, når TOC og SO 2 ikke stammer fra affaldsforbrændingen.

3) Emissionsgrænseværdi for CO (O 2 -indhold 10%):

Emissionsgrænseværdien for CO fastsættes i miljøgodkendelsen.

Det fremgår af bilag 8, hvornår grænseværdierne anses for at være overholdt.


Afsnit II

Særlige bestemmelser for fyringsanlæg, som medforbrænder affald

1) Døgnmiddelværdier

Halvtimesmiddelværdier er kun nødvendige med henblik på beregning af døgnmiddelværdierne.

C proc for fast brændsel udtrykt i mg/normal m 3 tør røggas (O 2 -indhold 6%):

Forurenende stoffer

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO 2 i almindelighed

 

850

850-200 (lineært fald fra 100 til 300 MWth)

200

SO 2 – indenlandsk brændsel

 

afsvovlningsgrad ³ 90%

afsvovlningsgrad ³ 92%

afsvovlningsgrad ³ 95%

NO x

 

400

300

200

støv

50

50

30

30

C proc for biomasse (det vil sige de affaldsfraktioner, som er nævnt i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om biomasseaffald), udtrykt i mg/normal m 3 tør røggas (O 2 -indhold 6%):

Forurenende stoffer

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO 2

 

200

200

200

NO x

 

350

300

300

støv

50

50

30

30

C proc for flydende brændsel udtrykt i mg/normal m 3 tør røggas (O 2 indhold 3%):

Forurenende stoffer

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO 2

 

850

850-200 (lineært fald fra 100 til 300 MWth)

200

NO x

 

400

300

200

støv

50

50

30

30

2) C ‑ samlede emissionsgrænseværdier

C udtrykt i mg/normal m 3 tør røggas (O 2 -indhold 6%). Alle middelværdier måles over en periode på mindst 30 minutter og højst otte timer:

Forurenende stof

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

C udtrykt i ng/normal m 3 tør røggas (O 2 -indhold 6%). Alle middelværdier måles over en periode på mindst 6 timer og højst otte timer:

Forurenende stof

C

Dioxiner og furaner (udregnet efter bilag 1)

0,1

Det fremgår af bilag 8, hvornår grænseværdierne anses for at være overholdt.

Afsnit III

Andre industrisektorer, der medforbrænder affald

C - Samlede emissionsgrænser:

Forurenende stof

C

Dioxiner og furaner, udregnet efter bilag 1

0,1 ng/normal m 3

Cd + Tl

0,05 mg/normal m 3

Hg

0,05 mg/normal m 3

Middelværdierne for dioxiner og furaner måles over en periode på mindst seks og højst otte timer. Middelværdierne for Cd + Tl og Hg måles over en periode på mindst 30 minutter og højst otte timer.

Det fremgår af bilag 8, hvornår grænseværdierne anses for at være overholdt.


Bilag 6

Emissionsgrænseværdier for udledning af spildevand fra røggasrensning

Forurenende stoffer

Emissionsgrænseværdier udtrykt i massekoncentrationer for ufiltrerede prøver

Samlet mængde suspenderet fast stof

95%

30 mg/l

100%

45 mg/l

Kviksølv og kviksølvforbindelser udtrykt som kviksølv(Hg)

0,03 mg/l

Cadmium og cadmiumforbindelser udtrykt som cadmium (Cd)

0,05 mg/l

Thallium og thalliumforbindelser udtrykt som thallium (Tl)

0,05 mg/l

Arsen og arsenforbindelser udtrykt som arsen (As)

0,15 mg/l

Bly og blyforbindelser udtrykt som bly (Pb)

0,2 mg/l

Chrom og chromforbindelser udtrykt som chrom (Cr)

0,5 mg/l

Kobber og kobberforbindelser udtrykt som kobber (Cu)

0,5 mg/l

Nikkel og nikkelforbindelser udtrykt som nikkel (Ni)

0,5 mg/l

Zink og zinkforbindelser udtrykt som zink (Zn)

1,5 mg/l

Dioxiner og furaner, udregnet efter bilag 1

0,3 ng/l

Emissionsgrænseværdierne for vand anses for overholdt, hvis:

1)   95% og 100% af de målte værdier inden for et år for den samlede mængde af suspenderede stoffer ikke overskrider de respektive grænseværdier i dette bilag,

2)   højst en måling om året for tungmetaller overskrider grænseværdierne i dette bilag (hvis tilsynsmyndigheden forlanger mere end 20 prøver om året, må højst 5% af disse overskride emissionsgrænseværdierne) og

3)   de halvårlige målinger for dioxiner og furaner ikke overskrider grænseværdien i dette bilag.


Bilag 7

Grænseværdier for luftemission fra forbrændingsanlæg

a) Døgnmiddelværdier

Totalstøv

10 mg/normal m 3

Gasformige og dampformige organiske stoffer, udtrykt som total organisk kulstof (TOC)

10 mg/normal m 3

Hydrogenchlorid (HCl)

10 mg/normal m 3

Hydrogenfluorid (HF)

1 mg/normal m 3

Svovldioxid (SO 2 )

50 mg/normal m 3

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO 2 ) udtrykt som nitrogendioxid

200 mg/normal m 3

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO 2 ) udtrykt som nitrogendioxid på anlæg, der var i drift den 28. december 2002, med en nominel kapacitet på 6 tons/time eller derunder

400 mg/normal m 3

b) Halvtimesmiddelværdier

 

(100%) A

(97%) B

Totalstøv

30 mg/normal m 3

10 mg/normal m 3

Gasformige og dampformige organiske stoffer udtrykt som total kulstof (TOC)

20 mg/normal m 3

10 mg/normal m 3

Hydrogenchlorid (HCl)

60 mg/normal m 3

10 mg/normal m 3

Hydrogenfluorid (HF)

4 mg/normal m 3

2 mg/normal m 3

Svovldioxid (SO 2 )

200 mg/normal m 3

50 mg/normal m 3

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO 2 ), udtrykt som nitrogendioxid, dog undtaget forbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på 6 tons/time eller derunder, der var i drift den 28. december 2002

400 mg/normal m 3

200 mg/normal m 3

c) Alle middelværdier måles over en prøvetagningsperiode på mindst 30 minutter og højst otte timer:

Cadmium og cadmiumforbindelser udtrykt som cadmium (Cd)

i alt 0,05 mg/normal m 3

Thallium og thalliumforbindelser udtrykt som thallium (Tl)

 

Kviksølv og kviksølvforbindelser udtrykt som kviksølv (Hg)

0,05 mg/normal m 3

Antimon og antimonforbindelser udtrykt som antimon (Sb)

i alt 0,5 mg/normal m 3

Arsen og arsenforbindelser udtrykt som arsen (As)

 

Bly og blyforbindelser udtrykt som bly (Pb)

 

Chrom og chromforbindelser udtrykt som chrom (Cr)

 

Kobolt og koboltforbindelser udtrykt som kobolt (Co)

 

Kobber og kobberforbindelser udtrykt som kobber (Cu)

 

Mangan og manganforbindelser udtrykt som mangan (Mn)

 

Nikkel og nikkelforbindelser udtrykt som nikkel (Ni)

 

Vanadium og vanadiumforbindelser udtrykt som vanadium (V)

 

Disse middelværdier omfatter også gasformige og dampformige emissioner af de relevante tungmetaller samt forbindelser heraf.

d) Middelværdier, der måles over en prøvetagningsperiode på mindst seks timer og højst otte timer

Emissionsgrænseværdierne refererer til den samlede koncentration af dioxiner og furaner, beregnet ved hjælp af begrebet toksisk ækvivalens som beskrevet i bilag 1.

Dioxiner og furaner, udregnet efter bilag 1

0,1 ng/normal m 3

e) Følgende emissionsgrænseværdier for carbonmonoxid (CO)-koncentrationer må ikke overskrides i forbrændingsgasserne (undtagen i antændings- og udbrændingsfasen):

–   50 mg/normal m 3 forbrændingsgas, bestemt som døgnmiddelværdi

–   150 mg/normal m 3 forbrændingsgas for mindst 95% af alle målinger bestemt som timinuttersmiddelværdier eller 100 mg/m 3 forbrændingsgas for alle målinger bestemt som halvtimesmiddelværdier i en hvilken som helst 24-timers periode.

Godkendelsesmyndigheden kan for forbrændingsanlæg, der benytter fluid-bedteknologi, fastsætte en emissionsgrænseværdi for carbonmonoxid (CO) på højst 100 mg/m 3 som timemiddelværdi, og samtidig fravige de ovennævnte emissionsgrænser.


Bilag 8

Overholdelse af emissionsgrænseværdierne for luft i bilag 5 og 7

Værdierne betragtes som overholdt, hvis:

1)   alle døgnmiddelværdier overholder emissionsgrænseværdierne i bilag 7, punkt a), eller bilag 5,

2)   højst 3% af døgnmiddelværdierne i løbet af et år overskrider emissionsgrænseværdien i bilag 7, punkt e), første led,

3)   a)   ingen af halvtimesgennemsnitsværdierne overstiger emissionsgrænseværdierne i kolonne A i bilag 7, punkt b), eller

b)   højst 3% af halvtimesgennemsnitsværdierne i løbet af året overskrider emissionsgrænseværdierne i kolonne B i bilag 7, punkt b),

4)   alle middelværdierne for tungmetaller, dioxiner og furaner i prøvetagningsperioden overholder emissionsgrænseværdierne i bilag 7, punkt c), og d) eller bilag 5 og

5)   grænseværdierne for CO i bilag 7, punkt e), andet led, eller bilag 5 er opfyldt.

Halvtimesmiddelværdier og timinuttersmiddelværdier bestemmes inden for den faktiske driftstid (der ikke omfatter antændings- og udbrændingsfasen, hvis der ikke forbrændes affald i disse perioder) ud fra de målte værdier, efter at konfidensintervallet er fratrukket. Døgnmiddelværdierne bestemmes ud fra de således validerede middelværdier.

For at en døgnmiddelværdi kan være gældende, må kun fem halvtimesmiddelværdier om dagen kasseres på grund af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af det kontinuerlige målesystem. Højst ti døgnmiddelværdier må kasseres om året på grund af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af det kontinuerlige målesystem.

Middelværdierne i prøvetagningsperioden og middelværdierne ved præstationskontrol af HF, HC1 og SO 2 bestemmes under iagttagelse af kravene i bilag 4.


Bilag 9

Krav til afbrænding af olieaffald, jf. § 28

1. Emissionsgrænseværdier

Emissionsgrænseværdier (timemiddelværdier) for visse stoffer, der afgives under forbrænding af olieaffald i anlæg, med en termisk effekt på over 1 MW.

Emissionsgrænseværdierne er maksimumværdier, som ikke må overskrides, når der afbrændes olieaffald. Værdierne angiver massekoncentrationen i røggassen af de nævnte stoffer omregnet til normtilstanden (273 K, 1013 hPa) efter fratrækning af indholdet af vanddamp og ved et indhold på 3 volumenprocent ilt (O 2 ).

Ved medforbrænding skal grænseværdierne henregnes til den forbrændte mængde luft, der er blevet anvendt til at forbrænde olieaffaldet.

Emissionerne skal kunne dokumenteres ved beregning eller ved emissionsmålinger.

Forurenende stof

Grænseværdi
(mg/normal m 3 )

Cadmium

0,1

Nikkel

0,1

Bly

1

Chrom

Kobber

Vanadium

i alt 1,5

Hydrogenchlorid

100

Hydrogenfluorid

5

Svovldioxid

900

Støv

50

2. Olieaffald med PCB/PCT

Olieaffald, der anvendes som brændsel, må ikke indeholde PCB/PCT i koncentrationer over 50 ppm. 2)

Røggas fra forbrændingen af olieaffald med mere end 10 ppm PCB/PCT, skal i mindst 2 sekunder under forbrændingen udsættes for en temperatur højere end 1200° C ved tilstedeværelse af mindst 6 volumenprocent ilt i røggassen.


2) Analysemetode for PCB: EN 12766-1/2

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF   af 4. december 2000 om forbrænding af affald, EF-Tidende L 332, s. 91, samt dele af Rådets direktiv 87/101/EØF om ændring af direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald.

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 39, den 23. april 2003.