Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1: Anmeldelsesformular på dansk
Bilag 2: Anmeldelsesformular på engelsk
Bilag 3: Krav til affaldsplanerne
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om
skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1)

 

I medfør af § 24, § 48, § 55, stk. 2, § 55 a, § 61 og § 62 i lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) som ændret ved lov nr. 435 af 10. juni 1997, lov nr. 315 af 5. maj 2000 og lov nr. 261 af 8. maj 2002 fastsættes, efter forhandling med trafikministeren:

Kapitel 1 :

Generelle bestemmelser og definitioner

§ 1. I alle danske havne skal der etableres modtagefaciliteter for driftsaffald og lastrester, der stammer fra de skibe, der normalt anløber havnen, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Modtagefaciliteterne skal under hensyn til det operationelle behov hos havnens brugere, til havnens størrelse, geografiske placering og den type skibe, der normalt anløber havnen, have tilstrækkelig kapacitet til at opfylde behovet for aflevering, uden at skibene forsinkes unødigt.

Stk. 3. Havne og virksomheder kan i overensstemmelse med de i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsatte regler i fællesskab oprette og drive modtagefaciliteter, ligesom en havn under iagttagelse af stk. 2 kan henvise til en anden havns modtagefacilitet.

Stk. 4. Alle skibe, der anløber danske havne, er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. dog havmiljølovens § 2, stk. 2.

Stk. 5. Alt driftsaffald og alle lastrester om bord på skibe, der anløber havnen, er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Havne, der udelukkende anløbes af skibe omfattet af havmiljølovens § 2, stk. 2, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Miljøstyrelsen kan herudover meddele nedennævnte virksomheder pålæg om at etablere modtagefaciliteter for olieblandet ballast- eller tankskyllevand:

1)   bunkringsvirksomheder,

2)   virksomheder, der foretager afskibning eller modtagelse af olie, samt

3)   skibsreparationsvirksomheder.

Stk. 2. I pålæg efter stk. 1 skal der fastsættes vilkår om etablering af et behandlingsanlæg til adskillelse af det modtagne olieblandede ballast- eller tankskyllevand i en vandfase og en oliefase. Vilkår om etablering af behandlingsanlæg kan dog undlades, hvis det modtagne olieblandede ballast- eller tankskyllevand transporteres til et behandlingsanlæg andetsteds eller på anden måde bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Stk. 3. Faste og mobile modtagefaciliteter skal omfatte koblingsled, der muliggør tilslutning til skibenes udtømningsledninger, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel XXI (Forebyggelse af olieforurening fra skibe).

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan desuden meddele nedennævnte virksomheder pålæg om at etablere modtagefaciliteter for ballastvand eller tankskyllevæske, som indeholder skadelige flydende stoffer:

1)   virksomheder, der afskiber eller modtager skadelige flydende stoffer i bulk,

2)   skibsreparationsvirksomheder, der reparerer kemikalietankskibe.

§ 3. Hvis en modtagefacilitet for affald ikke har tilstrækkelig kapacitet, kan Miljøstyrelsen efter forhandling med Trafikministeriet meddele den, der driver havnen, eller de i § 2 nævnte virksomheder påbud om, at der skal foretages den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten.

Stk. 2. Såfremt en bruger finder, at en modtagefacilitet ikke har tilstrækkelig kapacitet eller på anden måde ikke fungerer tilfredsstillende, kan brugeren henvende sig til den, der driver havnen.

Stk. 3. Den, der driver havnen, skal indsende kopi af den i stk. 2 nævnte henvendelse til Miljøstyrelsen, der i fornødent omfang efter stk. 1 kan meddele påbud til den, der driver havnen, om den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten.

§ 4. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:

1)   »Skib«: et søgående fartøj af en hvilken som helst type, der opererer i havmiljøet, inklusive hydrofoilbåde, luftpudefartøjer, undervandsfartøjer og flydende materiel.

2)   »Modtagefaciliteter«: enhver facilitet, som er fast, flydende eller mobil og som kan modtage driftsaffald eller lastrester fra skibe.

3)   »Marpol 73/78«: den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved den dertil knyttede protokol af 1978, således som konventionen var gældende 27. november 2000.

4)   »Driftsaffald«: enhver form for affald, herunder spildevand, og andre rester end lastrester, som frembringes, medens et skib er i drift, og som falder ind under bilag I, IV og V til Marpol 73/78, samt lastrelateret affald som defineret i retningslinjerne for gennemførelse af bilag V til Marpol 73/78. Driftsaffald regnes for affald i henhold til Miljøministeriets til enhver tid gældende regler om affald. 2)

5)   »Lastrester«: rester af lastmaterialer i lastrum eller tanke, efter at losning og rengøring er afsluttet, herunder også restmængder fra lasten og spild ved lastning/losning. Lastrester regnes for affald i henhold til Miljøministeriets til enhver tid gældende regler om affald. 2)

6)   »Affald«: betegnelsen dækker i denne bekendtgørelse driftsaffald og lastrester fra skibe.

7)   »Fiskerfartøj«: et skib, der er udstyret til eller anvendes til erhvervsmæssig fangst af fisk eller andre levende ressourcer fra havet.

8)   »Fritidsfartøj«: enhver type skib, uanset fremdrivningsmiddel, som er bestemt til sports- eller fritidsanvendelse.

9)   »Mindre fartøjer«: skibe med en bruttotonnage på 200 og derunder eller skibe, der er godkendt til sejlads med 10 personer og derunder.

10) »Havn«: et sted eller et geografisk område, hvor der er foretaget anlægsarbejder og forefindes udstyr, der hovedsagelig gør det muligt at modtage skibe, herunder fiskerfartøjer og fritidsfartøjer.

11) »Havneafgift«: det beløb skibe normalt betaler for havneanløb, bortset fra lodsning, bugsering, isafgift samt areal- og pakhusleje. Havneafgift omfatter ligeledes det beløb, som visse typer skibe som f.eks. fritidsfartøjer betaler for leje af kajplads.

12) »Modtageordning«: En ordning hvorved flere havne i højere grad end tiltænkt i det i fodnote 1 nævnte direktiv kan samarbejde om en modtagefacilitet, der kan være fast, flydende eller mobil.

Kapitel 2:

Driftsaffald

Generelt

§ 5. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for driftsaffald fra skibe.

Olie holdigt driftsaffald

§ 6. For så vidt angår olieholdigt driftsaffald skal den, der driver havnen, sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for olieslam, brugt smøreolie, olieholdige blandinger fra maskinrummenes rendestene, olieblandet ballast- eller tankskyllevand og andre olierester.

Stk. 2. Kravene i § 2, stk. 2-3 finder ligeledes anvendelse på de i stk. 1 nævnte modtagefaciliteter.

Stk. 3. Lystbådehavne er ikke omfattet af stk. 2.

Kloakspildevand

§ 7. For så vidt angår kloakspildevand skal den, der driver havnen, sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for dette affald.

Stk. 2. Faste og mobile anlæg for de i stk. 1 anførte modtagefaciliteter skal omfatte koblingsled, der muliggør tilslutning til skibenes udtømningsledninger, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel XX (Behandling og opbevaring af kloakspildevand).

Stk. 3. Lystbådehavne er ikke omfattet af stk. 2.

Stk. 4. For så vidt angår kloakspildevand fra mindre fartøjer skal den, der driver havnen i havne, der normalt anløbes af mindre fartøjer sørge for, at der etableres modtageordninger for dette kloakspildevand.

Stk. 5. Såfremt der i de i stk. 4 nævnte havne etableres anlæg til modtagelse af kloakspildevand, skal disse anlæg kunne modtage kloakspildevand fra skibene gennem en kobling, der er udført i overensstemmelse med ISO 8099, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel XX (Behandling og opbevaring af kloakspildevand).

Stk. 6. For så vidt angår lystbådehavne skal modtageanlægget, jf. stk. 5, tilvejebringe den nødvendige pumpekapacitet.

Kapitel 3 :

Lastrester

Generelt

§ 8. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for lastrester fra skibe.

Skadelige flydende stoffer

§ 9. For så vidt angår skadelige flydende stoffer skal den, der driver havnen, sørge for, at der etableres modtagefaciliteter til opsamling af rester og blandinger af skadelige flydende stoffer jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel XXII, Tillæg II, Liste over skadelige flydende stoffer i bulk (med henvisning til »International Bulk Chemical Code«).

Stk. 2. Modtagefaciliteten skal være således indrettet, at tilbageløb til skibets tanke ikke kan finde sted.

Olieholdige lastrester

§ 10. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for olieholdige lastrester, herunder olieblandet ballast- og tankskyllevand.

Stk. 2. Kravene i § 2, stk. 2-3 finder ligeledes anvendelse på de i stk. 1 nævnte modtagefaciliteter.

Kapitel 4:

Afleveringspligt for driftsaffald og lastrester

§ 11. Skibsføreren på et skib, der anløber en havn, har pligt til at sørge for, at alt driftsaffald og alle lastrester afleveres til havnens modtagefacilitet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis det i den i § 12 anførte anmeldelse er dokumenteret, at der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med det senere frembragte affald, kan afleveres til en senere havn, er skibsføreren undtaget fra sin forpligtigelse efter stk. 1.

§ 12. Skibsføreren på et skib, som planlægger at anløbe en havn, skal til havnen anmelde den mængde og type affald, skibet forventes at have ombord ved anløb, og samtidig angive, hvad der påtænkes afleveret, jf. dog stk. 5, stk. 7 og stk. 8.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være meddelt

1)   mindst 24 timer inden ankomsten, hvis anløbshavnen kendes, eller

2)   så snart anløbshavnen kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten, eller

3)   senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer.

Stk. 3. En kopi af anmeldelsen skal opbevares om bord indtil afsejlingen fra næste anløbshavn, og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. Ved anmeldelsen skal den formular, der er gengivet i enten bilag 1, eller i bilag 2, anvendes.

Stk. 5. Såfremt havnen ikke er bemandet, skal skibsføreren fremsende sin anmeldelse direkte til Miljøstyrelsen.

Stk. 6. Den, der driver havnen, skal sørge for, at Miljøstyrelsen modtager en kopi af den i stk. 1 nævnte anmeldelse. Fremsendelsen til Miljøstyrelsen skal så vidt muligt ske per telefax eller ved elektronisk post.

Stk. 7. Fiskerfartøjer er undtaget fra anmeldelsespligten anført i stk. 1.

Stk. 8. Fritidsfartøjer med tilladelse til befordring af højst 12 passagerer, eller som er udstyret til normalt at befordre højst 12 passagerer, er ligeledes undtaget fra anmeldelsespligten i stk. 1.

Kapitel 5:

Betaling for modtagelse af affald

Driftsaffald

§ 13. Betaling for modtagelse og håndtering af driftsaffald fra skibe skal være indeholdt i den normale havneafgift og må således ikke være afhængig af den afleverede mængde eller type affald, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Den, der driver havnen, er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt:

1)   Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde driftsaffald, skibet ved normal drift - henset til skibets størrelse og type - ville frembringe siden sidste havneanløb. Dette gælder kun for skibe, der er omfattet af anmeldelsespligten i § 12, stk. 1.

2)   Hvis driftsaffald ønskes afleveret uden for havnens almindelige arbejdstid.

3)   Hvis der ikke betales normal havneafgift.

4)   Hvis anmeldelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med § 12.

5)   Hvis skibet ikke leverer den nødvendige pumpekapacitet til aflevering af olieholdigt driftsaffald.

6)   Hvis der er tale om lastrelateret kloakspildevand eller lastrelateret affald omfattet af MARPOL-konventionens bilag V.

Stk. 3. Havneafgiften kan nedsættes, hvis skibets miljøledelsessystem, udformning, udstyr og drift er af en sådan art, at skibsføreren kan godtgøre, at skibet producerer begrænsede mængder driftsaffald.

Stk. 4. Den, der driver havnen, skal hvert år, f. eks. ved opslag, til havnens brugere oplyse, hvilke udgifter havnen har haft til håndtering af driftsaffald. I opslaget skal beregningsgrundlaget for havneafgiften for så vidt angår affaldshåndtering efter stk. 2 anføres.

Lastrester

§ 14. Betaling for modtagelse og håndtering af lastrester skal fastsættes afhængig af den afleverede mængde og type af lastrester.

Kapitel 6:

Affaldsplaner

§ 15. Den, der driver havnen, skal udarbejde en plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe (affaldsplaner). Havne og virksomheder, jf. § 1, stk. 3, kan i fællesskab udarbejde affaldsplaner.

Stk. 2. Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til og opfylde kravspecifikationerne i bilag 3.

Stk. 3. Affaldsplanen skal indsendes til og godkendes af Miljøstyrelsen. Planen skal indsendes første gang senest 15. november 2005, og herefter hvert 3. år.

Stk. 4. Den, der driver havnen, skal efterfølgende ajourføre affaldsplanen, hvis der sker væsentlige ændringer i havnens drift. Den ajourførte plan skal indsendes til og godkendes af Miljøstyrelsen. Dette gælder også for affaldsplaner indsendt i henhold til hidtidig gældende lovgivning.

§ 16. Den, der driver havnen, må ikke træffe endelig afgørelse om affaldsplanen, herunder om ajourføring af planen, før de relevante parter herunder, især havnens beliggenhedskommune og de i stk. 3 nævnte repræsentanter for havnebrugerne har haft lejlighed til at udtale sig om et forslag til affaldsplan.

Stk. 2. Såfremt amtsrådet har tilsynet med havnen, jf. Miljøministeriets til enhver tid gældende regler om godkendelse af listevirksomhed 3) , skal amtsrådet ligeledes have lejlighed til at udtale sig om forslaget til affaldsplan.

Stk. 3. Følgende repræsentanter for havnebrugerne skal altid have tilsendt forslag til affaldsplan:

1)   Lystbådehavne: Dansk Sejlunion.

2)   Erhvervshavne: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Dansk Transport og Logistik, Danmarks Skibsmæglerforening, Rederiforeningen for Mindre Skibe, samt Bilfærgernes Rederiforening.

3)   Fiskerihavne: Danmarks Fiskeriforening.

Stk. 4. De i stk. 1-2, jf. stk. 3 nævnte relevante parter skal have en frist fra modtagelsen af forslaget på mindst 3 til 6 uger til at kommentere forslaget til affaldsplan.

§ 17. Den, der driver havnen, skal informere alle havnens brugere om de i bilag 3, B nævnte oplysninger.

Kapitel 7:

Dispensation og tilsyn

§ 18. For skibe i fast rutefart med hyppige og regelmæssige havneanløb kan Miljøstyrelsen efter ansøgning og indstilling fra den, der driver havnen, dispensere fra afleveringspligten anført i § 11, stk. 1, anmeldelsespligten i § 12, stk. 1, samt betalingen i § 13, dog kun for driftsaffald.

§ 19. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, bistået af Søfartsstyrelsen, at reglerne fastsat i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Der skal på årsbasis føres tilsyn med 25% af de skibe, der er anført i § 12, stk. 1.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan beslutte at udvælge hvilke skibe, der skal inspiceres. Ved udvælgelsen vil Miljøstyrelsen navnlig være opmærksom på:
- skibe, hvor skibsføreren ikke har anmeldt korrekt, jf. § 12,
- skibe, om hvilke de oplysninger, skibsføreren har fremsendt i henhold til § 12, har afsløret andre grunde til at formode, at skibsføreren ikke opfylder denne bekendtgørelse.
Stk. 4. Hvis et skib er afsejlet i strid med § 11, stk. 1, sørger Miljøstyrelsen for,

1)   såfremt næste havn er en udenlandsk havn, og det land, hvor havnen er beliggende, er medlem af Den Europæiske Union, at den kompetente myndighed i denne havn orienteres, eller

2)   såfremt næste havn er en dansk havn, at der foretages en mere detaljeret vurdering af faktorer vedrørende skibets overholdelse af denne bekendtgørelse, f.eks. nøjagtigheden af de oplysninger, der er meddelt i henhold til § 12.

Kapitel 8:

Klage

§ 20. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9:

Straf og ikrafttræden

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den,

1)   der ikke efterkommer Miljøstyrelsens pålæg om at etablere en modtagefacilitet efter § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4,

2)   der undlader at sikre, at modtagefaciliteten eller modtageordningen er indrettet i overensstemmelse med kravene i § 2, stk. 2-3, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, stk. 5-6, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 2,

3)   der ikke efterkommer et påbud om at foretage den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten efter § 3, stk. 1,

4)   der undlader at videresende en klage over modtagefaciliteten efter § 3, stk. 3, eller en anmeldelse efter § 12, stk. 6, til Miljøstyrelsen,

5)   der undlader at etablere modtagefaciliteter eller modtageordninger efter § 5, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1 og 4, § 8, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1,

6)   der undlader at aflevere affald i medfør af § 11, stk. 1,

7)   der ikke anmelder affaldet efter § 12, stk. 1,

8)   der overtræder § 12, stk. 2-5,

9)   der opgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med affaldsanmeldelsen, jf. § 12, eller i forbindelse med ansøgning om dispensation efter § 18,

10) der fastsætter betalingen i strid med § 13, stk. 1-3, og § 14,

11) der undlader at oplyse om de i § 13, stk. 4 anførte forhold,

12) der undlader at udarbejde en affaldsplan efter § 15, stk. 1-2,

13) der undlader rettidigt at indsende en affaldsplan til Miljøstyrelsen efter § 15, stk. 3 og 4,

14) der ikke ajourfører en affaldsplan efter § 15, stk. 4,

15) der overtræder § 16,

16) der undlader at informere havnens brugere efter § 17.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft 27. december 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 631 af 27. juni 2000 om modtageordninger for affald fra skibe, samt om skibes aflevering af affald, samt bekendtgørelse nr. 603 af 15. juli 2002 om havnens planer for modtagelse og håndtering af affald fra skibe ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Reglerne i bekendtgørelse nr. 603 af 15. juli 2002 om havnens planer for modtagelse og håndtering af affald fra skibe gælder dog for de affaldsplaner, der skulle indsendes senest 15. november 2002.

Miljøministeriet, den 10. december 2002

Hans Chr. Schmidt

/Steen Gade


Bilag 1: Anmeldelsesformular på dansk

 

Anmeldelsesformular på dansk

OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES INDEN ANLØB AF HAVNEN I ..............................

(bestemmelseshavn som anført i § 12 i denne bekendtgørelse)

1.   Navn, radiokaldesignal og eventuelt skibets IMO-havnekendingsbogstaver og -nummer:

2.   Flagstat:

3.   Forventet anløbstidspunkt (ETA):

4.   Forventet afsejlingstidspunkt (ETD):

5.   Foregående anløbshavn:

6.   Næste anløbshavn:

7.   Sidste havn, hvor driftsaffald blev afleveret, og datoen herfor:

8.   Afleverer De*

  alt AL918_1.GIF Size: (8 X 11)   noget af 1.GIF Size: (8 X 11)   intet af 1.GIF Size: (8 X 11)   Deres affald til modtagefaciliteten i havnen?

9.   Type og mængde af det affald og de rester, der skal afleveres og/eller beholdes om bord, og maksimal lagerkapacitet i procent:

* Sæt kryds i det relevante felt.

Noter:

Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og til andre inspektionsformål.

Denne formular skal udfyldes, medmindre skibet er omfattet af en dispensation i henhold til denne bekendtgørelses § 18.

Jeg bekræfter,

–   at nedennævnte enkeltheder er nøjagtige og korrekte, og

–   at der efter aflevering kun er mindre mængder affald om bord, og at der er tilstrækkelig lagerkapacitet til rådighed om bord til at opbevare dette affald, samt det affald der frembringes mellem denne meddelelse og den næste havn, i hvilken affaldet vil blive afleveret.

Dato .................................

Tidspunkt ........................

Underskrift ......................

Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden kolonne, hvor det er relevant.
Hvis noget eller intet affald afleveres, udfyldes alle kolonner.

TYPE

AFFALD, DER SKAL AFLEVERES

MAKSIMAL LAGERKAPACITET

TIL RÅDIGHED

AFFALDSMÆNGDE DER BEHOLDES OM BORD

DEN HAVN, HVOR DET RESTERENDE AFFALD VIL BLIVE AFLEVERET

SKØNNET AFFALDSMÆNGDE, DER VIL BLIVE FREMBRAGT MELLEM ANMELDELSEN OG NÆSTE HAVN

 

(m 3 )

(m 3 )

(m 3 )

 

(m 3 )

1. Spildolie

Slam

 

 

 

 

 

 

Lastvand

 

 

 

 

 

 

Andet (specificeres)

 

 

 

 

 

 

2. Skrald

Madrester

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

3. Kloakspildevand

 

 

 

 

 

 

4. Lastrelateret

affald (1)

(specificeres)

 

 

 

 

 

5. Lastrester (1)

(specificeres)

 

 

 

 

 

 

(1) Kan være et skøn.


Bilag 2: Anmeldelsesformular på engelsk

 

Notification formular in English

INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF ...........................

(Port of destination as referred to in § 12 of this statutory order)

1.   Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:

2.   Flag State:

3.   Estimated time of arrival (ETA):

4.   Estimated time of departure (ETD):

5.   Previous port of call:

6.   Next port of call:

7.   Last port and date when ship-generated waste was delivered:

8.   Are you delivering *

  all 1.GIF Size: (8 X 11)   some 1.GIF Size: (8 X 11)   none 1.GIF Size: (8 X 11)   of your waste into the port reception facilities?

9.   Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of storage capacity:

* Please tick appropriate box.

Notes:

This information may be used for port State control and other inspection purposes.

This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with § 18 of this statutory order.

I confirm that

–   the details below are accurate and correct and

–   that after delivery only minor amounts are on board, and that there is sufficient dedicated onboard capacity to store this waste, and all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Date.....................

Time.....................

Signature...............

If delivering all waste, complete second column as appropriate.
If delivering some or no waste, complete all columns.

TYPE

WASTE TO BE DELIVERED

MAXIMUM DEDICATED STORAGE CAPACITY

AMOUNT OF WASTE RETAINED ON BOARD

PORT IN WHICH THE REMAINING WASTE WILL BE DELIVERED

ESTIMATED AMOUNT OF WASTE TO BE GENERATED BETWEEN NOTIFICATION AND NEXT PORT OF CALL

 

(m 3 )

(m 3 )

(m 3 )

 

(m 3 )

1. Waste Oils

Sludge

 

 

 

 

 

 

Bilge water

 

 

 

 

 

 

Others (specify)

 

 

 

 

 

 

2. Garbage

Food waste

 

 

 

 

 

 

Plastic

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

3. Sewage

 

 

 

 

 

 

4. Cargo–associated waste (1) (specify)

 

 

 

 

 

5. Cargo residues (1) * (specify)

 

 

 

 

 

 

(1) May be estimates.


Bilag 3: Krav til affaldsplanerne

KRAV TIL PLANER FOR AFFALDSMODTAGELSE OG - HÅNDTERING

A. Planen skal omfatte alle typer driftsaffald og lastrester fra skibe, som normalt anløber havnen, og skal udarbejdes under hensyntagen til havnens størrelse og den type skibe, som anløber den.

Følgende elementer skal indgå i planen:

–   en vurdering af behovet for modtagefaciliteter i en havn på baggrund af behovet hos de skibe, der normalt anløber havnen,

–   en beskrivelse af havnens modtagefaciliteters art og kapacitet,

–   en detaljeret beskrivelse af procedurerne for modtagelse og indsamling af driftsaffald og lastrester,

–   en beskrivelse af afgiftsordningen,

–   procedurer for indberetning af påstået utilstrækkelige modtagefaciliteter,

–   procedurer for løbende konsultationer med brugerne af havnen, affaldshåndteringsvirksomhederne, terminaloperatørerne og andre berørte parter,

–   typer og mængder af det driftsaffald og de lastrester, der modtages og håndteres.

Derudover skal planen, hvor det skønnes relevant, omfatte:

–   en sammenfatning af den relevante lovgivning og formaliteterne for aflevering,

–   oplysning om, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af planen,

–   en beskrivelse af eventuelt udstyr og eventuelle processer til forbehandling af affaldet i havnen,

–   en beskrivelse af metoder til registrering af den faktiske brug af faciliteterne,

–   en beskrivelse af metoder til registrering af de modtagne mængder driftsaffald og lastrester,

–   en beskrivelse af, hvordan driftsaffaldet og lastresterne bortskaffes.

Procedurerne for modtagelse, indsamling, oplagring, behandling og bortskaffelse bør i alle henseender være i overensstemmelse med en miljøstyringsordning, som er egnet til gradvis at mindske disse aktiviteters miljøvirkning. En sådan overensstemmelse antages at foreligge, hvis procedurerne er i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision.

B. Af planen skal endvidere fremgå de nedenfor nævnte oplysninger, som skal stilles til rådighed for alle brugere af havnen.

–   en kort henvisning til den store betydning af forskriftsmæssig aflevering af driftsaffald og lastrester,

–   faciliteternes placering for hver kajplads med diagram/kort,

–   en liste over driftsaffald og lastrester, som normalt behandles,

–   en liste over kontaktpunkter, forvaltere og de tjenester, der udbydes,

–   en beskrivelse af afleveringsprocedurerne,

–   en beskrivelse af afgiftsordningen og

–   procedurerne for indberetning af påstået utilstrækkelige modtagefaciliteter.

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, EF- tidende L 332 (s. 81-90) af 28. december 2000.

2) På tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden var det Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

3) På tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden var det Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed.

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 173, den 20. marts 2003.