Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Vejledning for værnepligtige, der af samvittighedsgrunde ønsker at aftjene værnepligt som militærnægter

1. Grundlaget for denne vejledning

Reglerne om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (militærnægtertjeneste) findes i Forsvarsministeriets lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006.

2. Betingelser for at blive overført

Overførelse til militærnægtertjeneste kan kun ske, hvis du skriftligt har søgt om det.

For at blive overført til militærnægtertjeneste kræves, at det er uforeneligt med din samvittighed både at gøre militærtjeneste af enhver art og at gøre tjeneste i Beredskabsstyrelsen.

Du kan via vores hjemmeside, militaernaegter.dk, udskrive et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal derefter sendes til Militærnægteradministrationen.

Du skal i ansøgningen huske at skrive dit personnummer, dit fulde navn og din adresse.

3. Hvornår skal du sende ansøgningen?

Du kan søge om militærnægtertjeneste, når du har modtaget din indkaldelsesordre til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Ansøgningen sendes til Militærnægteradministrationen, som træffer afgørelse om din overførelse.

Er du indkaldt til Beredskabsstyrelsen, skal du i din ansøgning begrunde, hvori din samvittighedskonflikt består. Dette fremgår af ansøgningsskemaet.

Din ansøgning skal senest være sendt til Militærnægteradministrationen inden 8 uger efter, at du har modtaget din indkaldelsesordre til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Sender du ansøgningen efter den ovennævnte 8 ugers frist, kan du kun overføres til militærnægtertjeneste, når særlige omstændigheder taler for det. Militærnægteradministrationen har udarbejdet et særligt ansøgningsskema, hvis der skal søges om overførelse efter 8 ugers fristen. Ansøgningsskemaet findes på militærnægter.dk.

Der skal også foreligge særlige omstændigheder, hvis du ønsker at blive overført, efter du er mødt til tjeneste i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I dette tilfælde skal du anvende det særlige ansøgningsskema for tjenstgørende værnepligtige, som findes på militaernaegter.dk.

En værnepligtig kan normalt kun én gang blive overført til militærnægtertjeneste.

Du skal være opmærksom på, at selv om du flytter, er bortrejst eller lignende, har du i henhold til værnepligtsloven pligt til at sørge for, at indkaldelsesordren og andre meddelelser om din værnepligt kan nå dig i rette tid.

Så husk adresseændring eller lav en aftale med din familie eller bekendte, der hurtigt kan kontakte dig.

4. Tjenestens art

Bliver du overført til militærnægtertjeneste, vil du blive indkaldt til en introduktionsdag i Militærnægteradministrationen.

Her vil du få en orientering om militærnægtertjenesten, og du skal vælge det udstationeringssted, hvor du i forlængelse af introduktionen skal fortsætte din tjeneste.

Militærnægteradministrationen har truffet aftale med en række institutioner og organisationer om beskæftigelse af udstationerede militærnægtere. Udstationeringsstederne ligger spredt over hele landet.

Du kan typisk blive udstationeret i sociale institutioner (institutioner for børn, unge og ældre, institutioner for fysisk eller psykisk handicappede) eller kulturelle institutioner (museer, teatre og lignende). Du kan også blive udstationeret i kirkelige og fælleskirkelige organisationer samt miljøorganisationer.

For dit arbejde som militærnægter gælder nogle bestemte regler:

Arbejdet må ikke forudsætte en bestemt faglig uddannelse eller en forudgående erhvervsmæssig erfaring inden for det pågældende område. Du må heller ikke udfylde en ledig normeret stilling, og du må ikke tidligere have været ansat i eller have haft tilknytning til institutionen.

5. Hvor lang er militærnægtertjenesten?

Varigheden af militærnægtertjenesten svarer til varigheden af den tjeneste inden for forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, som du overføres fra.

6. Arbejdstid

Du vil få en arbejdstid på 37 timer om ugen.

Tidligere udsendte cirkulære nr. 108 af 1. juli 1989, Vejledning for værnepligtige, der af samvittighedsgrunde ønsker at aftjene deres værnepligt som militærnægter eller ved sanitetstropperne, og vejledning nr. 9012 af 31. august 1995, Vejledning for værnepligtige der af samvittighedsgrunde ønsker at aftjene værnepligt som militærnægter eller ved sanitetstropperne, ophæves med denne vejledning.

Militærnægteradministrationen, den 8. september 2009

Michael D. Pedersen