Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1907
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens område

Kapitel 2   Forbud mod import, salg og fremstilling

Kapitel 3   Kontrol, dispensation og klageadgang

Kapitel 4   Straf og ikrafttrædelse

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer1)

I medfør af § 30, § 31, § 45, stk. 1, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 97 af 10. februar 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer.

§ 2. Ved cadmiumholdige varer forstås varer, hvor cadmium indgår med mere end 75 ppm i varens homogene enkeltdele som:

1) farvepigment,

2) plaststabilisator eller

3) overfladebehandling (cadmiering).

§ 3. Bekendtgørelsen berører ikke de bestemmelser, som følger af anden lovgivning vedrørende cadmiumholdige varer.

§ 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke cadmiumholdige varer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006, jf. bilag 1.

Kapitel 2

Forbud mod import, salg og fremstilling

§ 5. Import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer er forbudt.

Stk. 2. Uanset forbuddet i stk. 1 er import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer tilladt for de varekategorier, der er nævnt i bilag 2 til denne bekendtgørelse, under de betingelser og indtil de datoer, der er angivet i bilaget.

Kapitel 3

Kontrol, dispensation og klageadgang

§ 6. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges. Miljøstyrelsen kan stille vilkår for tilladelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) importerer, sælger eller fremstiller cadmiumholdige produkter i strid med § 5, stk. 1, eller

2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 6, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1199 af 23. december 1992 om forbud mod salg, import og fremstilling af cadmiumholdige produkter ophæves.

Miljøministeriet, den 5. september 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Liste over varer, der i henhold til § 4 ikke er omfattet af denne bekendtgørelse2)

(tallene, der er angivet i firkantede paranteser, henviser til koder og kapitler i told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif som fastlagt ved Rådets Forordning (EØF) nr. 2568/87)

   
1)
Varer fremstillet på basis af følgende kemiske stoffer og produkter, hvor cadmium er anvendt som farvepigment:
 
a)
Polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]
 
b)
Polyurethaner (PUR) [3909 50]
 
c)
Polyethylen med lav densitet (LDPE) bortset fra polyethylen med lav densitet anvendt til fremstilling af farvet masterbatch [3901 10]
 
d)
Celluloseacetat (CA) [3912 11] [3912 12]
 
e)
Celluloseacetobutyrat (CAB) [3912 11] [3912 12]
 
f)
Epoxiharpikser [3907 30]
 
g)
Melaminformaldehyd-harpikser (MF) [3909 20]
 
h)
Carbamidplast (UF) [3909 10]
 
i)
Umættede polyestere (UP) [3907 91]
 
j)
Polyethylenterephthalat (PET) [3907 60]
 
k)
Polybutylenterephthalat (PBT)
 
l)
Almindelig/transparent polystyren [3903 11] [3903 19]
 
m)
Acrylonitrilmethylmethacrylat (AMMA)
 
n)
Tværbunden polyethylen (VPE)
 
o)
Slagfast polystyren
 
p)
Polypropylen (PP) [3902 10]
     
2)
Malinger og lakker [3208] [3209], hvor cadmium er anvendt som farvepigment
     
3)
Følgende varer fremstillet af vinylchloridpolymerer og copolymerer, hvor cadmium er anvendt som plaststabilisator:
 
a)
Emballagegenstande (sække og poser, beholdere, flasker, låg) [3923 29 10]
 
b)
Kontor- og skoleartikler [3926 10]
 
c)
Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lignende [3926 30]
 
d)
Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil [3926 20]
 
e)
Gulvbelægning og vægbeklædning [3918 10]
 
f)
Imprægnerede, overtrukne, belagte eller laminerede stoffer [5903 10]
 
g)
Kunstlæder [4202]
 
h)
Grammofonplader
 
i)
Rør og fittings [3917 23]
 
j)
Svingdøre (»saloon«-døre)
 
k)
Køretøjer til vejtransport (indvendig, udvendig, undervogn)
 
l)
Beklædning af stålplader til brug i byggeriet eller i industrien
 
m)
Isolering af elkabler
     
4)
Udstyr og maskiner overfladebehandlet med cadmium til:
 
a)
Levnedsmiddelproduktion [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]
 
b)
Landbrug [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]
 
c)
Køling og frysning [8418]
 
d)
Trykning og bogbinderi [8440] [8442] [8443]
     
5)
Udstyr og maskiner overfladebehandlet med cadmium til produktion af:
 
a)
Husholdningsredskaber [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]
 
b)
Møbler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]
 
c)
Sanitære installationer [7324]
 
d)
Centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg [7322] [8403] [8404] [8415]
 
e)
Papir og karton [8419 32] [8439] [8441]
 
f)
Tekstil og beklædning [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]
 
g)
Redskaber til industriel håndtering [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]
 
h)
Landevejs- og landbrugskøretøjer [kapitel 87]
 
i)
Rullende jernbanemateriel [kapitel 86]
 
j)
Skibe [kapitel 89]


Bilag 2

Liste over cadmiumholdige varer, der uanset forbuddet i § 5, stk. 1, på visse vilkår må importeres, sælges eller fremstilles

Varekategorier
Vilkår for tilladelse til import, salg og fremstilling
Gyldighedsperiode
Lastbiler og busser
Anvendelse som pigment i plast
Indtil videre
Motorer og maskiner, væsentligt bestemt for erhvervsmæssig anvendelse
Anvendelse som cadmiering.
Meddelelse indgives til Miljøstyrelsen inden import eller fremstilling
Indtil videre
Brændere og ovne
Meddelelse indgives til Miljøstyrelsen inden import eller fremstilling
Indtil videre
Dele af varer, hvori tilstedeværelsen af cadmium er af afgørende betydning ud fra advarsels-/sikkerhedssynspunkter (færdselstavler, trafiksignaler, brandslukningsudstyr m.v.)
Meddelelse indgives til Miljøstyrelsen inden import eller fremstilling
Indtil videre
Keramiske varer, glasvarer, tandcement, kunstfarver, kunstværker m.m.
Anvendelse som farvepigment
Indtil videre
Musikinstrumenter
Anvendelse som cadmiering
Indtil videre
Præcisionsinstrumenter (optik, høreapparater m.v.)
Anvendelse som cadmiering
Indtil videre
Reservedele m.v. til reparation eller vedligeholdelse af cadmiumholdige varer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, som er importeret, solgt eller fremstillet inden 1. januar 1989.
Meddelelse indgives til Miljøstyrelsen inden import eller fremstilling
Indtil videre

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006 (EU-Tidende 2006, nr. L 396, side 1). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) Varerne i dette bilag er omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006 (EU-Tidende 2006 nr. L 396, side 1)