Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. august 2008 i sag 67.2007

A v/advokat Peter Breum

mod

B v/advokat Eva Bjerg Adeler

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent cand.jur. Elisabeth Møller, Tandlægeforeningen og faglig sekretær Hanne Sørensen, HK.

Mellem klageren, elev A, født den 24. juli 1970, og indklagede, B, blev den 6. december 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som klinikassistent med uddannelsesperiode fra den 16.januar 2006 til den 15. juli 2008.

Klageren har ved sin organisation, HK Service, ved klageskrift modtaget den 19. november 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 114.183,61 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til klageren.

Indklagede har anerkendt at skulle betale 7.761,61 kr., der udgør betaling for overtid med tillæg af feriegodtgørelse og tab af feriefridagstimer og har i øvrigt påstået frifindelse. Indklagede anerkender, at klageren har krav på løn for august, men har modregnet manglende dagpengerefusion og har derfor alene betalt 389,82 kr., hvilket beløb er returneret af klageren.

Uenigheden vedrører herefter spørgsmålet, om indklagede den 13. august 2007 uberettiget ophævede uddannelsesaftalen. Betalingskravet fra klageren vedrører i den forbindelse løn for august 2007, 17.800 kr., minimalerstatning efter funktionærlovens § 3, 53.621,01 kr. og godtgørelse 35.000 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. juni 2008.

Parterne, indklagede ved V1, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af V2 og V3.

Sagens omstændigheder

Uenigheden vedrører som nævnt spørgsmålet, om indklagede den 13. august 2007 uberettiget ophævede uddannelsesaftalen. Klageren gør gældende, at hun blev afskediget i forbindelse med en telefonsamtale med administrationschef V2 den 13. august 2007. Indklagede gør gældende, at klageren ikke blev afskediget og indklagede har i øvrigt ikke gjort gældende, at der den 13. august 2007 var grundlag for at ophæve uddannelsesaftalen.

Det fremgår af sagen, at klageren sygemeldte sig den 13. juli 2007. I den forbindelse skrev administrationschef V2 til klageren og anførte, at da klageren først havde sygemeldt sig kl. 11.46, måtte hun betragtes som udeblevet, og der blev under henvisning hertil anmodet om skriftlig dokumentation for sygemeldingen. Der fremkom herefter lægeerklæring af 16. juli fra klageren med angivelse af skønnet uarbejdsdygtighed på ca. en måned.. Indklagede rettede i løbet af juli flere gange henvendelse til klageren vedrørende lægeerklæringer og speciallægeerklæringer.

Klageren har underskrevet dagpengerefusionsblanketter den 13. august 2007. Den 14. august 2008 skrev HK til Dansk Tandlægeforening, at klageren samme dag telefonisk af V2 havde fået oplyst, at hun var bortvist fra klinikken på grund af udeblivelse og at hun ikke skulle møde mere. Den 15. august 2007 fremsendte HK nøgler og lærebog til indklagede ”som anmodet om af klinikken”. Den 15. august 2007 skrev Dansk Tandlægeforening til HK, at man havde anmodet om tandlægens kommentarer. Den 20. august 2007 skrev HK til Dansk Tandlægeforening og oplyste, at der endnu ikke var afregnet løn for august 2007. Indklagedes advokat skrev den 24. august 2007 til HK, at klageren måtte have misforstået V2’s udmeldinger under telefonsamtalen, og at V2 ikke havde bortvist klageren, men bl.a. havde talt om ønske om speciallægeerklæring og evt. forlængelse af uddannelsesaftalen. Lønnen for juli ville blive udbetalt. Den 27.august 2007 skrev advokaten til HK, at det var klagerens risiko at vælge den retlige position at være bortvist, og at indklagede, såfremt klageren ikke mødte på arbejde, ville gøre sig skyldig i ulovlig udeblivelse, der ville berettige indklagede til at ophæve uddannelsesaftalen. Indklagede ophævede udannelsesaftalen ved brev af 3. september 2007.

Klageren, A, har under sin forklaring benyttet tolk under henvisning til, at det er vigtigt, hvad hun skal forklare. Hun har forklaret bl.a., at hun kom til Danmark fra Iran i 1996. Hun har under uddannelsen været sygemeldt bl.a. på grund af psykiske problemer. Det var ubehageligt at gå på arbejde, bl.a. fordi arbejdsgiverne skændtes, og det gik ud over de ansatte, og hun blev også mobbet af kolleger og var stresset. Hun blev sygemeldt den13. juli 2007. Fra medio juli til 12. august 2007 var hun på grund af sine psykiske problemer i Iran. Den 13.august 2007 talte hun i telefon med V2 og sagde, at hun måtte sygemelde sig yderligere. V2 svarede, at hun var fyret og skulle aflevere sine nøgler. Han sagde, at hun skulle ringe til skolen og sige, at hun var syg, og at arbejdsgiveren havde opsagt hende. Hun ønskede efterfølgende ikke at vende tilbage til arbejdspladsen, da hun ikke havde haft det godt der. Hun fik en ny uddannelsesaftale med virkning fra den 1. oktober 2007.

V1 har forklaret bl.a., at samarbejdet med A forløb rimeligt godt. Hendes kolleger var dog kede af, at hun holdt sig noget for sig selv. Han kender ikke til skænderier mellem arbejdsgiverne. De har systemnøgler, og elever får dem først efter tre måneders ansættelse. V2 oplyste den 13. august, at han havde bedt A om nøglerne, da de skulle bruges til en anden medarbejder.

V2 har forklaret bl.a., at han den 13.juli 2007 bad om en lægeerklæring, fordi A havde sygemeldt sig for sent. De forsøgte i juli mange gange forgæves at komme i kontakt med A. Den 13. august 2007 udløb hendes sygemelding. Marjan ringede om eftermiddagen og sagde på hans telefonsvarer, at hun stadig var syg og nok skulle sige til, når hun var rask igen. Han kontaktede hende telefonisk og sagde, at det var mærkeligt, at de ikke havde hørt fra hende selvom de havde skrevet til hende flere gange. Han sagde også, at det ikke var holdbart, at hun nu for 2. gang var udeblevet og sygemeldt igen, og at de måtte tale med skolen om evt. forlængelse af uddannelsesaftalen, og hvad der ellers skulle ske. Han har ikke sagt, at hun var fyret eller at ansættelsesforholdet var ophørt. Han talte kun om evt. forlængelse af uddannelsesaftalen. Han bad hende aflever nøglerne, fordi hun åbenbart var ude i et længere sygeforløb og skulle bruge nøglerne til en erstatningsmedarbejder.

V3 har forklaret bl.a., at A ringede og sygemeldte sig den 13, juli og på ny den 13. august. Hun sagde til A, at hun skulle kontakte V2. Det er sædvanligt ved længere sygemeldinger.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at klageren har godtgjort, at uddannelsesaftalen blev ophævet den 13. august 2007 af V2. Det understøttes af den omstændighed, at A skulle aflever sine nøgler, at lønnen for juli blev stoppet og at indklagede først den 24. august gjorde gældende, at der ikke var tale om en ophævelse.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at indklagede ikke ophævede uddannelsesaftalen den 13. august 2008. V2 talte alene om evt. forlængelse af aftalen. Det var naturligt, at man bad om nøglerne, da klageren måske ville være fraværende længe. Den tid, der gik med at svare på klagerens påstand om ophævelse skyldtes, at der blev korresponderet med Dansk Tandlægeforening og advokat.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Det kan efter bevisførelsen ikke med den fornødne sikkerhed anses for godtgjort, at indklagede har ophævet uddannelsesaftalen den 13. august 2007. Klageren har derfor ikke krav på erstatning som følge heraf.

3 medlemmer bemærker:

Det må efter klagerens forklaring og de efterfølgende omstændigheder anses for bevist, at indklagede den 13. august ophævede uddannelsesaftalen.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede frifindes for klagerens erstatningskrav som følge af ophævelsen.

Vedrørende lønnen for august 2007 finder 4 medlemmer, at indklagede ikke har godtgjort at have lidt et tab som følge af for sen underskrivelse af refusionsblanket fra klagers side, og at klageren derfor har krav på fuld løn for august. 3 medlemmer finder, at indklagede har været berettiget til at modregne mistede dagpenge.

De afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at klageren tilkendes 17.800 kr. svarende til løn for august samt det af indklagede anerkendte beløb på 7.761,61 kr. eller i alt 25.561,61 kr. med tillæg af procesrente.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 25.561,61 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. november 2007.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.