Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. januar 2008 i sag 51.2007

A (Prosa v/advokat Martin Holm Land)

mod

B (Dansk Industri v/chefkonsulent Tove Schultz-Lorentzen)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Peer Jørgensen, Dansk Industri og sekretær Bendt Egelund, Dansk Metal.

Mellem klageren, elev A, født den 11. februar 1977, og indklagede, B, blev den 29. marts 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som itsupporter med uddannelsesperiode fra den 1. april 2005 til den 26. maj 2007.

Klageren har ved klageskrift modtaget den 7. august 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 30.000 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. december 2007.

Parterne, indklagede ved direktør V, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Indklagede bortviste den 24. april 2007 klageren under henvisning til illoyalitet. Bortvisningen var nærmere begrundet i den omstændighed, at V dagen inden ved et tilfælde var blevet bekendt med en hjemmeside på internettet betegnet X.

På hjemmesiden er under ”X” anført:

”X er specialister i at designe unikke intraweb-løsninger til virksomheder. Vi hjælper dig med at holde styr på dine aftaler, reparationer, kunder osv.

Vi stræber efter en oppetid på 99,9 % døgnet rundt hele året. Skulle uheldet alligevel være ude, sidder vi klar ved telefonen og løser eventuelle problemer med det samme”

Under ”Profil” er bl.a. anført:

”C er udlært IT supporter og har i mange år arbejdet som tekniker og systemmand. Han er god til at omsætte kundens ideer om en mulig løsning til et reelt produkt.

A er også udlært IT supporter og har i mange år arbejdet som tekniker. Han har stor erfaring med programmeren fra tidligere jobs og har også været i gang med Datamatiker uddannelse, men det var Web løsninger der træk.

Vi besluttede at starte X i 2006 da vi arbejde sammen i et andet firma om at lave totalløsninger til erhvervs kunder. Dette kan vi stadig lave. Bare til en langt billigere pris.”

Under ”Kontakt” er der et billede af A med angivelse af telefonnummer og emailadresse. Tilsvarende vedrørende C, der var medarbejder hos indklagede og blev bortvist samme dag som A.

Der er af indklagede fremlagt kopi af print fra A’s E-drev på B’s server hvoraf fremgår, at der er en mappe betegnet ”X”.

Klageren A har forklaret bl.a., at han under sin ansættelse bl.a. har designet B’s hjemmeside. Fra slutningen af 2006 havde han drøftelser med V om ansættelse, efter at han var udlært. De nåede dog ikke at indgå en skriftlig aftale herom. Efter anmodning fra C hjalp han i januar 2007 C med at designe hjemmesiden X. C havde en drøm om at starte egen virksomhed, og han ville gerne have klageren med. Klageren var dog tilbageholden heroverfor, da han ikke mente, at C havde fornødne kvaliteter, og han sagde til C, at det skulle udskydes til efteråret, hvor han så ville give endelig besked. Han mener, at det i det hele var C projekt, men C vil måske hævde, at de var fælles om det. X blev som virksomhed aldrig til noget i hans ansættelsestid, der er aldrig faktureret noget arbejde, ligesom X ikke blev registreret af nogen myndigheder. I givet fald ville de have udført andre opgaver end dem, som indklagede beskæftigede sig med. Det er ikke ham, der har skrevet oplysningerne under ”Profil”, og han vidste ikke, at det stod der. Han figurerer under ”Kontakt”, fordi C gerne ville have det. Han har selv leveret fotografiet. Telefonnummeret er hans eget, men emailadressen eksisterede faktisk ikke. Han blev bortvist af V uden at få mulighed for at forklare sig nærmere.

Klageren A har forklaret bl.a., at han under sin ansættelse bl.a. har designet B’s hjemmeside. Fra slutningen af 2006 havde han drøftelser med V om ansættelse, efter at han var udlært. De nåede dog ikke at indgå en skriftlig aftale herom. Efter anmodning fra C hjalp han i januar 2007 C med at designe hjemmesiden X. C havde en drøm om at starte egen virksomhed, og han ville gerne have klageren med. Klageren var dog tilbageholden heroverfor, da han ikke mente, at C havde fornødne kvaliteter, og han sagde til C, at det skulle udskydes til efteråret, hvor han så ville give endelig besked. Han mener, at det i det hele var C projekt, men C vil måske hævde, at de var fælles om det. X blev som virksomhed aldrig til noget i hans ansættelsestid, der er aldrig faktureret noget arbejde, ligesom X ikke blev registreret af nogen myndigheder. I givet fald ville de have udført andre opgaver end dem, som indklagede beskæftigede sig med. Det er ikke ham, der har skrevet oplysningerne under ”Profil”, og han vidste ikke, at det stod der. Han figurerer under ”Kontakt”, fordi C gerne ville have det. Han har selv leveret fotografiet. Telefonnummeret er hans eget, men emailadressen eksisterede faktisk ikke. Han blev bortvist af V uden at få mulighed for at forklare sig nærmere.

V har forklaret bl.a., at han den 23. april 2007 fandt hjemmeside X ved et tilfælde. Billedet af C kendte han fra indklagedes egen hjemmeside. Hjemmesiden synes at være lavet af A mens han har været på arbejde hos indklagede. Han kontaktede Dansk Industri og forelagde dem sagen og fik oplyst, at han var berettiget til at bortvise begge ansatte under henvisning til illoyalitet. Efter læsningen af hjemmesiden, hvor det bl.a. blev anført, at A var uddannet, var det hans indtryk, at de to ansatte planlagde at starte en konkurrerende virksomhed, når A var udlært. Han indkaldte den 24. april 2007 de to til en samtale og sagde, at han havde set deres hjemmeside, hvor de tilbød samme ydelser som indklagede. Der blev ikke protesteret mod bortvisningen.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren på intet tidspunkt under sin ansættelse har drevet konkurrerende virksomhed. Hjemmesiden var alene udarbejdet med henblik på måske en dag selv at starte virksomhed. Der foreligger under disse omstændigheder ikke væsentlig misligholdelse fra klagerens side, og forholdet burde efter høring af klageren, som indklagede undlod, alene have udløst en advarsel.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at klageren i hvert fald har forberedt opstart af konkurrerende virksomhed, mens han var ansat hos indklagede. Han har etableret en hjemmeside, der var offentligt tilgængelig, og det er klagerens risiko, hvis der har stået noget på hjemmesiden, som han ikke mente, at der burde stå. Hvis nævnet mener, at der ikke var grundlag for ophævelse af ansættelsesforholdet, bør godtgørelsen som følge af klagerens egen skyld nedsættes betydeligt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker

Det må lægges til grund, at klageren under sin ansættelse hos indklagede og under anvendelse af indklagedes edb-udstyr har medvirket til udarbejdelsen af hjemmesiden X, der var offentlig tilgængelig og reklamerede for ydelser, der i hvert fald delvist var sammenfaldende med indklagedes. Klagerens navn, foto og telefonnummer fremgik af hjemmesiden. Under disse omstændigheder finder vi, at klageren har optrådt illoyalt over for indklagede i en sådan grad, at indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen må anses for berettiget. Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede.

3 medlemmer bemærker

Efter klagerens forklaring må det lægges til grund, at klageren reelt ikke har medvirket til etablering af en konkurrerende virksomhed. Vi finder, at indklagede ved en nærmere drøftelse med klageren kunne have afklaret sagens reelle omstændigheder, og at der derefter ikke ville have været fornødent grundlag for ophævelse af ansættelsesforholdet. Vi finder således, at indklagedes bortvisning af klageren var uberettiget.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter indklagede frifindes.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.