Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. juni 2008 i sag 63.2007

A (HKv /faglig sekretær Hugh Child)

mod

B v/ C1 og C2

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Stephan Agger og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Thomas Christian Thune, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Åse Lohmann, HK

Mellem klageren, elev A, født den 26. februar 1988, og indklagede, B v/ C1 og C2, blev den 20. august 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som salgsassistent med uddannelsesperiode fra den 1. september2006 til den 31. august 2008.

Klageren har ved sin organisation, HK Danmark, ved klageskrift modtaget den 5. november 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at de indklagede B, C1 og C2 tilpligtes in solidum og hver for sig at betale 38.028,40 kr. til klageren med tillæg af procesrente af 4.998,40 kr. fra 24. oktober 2007 og af 33.030 kr. fra sagens anlæg samt til klagers konto hos Ferie-Konto vedrørende optjeningsåret 2006 og 2007 at indbetale henholdsvis 5.550 kr. og 8.944,86 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Kravet er sammensat af efterbetaling, 4.998,40 kr., feriegodtgørelse 2006, 5.550 kr., feriegodtgørelse 2007, 8.944,86 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven med 33.030 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 21. maj 2008.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. De indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge, dog således at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven efter stemmefordelingen (4-3) fastsættes til 10.000 kr.

Der tilkendes således klageren samlet et beløb på 29.493,26 kr. som fastsat nedenfor.

T h i b e s t e m m e s

De indklagede, B, C1 og C2 tilpligtes in solidum og hver for sig inden 14 dage til klageren, A, at betale 14.998,40 kr. med tillæg af procesrente af 4.998,40 kr. fra den 24. oktober 2007 og af 10.000 kr. fra den 5. november 2007. Inden samme frist tilpligtes de indklagede in solidum og hver for sig til klagers konto hos Ferie-Konto at indbetale 14.494,86 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. november 2007.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.