Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0853

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Operation X: Maskerade for millioner” på TV 2.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for at indbringe TV 2s afgørelse for Pressenævnet er fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Da klagen vedrører et afslag af 27. maj 2009 (fremsendt pr. e-mail), og nævnet først har modtaget klagen den 29. juni 2009, er fristen overskredet. Klagen over TV 2 afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

[K] har klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 2. april 2009, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagemailen er modtaget i Pressenævnet 29. juni 2009 (fremsendt den 28. juni 2009 kl. 23.51).

TV 2 sendte den 2. april 2009 udsendelsen ”Operation X: Maskerade for millioner”, hvori klager efter det oplyste indgår. Forud for udsendelsen havde klager og TV 2 været i dialog.

[K] klagede efter offentliggørelsen ved e-mail af 29. april 2009 til TV 2, men havde anført en fejlagtig modtageradresse således, at mailen ikke nåede frem til TV 2. [K] modtog efterfølgende en fejlmeddelelse fra sin systemadministrator om, at mailen ikke kunne leveres. Den 6. maj 2009 rettede hun igen henvendelse til TV 2. TV 2 afviste ved brev (sendt pr. e-mail til klager) af 27. maj 2009 at realitetsbehandle klagen, da 4-ugers klagefristen i henhold til medieansvarsloven var overskredet.

[K] til støtte for klagen bl.a. anført, at den fejlfremsendte mail var sendt rettidigt. Forud for offentliggørelsen var hun i dialog med TV 2. Hun blev to dage efter offentliggørelsen indlagt på psykiatrisk hospital, hvor hun senere fik en diagnose. Det har således vist sig, at klager har gået med en ubehandlet psykisk lidelse, der har medført, at hun ikke har været i stand til at vurdere personer og situationer. [K] mener derfor, at fristoverskridelsen er undskyldelig.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for at indbringe TV 2s afgørelse for Pressenævnet er fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Da klagen vedrører et afslag af 27. maj 2009 (fremsendt pr. e-mail), og nævnet først har modtaget klagen den 29. juni 2009, er fristen overskredet. Klagen over TV 2 afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Afgjort den 30. juli 2009