Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområdet
Kapitel 2 Programvirksomheden
Kapitel 3 Ansøgning om og udstedelse af tilladelse
Kapitel 4 Tilsyn med programvirksomheden
Kapitel 5 Tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer
Kapitel 6 Aflæggelse af regnskab m.v.
Kapitel 7 Revision af regnskab
Kapitel 8 Andet
Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed

I medfør af § 45, stk. 5, § 47, stk. 3, § 48 og § 92a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af lokal radioprogramvirksomhed ved hjælp af radioanlæg eller fællesantenneanlæg i henhold til tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet eller i henhold til registrering hos Radio- og tv-nævnet, jf. § 42 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Bekendtgørelsen omfatter tillige de pr. 31. december 2005 gældende tilladelser og registreringer.

Kapitel 2

Programvirksomheden

§ 2. Udøvelse af lokal radioprogramvirksomhed ved hjælp af radioanlæg kræver tilladelse fra Radio- og tv-nævnet, jf. § 45, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Udøvelse af lokal radioprogramvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg kræver registrering hos Radio- og tv-nævnet, jf. § 47, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og § 1, stk.1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder.

§ 3. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Kapitel 3

Ansøgning om og udstedelse af tilladelse

§ 4. Tilladelse til lokal radioprogramvirksomhed udstedes efter udbud af ledige sendemuligheder, almindeligvis ved offentligt opslag, jf. dog § 5. Tilladelser fordeles ved skønhedskonkurrence, medmindre kulturministeren forud for et konkret udbud fastsætter, at udbuddet skal foregå ved auktion.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde udbyde ledige sendemuligheder til andre tilladelsesindehavere i det lokale område, som sendemuligheden er fordelt til.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde ledige sendemuligheder. Nævnet skal i denne forbindelse lægge vægt på omfanget af den ledige sendetid sammenholdt med den resterende tilladelsesperiode.

Stk. 4. Tilladelser til lokal radiovirksomhed kan ikke række ud over 31. december 2010.

§ 5. Radio- og tv-nævnet forlænger, medmindre afgørende hensyn taler imod, uden forudgående udbud eksisterende tilladelser til lokal radioprogramvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder. Radio- og tv-nævnet beslutter varigheden af forlængelserne.

Stk. 2. Forlængelse af tilladelser til lokal radiovirksomhed kan ikke række ud over 31. december 2010.

Stk. 3. Ved forlængelse af tilladelser udstedt før 1. januar 2006 ophæves individuelle eller lokale programkrav, der er fastsat i tilladelsen eller som følger heraf.

§ 6. Ved behandling af ansøgninger om tilladelse til lokal radioprogramvirksomhed ved hjælp af radioanlæg skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter.

Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger kan nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

§ 7. Radio- og tv-nævnet kan kræve, at ansøgning om tilladelse sker på et ansøgningsskema, som nævnet udleverer.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret, fx ved hjælp af reklamer, sponsorering, salg af sendetid eller brugerbetaling.

3) Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier virksomheden omfatter og disse kategoriers tidsmæssige fordeling. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx børn eller unge. Såfremt det er hensigten at sende programmer i kodet form, oplyses dette.

4) Ønsker om startdato, antal sendetimer pr. uge og deres fordeling på dage og tidspunkter.

5) Planer om fast samarbejde med andre radioforetagender m.v. om programvirksomheden. Eventuelle samarbejdsaftaler skal vedlægges.

6) Det navn, som lokalradioen vil anvende.

Stk. 3. Nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

§ 8. Såfremt der i tilladelsesperioden sker ændringer af forhold, der er oplyst i ansøgningen, skal disse meddeles nævnet.

§ 9. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der efterfølgende opstår behov herfor.

§ 10. Ved udstedelse af tilladelse til lokal radioprogramvirksomhed tildeles der ansøgeren en ugentlig minimumssendetid.

Stk. 2. Tilladelsesindehavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme sendemulighed (frekvens) og hermed indgår i et sendesamvirke, der sender fra samme senderposition i henhold til én frekvenstilladelse, forhandler sig til rette om sendetidens placering. Den aftalte placering af såvel minimumssendetid som øvrig sendetid skal meddeles nævnet. Såfremt der ikke opnås enighed blandt tilladelsesindehaverne, fastlægger Radio- og tv-nævnet placeringen af den ugentlige sendetid.

Stk. 3. Sendetidsplaceringen gælder for tilladelsesperioden, medmindre andet aftales mellem tilladelsesindehaverne. Såfremt der aftales en ny placering mellem tilladelsesindehaverne i løbet af perioden, skal denne meddeles nævnet.

Stk. 4. Den minimumssendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen af denne sendetid kan i tilladelsesperioden ikke ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser, medmindre tiden ikke udnyttes. Sendetid ud over den tildelte minimumssendetid, som midlertidigt udnyttes af de stationer, der sender på den pågældende frekvens, kan nævnet disponere over i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser.

Stk. 5. Såfremt tilladelsesindehaverne på samme frekvens (sendesamvirke) ikke kan blive enige om de økonomiske vilkår m.v. for samvirket, fastsættes disse af nævnet.

Stk. 6. Nævnet kan i særlige tilfælde beslutte, at sendetid, som er ledig som følge af en midlertidig inddragelse af en tilladelse, ikke må benyttes.

Kapitel 4

Tilsyn med programvirksomheden

§ 11. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af den lokale radioprogramvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidler i henhold til kapitel 5. Nævnet gennemfører stikprøvekontrol i den forbindelse.

§ 12. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen, jf. lovens § 50.

§ 13. I forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse hører Radio- og tv-nævnet tilladelsesindehaveren. I sager, der vedrører programvirksomhed, der er udsendt samtidig af flere tilladelsesindehavere eller i medfør af et fast samarbejdsforhold om programvirksomheden, vælger Radio- og tv-nævnet, hvilken tilladelsesindehaver nævnet hører.

§ 14. Indehavere af tilladelse til lokal radioprogramvirksomhed er i henhold til § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed forpligtede til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger.

§ 15. En eventuel sanktion i henhold til § 50 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan rettes mod én eller samtlige indehavere af en tilladelse til lokal radioprogramvirksomhed, der har udøvet den programvirksomhed, der sanktioneres.

Kapitel 5

Tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer

§ 16. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelsesindehavere eller til registrerede foretagender, der er omfattet af § 1, og som ikke har reklameindtægter. Gaver, sponsorbidrag og lignende anses ikke som reklameindtægter.

Stk. 2. Der kan alene ydes tilskud til stationer, der har bred kontakt til lokalsamfundet.

§ 17. Såfremt Radio- og tv-nævnet stiller krav herom, skal der i forbindelse med ansøgningen om tilskud oplyses om eventuelle verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder.

Stk. 2. Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksomhed, og hvis sagen drejer sig om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven eller af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen er af grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan ved vurderingen af de i stk. 2 nævnte forhold kun lægge vægt på overtrædelser, der er begået af stationen selv eller af en ledende medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt endelig dom, truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet endelig administrativ afgørelse.

Stk. 4. Såfremt stationen ikke efterkommer Radio- og tv-nævnets anmodning om oplysning om de i stk. 2 nævnte forhold, kan Radio- og tv-nævnet lægge vægt herpå i sin vurdering af ansøgningen om tilskud.

§ 18. Tilskud ydes som driftstilskud og beregnes på grundlag af stationens selvstændige programvirksomhed.

Stk. 2. Der kan til en radiostation maksimalt ydes driftstilskud til 15 sendetimer ugentligt. Genudsendelser indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Stk. 3. Co-produktioner med andre lokale radiostationer medregnes ved opgørelsen af tilskudsberettigede timer proportionalt med stationens finansieringsandel.

§ 19. Radio- og tv-nævnet kan for kabelfødt programvirksomhed, afhængigt af antallet af tilslutninger, beslutte at fastsætte et lavere tilskud pr. sendetime eller at lade tilskuddet helt bortfalde.

Stk. 2. En nedsættelse efter stk. 1 skal ske efter følgende model:

Antal kabeltilslutninger
Reduktion af tilskud
Under 100
Intet tilskud
101-999
75 pct.
1000+
ingen reduktion

§ 20. Beregningen af det årlige driftstilskud fastsættes på baggrund af:

1) Den del af den årlige bevilling til formålet, som Radio- og tv-nævnet i henhold til § 27 i bekendtgørelse om ikke-kommercielt tv i MUX 1 har besluttet at afsætte til radioområdet med tillæg af eventuelle tilbagebetalte tilskudsbeløb fra tidligere år, og

2) det samlede antal tilskudsberettigede timer, jf. § 18 og § 19.

§ 21. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud.

§ 22. Sammen med ansøgningen om tilskud indsendes radiostationens programplaner for det år, for hvilket der søges tilskud, med henblik på Radio- og tv-nævnet s vurdering af, at tilskud ydes i overensstemmelse med § 18.

§ 23. Det udmeldte årlige driftstilskud er et maksimumsbeløb, der er beregnet på basis af de på ansøgningstidspunktet afgivne oplysninger. Der kan således ikke efterfølgende ske en opregulering af driftstilskuddet, såfremt radiostationen udvider sin sendetid.

§ 24. Radio- og tv-nævnet kan efter ansøgning tillade, at en radiostation, der modtager driftstilskud i henhold til radio- og fjernsynsloven, afbryder programvirksomheden i en periode, eksempelvis i sommerferien. Stationen er ikke berettiget til driftstilskud i perioden, hvor programvirksomheden er afbrudt.

§ 25. En radiostations driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede tilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende beløb tilbagebetales.

Stk. 2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af radiostationens udgifter, herunder til stationens almindelige faste omkostninger.

Stk. 3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige overenskomster for et tilsvarende arbejde.

Stk. 4. Driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for stationens produktion af programmer. Købesummen må ikke overstige markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for tilskud fra Radio- og tv-nævnet, er stationens eje og skal købes i stationens navn.

§ 26. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 43, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ikke afleveres et fyldestgørende, underskrevet regnskab, eller hvis fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes.

§ 27. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen eller indstilling af den registrerede programvirksomhed.

Kapitel 6

Aflæggelse af regnskab m.v.

§ 28. Afhængig af radiostationens størrelse skal der tilrettelægges et bogholderi, der løbende og på betryggende vis giver overblik over stationens økonomiske stilling og tilskuddets anvendelse. Bogføring skal foretages løbende gennem året.

Stk. 2. Såfremt tilskud ydes til en tilladelsesindehaver, der er en enkeltperson, eller som har andre aktiviteter end lokal programvirksomhed, skal stationen drives som en selvstændig regnskabsmæssig enhed adskilt fra eventuelle andre aktiviteter.

§ 29. Bogføringen skal være tilrettelagt sådan, at der er tydelige sammenhænge mellem de enkelte transaktioner og regnskabet.

§ 30. Regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt i mindst fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Femårsreglen består ligeledes i tilfælde af stationens lukning. I tilfælde af at stationen lukker, er den sidst siddende ledelse ansvarlig for opbevaringen.

§ 31. Regnskabsmaterialet kan opbevares elektronisk, men skal til enhver tid kunne udskrives i tekst.

§ 32. Radiostationer, der modtager driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet, skal afgive årsregnskab for stationen.

Stk. 2. Stationer, der modtager driftstilskud, skal opbevare de førstegangsudsendelser, der har dannet grundlag for tilskudsberegningen, indtil årsregnskabet for det pågældende år er godkendt af Radio- og tv-nævnet. Stationerne skal tillige i samme periode opbevare programoversigter over de udsendte programmer.

§ 33. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af stationens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Regnskabet skal omfatte hele stationens virksomhed.

Stk. 2. Tilskud modtaget fra Radio- og tv-nævnet skal fremgå særskilt af årsregnskabet. Dette omfatter såvel modtagne tilskud som tilgodehavende tilskud vedrørende regnskabsåret. Øvrige indtægter og omkostninger skal specificeres på en sådan måde, at resultatopgørelsen fremstår i overskuelig form. Afskrivninger samt renteindtægter og udgifter skal anføres særskilt.

Stk. 3. Årsregnskabets balance skal indeholde en pålidelig og overskuelig oversigt over stationens aktiver og passiver. For så vidt angår egenkapitalen skal der udarbejdes kapitalforklaring, hvor egenkapitalens bevægelser specificeres i hovedposter.

Kapitel 7

Revision af regnskab

Driftstilskud under 100.000 kr.

§ 34. For et samlet driftstilskud på under 100.000 kr. skal der ikke udføres revision. Et regnskab underskrevet af stationens samlede ledelse er tilstrækkeligt. Med sin underskrift står ledelsen inde for, at tilskuddet er brugt sparsommeligt til formålet.

Driftstilskud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

§ 35. For et samlet driftstilskud på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal der udføres revision i henhold til reglerne i §§ 37-41. Revisionen kan gennemføres af en ikke-faguddannet revisor. Revisor skal dog opfylde de almindelige habilitetskrav, dvs. revisor skal være personligt, familiemæssigt og økonomisk uafhængig af stationen og dens ledelse.

§ 36. Revisor skal ved revisionen efterprøve, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, om tilskudsbetingelserne er opfyldt, og om tilskuddet er brugt sparsommeligt til formålet.

§ 37. Stationens ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet. Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, revisor anser som nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 38. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med tilskudsmidlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give stationen meddelelse herom samt at påse, at ledelsen inden tre uger giver Radio- og tv-nævnet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Radio- og tv-nævnet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 39. § 38 finder tilsvarende anvendelse, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at stationens fortsatte drift er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 40. Revisor skal forsyne det reviderede regnskab med en revisionspåtegning. Forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen.

Driftstilskud på 500.000 kr. eller derover

§ 41. For et samlet driftstilskud på 500.000 kr. eller derover skal der udføres revision i henhold til reglerne i §§ 38-40 samt §§ 43-48. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller kommunale revisionsorganer.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 42. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskudsmidlerne og ved driften af den station, der er omfattet af regnskabet.

§ 43. Revisionens omfang afhænger af stationens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 44. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i denne bekendtgørelse, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved stationens forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i stationens rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 45. Revisor skal forsyne det reviderede regnskab med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive beretning om det udførte revisionsarbejde, herunder om revisors vurdering og konklusion om stationens erklæring om opfyldelse af de opstillede resultatkrav.

Stk. 3. Beretningen afgives i en særskilt revisionsprotokol. I protokollen skal der indføres oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende stationens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 4. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for stationens formål.

§ 46. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses, hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, og hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de angivne vilkår, samt hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med de gældende regler.

Stk. 2. I revisionsprotokollen anføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

§ 47. Årsregnskabet påtegnes af stationens samlede ledelse, som tillige ved deres underskrift på revisors protokollat bekræfter, at de har gennemlæst revisionsprotokollatet.

Stk. 2. Genpart af det påtegnede revisionsprotokollat indsendes sammen med det påtegnede årsregnskab til Radio- og tv-nævnet senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåret.

Kapitel 8

Andet

§ 48. Radio- og tv-nævnet træffer efter indstilling fra IT- og Telestyrelsen afgørelse om fordelingen af sendemuligheder, herunder om sendeposition, på lokale områder under hensyn til de frekvensmæssige muligheder.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. september 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1627 af 13. december 2006 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed ophæves.

§ 50. Radio- og tv-nævnet kan meddele lempelse af vilkår i tilladelser til lokal programvirksomhed, der er udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden, såfremt vilkårene ikke længere fremgår eller følger af gældende lovgivning.

Kulturministeriet, den 17. september 2009

Carina Christensen

/ Lars M. Banke