Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger ved universiteterne (friplads- og stipendiebekendtgørelsen)

I medfør af § 19, stk. 8, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007, som ændret ved lov nr. 538 af 12. juni 2009, fastsættes:

§ 1. Universitetet tildeler efter reglerne i universitetsloven og denne bekendtgørelse hele eller delvise fripladser enten uden stipendium eller med helt eller delvist stipendium som støtte til at dække leveomkostninger til visse udenlandske studerende, mens de gennemfører en del af eller en hel bachelor- eller kandidatuddannelse ved et dansk universitet.

Stk. 2. Friplads med stipendium efter stk. 1 tildeles de fagligt bedst kvalificerede udenlandske ansøgere, som kan meddeles tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse. Studerende har dog kun adgang til fripladser og stipendier efter stk. 1, hvis de er optaget på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse ved et dansk universitet. Det er en forudsætning, at de efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, ikke har krav på ligestilling med danske statsborgere, for så vidt angår de økonomiske vilkår for optagelsen på bachelor- eller kandidatuddannelsen.

Stk. 3. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte eller anden offentlig dansk støtte, kan ikke tildeles friplads med stipendium, jf. stk. 1.

§ 2. Universitets- og Bygningsstyrelsen fastsætter en fast økonomisk ramme til fripladser og stipendier. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

§ 3. Universitetet fastsætter, inden for hvilke fagområder der skal uddeles fripladser med stipendium. Universitetets valg af fagområder forudsættes at ske under hensyntagen til beskæftigelsessituationen.

§ 4. Universitetet kan fastsætte ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, til brug for tildeling af fripladser med eller uden stipendium

1) til de fagligt bedst kvalificerede udenlandske studerende, eller

2) i forbindelse med indgåelse af aftale med udenlandske universiteter om strategiske alliancer med henblik på at fastholde og udbygge universitetets internationale konkurrenceposition og høje kvalitetsniveau.

Stk. 2. De udenlandske studerende, der tildeles friplads med eller uden stipendium, skal opfylde adgangs- og optagelseskravene til den pågældende uddannelse, jf. bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).

§ 5. Hel eller delvis friplads med eller uden stipendium tildeles for maksimalt 36 måneder for bacheloruddannelser og maksimalt 24 måneder for kandidatuddannelser, dog højst svarende til uddannelsens normerede studietid, jf. i øvrigt stk. 4, 2. pkt.

Stk. 2. Helt eller delvist stipendium udbetales af universitetet forud i månedlige rater.

Stk. 3. Den maksimale størrelse på stipendium som støtte til at dække leveomkostninger fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Den studerende skal være studieaktiv for at oppebære hel eller delvis friplads samt helt eller delvist stipendium. Hvis den studerende ikke længere er studieaktiv, skal universitetet straks stoppe udbetalingen af stipendiet til den studerende og inddrage fripladsen fra den studerende.

Stk. 5. Universitetet kan godkende, at stipendierne forlænges med indtil 6 måneder i tilfælde af, at den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af

1) langvarig sygdom, der er dokumenteret ved lægeerklæring, eller

2) andre særlige forhold.

§ 6. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel eller delvis friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

§ 7. Universitetet kan for overskud optjent ved opkrævning af fuld betaling for deltagelse i undervisning samt i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under heltids- og deltidsuddannelse, hvortil der ikke ydes tilskud eller ikke er givet friplads, tildele yderligere hele eller delvise fripladser med eller uden stipendium.

Stk. 2. Hele eller delvise fripladser med eller uden stipendium efter stk. 1 følger reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 8. Klage fra den studerende over manglende betaling af stipendium kan af den studerende indbringes for universitetet.

Stk. 2. Universitetets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3. Fristen for at indgive klage efter stk. 2, er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. august 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 282 af 31. marts 2006 om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger ved universiteterne (friplads- og stipendiebekendtgørelsen).

Universitets- og Bygningsstyrelsen, den 11. august 2009

Jens Peter Jacobsen
Direktør

/ Rauf Malik