Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. april 2008 i sag 59.2007

A (3f v/faglig konsulent Nils Lønstrup)

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Marie Louise Larsen, Dansk Erhverv og faglig konsulent Peter Lykke Nielsen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 26. april 1984, og indklagede, B v/ C, blev den 8. december 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 8. januar 2007 til den 30. september 2008.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 10. oktober 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 2.247,17 kr. til klageren. Kravet vedrører manglen løn med tillæg af pensionsbidrag og feriegodtgørelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 26. marts 2008.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Det er for nævnet oplyst, at indklagede ikke har indgået nogen overenskomst.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge. Dog bemærker 3 af nævnets medlemmer, at den del af kravet, der vedrører pension, ikke kan tilkendes klageren, idet erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 ikke giver hjemmel herfor.

Flertallet finder, at lønbegrebet i § 55, stk. 2 også omfatter pension.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der gives klageren medhold i det rejste krav.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 2.247,17 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.