Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. december 2007 i sag 57.2007

A (3f v/Stig Schlünsen)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere deltog som særlig sagkyndigt medlem chefkonsulent Søren Hoffmann Sørensen, Dansk Byggeri og forhandlingssekretær Leif Ruhe, 3f.

Mellem elev A, og B, blev den 26. april 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 24. februar 2005 til den 26. september 2008.

Tvistighedsnævnet har i en tidligere sag mellem parterne (Tvistighedsnævnets sag 53.2006) taget stilling til et erstatningskrav fra B mod A. A blev i den forbindelse frifundet. Under sagen havde A fremsat et modkrav vedrørende løn mv., men det blev aftalt, at parterne skulle søge at opnå enighed herom uden om nævnet. Da disse forligsdrøftelser ikke er lykkedes, har parterne indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med anmodning om, at nævnet afgør mellemværendet.

A har endeligt, herunder ved justeringer af det oprindelige krav på 26.566,66 kr. under nævnsmødet, opgjort sit krav til 24.873,04 kr.

B har i et brev af 22.oktober 2007 anført, at der anerkendes et beløb på 5.133,16 kr. efter modregning med et beløb på 12.231,70 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. november 2007.

A’s organisation, Fagligt Fælles Forbund, har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og de enkelte elementer i kravene.

B har i et brev af 22. august 2007 erklæret, at han anmoder nævnet om at indtræde i udregningen af A’s tilgodehavende, idet han til enhver tid vil godtage den korrekte opstilling af skyldige beløb i henhold til loven på området. B har i et brev af 22. oktober 2007 oplyst, at han desværre ikke kunne deltage i sagens behandling den 7. november 2007.

Nævnet har under de foreliggende særlige omstændigheder fundet det forsvarligt at afgøre sagen, selvom bestemmelsen om mødepligt i bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet § 14 ikke kan anses for opfyldt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, og da B ikke har deltaget ved forhandlingen og således ikke har kunnet uddybe sine synspunkter, finder Tvistighedsnævnet efter en samlet vurdering, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, således som det endeligt er opgjort under nævnsmødet.

T h i b e s t e m m e s

Muremester B, skal inden 14 dage til A betale 24.873,04 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.