Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibsberedskabsplaner ved forureningsulykker forårsaget af farlige eller giftige stoffer1)

I medfør af § 3, nr. 2, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, under hensyn til den af IMO vedtagne og Danmark undertegnede protokol af 15. marts 2000 om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende forureningsulykker forårsaget af farlige og giftige stoffer til konvention af 30. november 1990 om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende olieforurening og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Ethvert tankskib med en bruttotonnage på 150 og derover og alle øvrige skibe med en bruttotonnage på 400 eller derover, som transporterer stoffer, der ikke er olie, og som ved introduktion til havmiljøet sandsynligvis vil medføre sundhedsfare for mennesker, skade levende ressourcer og havmiljøet, ødelægge faciliteter eller forstyrre anden lovlig brug af havet, skal være forsynet med en beredskabsplan til anvendelse ved forureningsulykker forårsaget af disse stoffer.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 om en beredskabsplan gælder kun for stoffer, der transporteres som last.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte stoffer er dem, som er klassificeret som forurenende i gældende versioner af de internationale koder om søtransport af henholdsvis farlige flydende stoffer (IBC), emballeret farligt gods (IMDG), gods lastet i bulk (BC) og flydende gasser i bulk (ICG).

§ 2. Beredskabsplanen udarbejdes på det arbejdssprog, der anvendes om bord på skibet, og skal indeholde

1) procedurer for rapportering ved forureningsuheld,

2) en liste over personer eller myndigheder, som skal kontaktes i forbindelse med et forureningsuheld,

3) en detaljeret beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der øjeblikkeligt skal foretages om bord på skibet for at begrænse eller kontrollere forureningsuheld, og

4) procedurer og mødesteder på skibet for koordinering af skibets foranstaltninger til bekæmpelse af en forurening, herunder koordinering med lokale myndigheder.

Stk. 2. Beredskabsplaner, som er udarbejdet i henhold til de i § 1, stk. 3, nævnte koder, er fyldestgørende, såfremt de i øvrigt opfylder kravene i denne bestemmelses stk. 1.

§ 3. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 1 med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller er fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2009.

§ 5. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 22. juli 2009

Per Sønderstrup

/ Mikkel Kay Petersen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.