Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. maj 2008 i sag 03.2008

A (v/faglig medarbejder Per Nielsen, TIB)

Mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Jørgen Rønnow Bruun og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere deltog som særlige sagkyndige medlemmer konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Bjarne Jensen TIB.

Mellem klageren, A, og B, blev den 8. november 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 1. november 2006 til den 24. september 2010.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 10. januar 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 509.415,36 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Klagerens krav er sammensat af manglende løn frem til 14. december 2007, hvor uddannelsesaftalen blev ophævet, opgjort til 99.137,80 kr. med fradrag af udbetalt bruttoløn, 31.925 kr., herefter 67.212,80 kr., feriepenge af 99.137,80 kr., godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen, godtgørelse for misligholdelse af mesterlæreaftalen og godtgørelse for manglende oplysninger i uddannelsesaftalen. Indklagede har bestridt klagerens lønkrav og har herunder gjort gældende, at der brutto er betalt 38.756 kr. i løn.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 23. april 2008.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring afV1 og V2.

Parterne er under forhandlingen i nævnet nået til enighed om, at den udbetalte bruttoløn i 2007 skønsmæssigt kan ansættes til 35.000 kr.

Sagens omstændigheder

Der er mellem parterne enighed om, at klageren ikke var på arbejde fra begyndelsen af september 2007. Ifølge lønsedlerne er der senest udbetalt løn den 13. september 2007. Indklagede ophævede den 14. december 2007 skriftligt uddannelsesaftalen med virkning fra den 14. december 2007, men indklagede gør gældende, at uddannelsesaftalen efter gensidig mundtlig aftale reelt blev ophævet med virkning fra den 17. september 2007, således at klageren var ansat til og med uge 37.

Klageren, A, har forklaret bl.a., at der havde været nogle problemer med lønudbetaling, og hans storebroder havde ringet til C herom. C sagde i begyndelsen af september, at han skulle gå hjem en uges tid og tænke over, hvad der skulle ske, og om han ville fortsætte. Han tænkte over det. Han ville gerne fortsætte. Han meddelte det ikke til C. C spurgte på et tidspunkt, om han havde tænkt over det. Han svarede, at han havde tænkt lidt. Han svarede ikke noget bestemt. Han husker ikke, hvad C sagde til det. C talte om, at det måske var en god ide, hvis han kom ind i militæret. Han svarede ikke rigtig noget til det. Han talte ikke med nogen om noget. Der blev ikke udbetalt nogen løn. Det tænkte han ikke over. Det er muligt, at hans far ringede til C. På et tidspunkt ringede V1 fra skolen og spurgte, hvordan det gik. Han fortalte, at han ikke var på arbejde. På et tidspunkt arbejdede han nogle dage ulønnet for en entreprenør.

Indklagede B v/ C, har forklaret bl.a., at han ikke har indgået overenskomst. Ansættelsesforholdet gik udmærket frem til september. Omkring den 8. september diskuterede de A´s manglende aflevering af timesedler, og han sagde til A, at hvis han ikke afleverede timesedler, ville han heller ikke få løn. A´s storebror ringede efterfølgende til ham og truede med vold. Han ville under de omstændigheder ikke fortsætte med A som ansat, og talte med A om det. De blev enige om at tænke over det, og A fik i den forbindelse fri i en uge. Han ringede derefter til A, der sagde, at han ikke rigtig havde fundet ud af noget. Han talte flere gange med ham, men kommunikationen stoppede, da han konstaterede, at A arbejdede for en entreprenør. Han har først set en indkaldelse til mødet i december 2007. Når A i ansættelsesperioden ikke har fået fuld løn skyldes det manglende timesedler og at A har haft fri ind i mellem.

C har forklaret bl.a., at A´s uddannelsesniveau skulle bedømmes i oktober. Frem til august var det hans indtryk, at uddannelsen var i orden. Han kontaktede i september A, der fortalte at han ikke var på arbejde. Han sagde til A, at han skulle gå på arbejde. C og A blev indkaldt til møde, men C kom ikke. Det lykkedes først at få et møde i stand i december.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren har krav på løn som opgjort, hvorfra der skal trækkes det skønsmæssigt fastsatte beløb. Ansættelsen må anses for at have varet frem til 14. december 2007, hvor den skriftligt blev ophævet. C havde ikke grundlag for ophævelse, hvorfor der skal betales erstatning. Da uddannelsesplanen ikke kan anses for opfyldt, skal der også betales erstatning herfor. Endelig skal der betales erstatning efter ansættelsesbevisloven, da der ikke i uddannelsesaftalen er oplyst noget om overenskomst.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at ansættelsesforholdet reelt ophørte 17. september 2007 efter gensidig aftale. Klageren har ikke yderligere lønkrav, da lønnen er beregnet på grundlag af timesedler og at klageren har haft fri.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

5 medlemmer bemærker:

Efter de afgivne forklaringer sammenholdt med de faktiske lønomstændigheder og klagerens manglende reaktion herpå må det lægges til grund, at ansættelsesforholdet ophørte den 17. september 2007 efter stiltiende aftale mellem parterne. Klagerens har således ikke krav på erstatning for ophævelse af ansættelsesforholdet eller manglende uddannelse.

1 medlem finder på grundlag af betragtninger om fordringshavermora, at ansættelsesforholdet må anses for ophørt pr. 1. oktober.

1 medlem finder, at den skriftlige ophævelse af kontrakten må lægges til grund, og at ansættelsesforholdet således først ophørte den 14. december 2007.

Tvistighedsnævnet lægger herefter til grund, at klageren har krav på løn til og med uge 37. Der er enighed om, at lønnen kan opgøres som sket af klageren, idet der ikke er grundlag for fradrag i klagerens normalløn. Lønnen frem til og med uge 37 fastsættes til * 69.666,80 kr. Da parterne er enige om, at der skønsmæssigt skal fradrages 35.000 kr., har klageren et yderligere lønkrav på *34.666,80 kr. Desuden skal indklagede betale feriegodtgørelse af *69.666,80 kr. svarende til *8.708,35 kr. med fradrag af evt. allerede indbetalte beløb. Med denne bemærkning skal indklagede herefter betale klageren *43.375,15 kr.

Ansættelsesbevisloven

4 medlemmer finder, at erstatning for den manglende oplysning om overenskomst jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, efter sagens omstændigheder bør fastsættes til 1.000 kr.

3 medlemmer finder, at erstatningen bør fastsættes til et højere beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter indklagede samlet til klageren skal betale *44.375,15 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale *44.375.15 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.