Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold af asylansøgere m.fl.

I medfør af udlændingelovens § 42 a, stk. 4, 3. og 4. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009, fastsættes følgende:

Betaling af udgifter til eget og familiens underhold

§ 1. Ved udgifter til underhold forstås i denne bekendtgørelse udgifter til indkvartering, bespisning i cafeteria på center med vederlagsfri bespisningsordning, nødvendige sundhedsmæssige ydelser samt udbetaling af kontante ydelser.

Stk. 2. Kontante ydelser består af en grundydelse, forsørgertillæg, nedsat forsørgertillæg og tillægsydelse.

Stk. 3. Ved midler forstås i denne bekendtgørelse pengebeløb, værdifulde smykker eller andre genstande af større økonomisk værdi. Undtaget er almindeligt indbo samt almindelige personlige brugsgenstande som eksempelvis vielsesringe og ure, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at undtage dem, jf. principperne i retsplejelovens § 509, stk. 1.

Stk. 4. Ved familie forstås i denne bekendtgørelse ægtefælle/samlever og mindreårige børn, der hører til den pågældende udlændings husstand.

Stk. 5. Ved indkvarteringssted forstås i denne bekendtgørelse de i udlændingelovens § 42 a, stk. 5, nævnte indkvarteringssteder. Indkvarteringen kan være på et asylcenter, i anneks eller særlig bolig i tilknytning til et center m.v.

§ 2. Har en udlænding midler som nævnt i § 1, stk. 3, der ikke er almindeligt indbo eller almindelige personlige brugsgenstande, kan Udlændingeservice træffe afgørelse om, at udlændingens og den eventuelle families kontante ydelser reduceres med et beløb svarende til disse midler. Overstiger den samlede værdi af udlændingens midler det beløb, udlændingen og dennes eventuelle familie er berettiget til at modtage i kontante ydelser, udbetales der ikke kontante ydelser, medmindre særlige grunde taler herfor.

Stk. 2. Hvis en udlænding uberettiget har fået udbetalt kontante ydelser, træffer Udlændingeservice afgørelse om tilbagebetaling, medmindre særlige grunde taler herimod.

§ 3. Har en udlænding tilstrækkelige midler til sit og sin eventuelle families underhold, kan Udlændingeservice endvidere – helt eller delvist – pålægge udlændingen at betale udgifterne til sit og sin families underhold i øvrigt.

Stk. 2. En udlænding kan pålægges at betale for sit og sin eventuelle families underhold for op til 90 døgns ophold. De 90 dage beregnes fra det tidspunkt, hvor udlændingen og eventuel familie har taget ophold på indkvarteringsstedet.

§ 4. Afgørelse om tilbagebetaling efter § 2, stk. 2, kan først træffes efter, at den pågældende udlænding og eventuel familie har været indkvarteret i mere end 3 måneder på et asylcenter.

Stk. 2. Afgørelse om tilbagebetaling efter § 2, stk. 2, træffes ikke efter udløbet af den pågældende udlændings og eventuelle families introduktionsprogram, jf. integrationslovens § 16, stk. 5, eller efter den pågældende udlændings og eventuelle families udrejse eller udsendelse af landet.

Stk. 3. Der kan pålægges tilbagebetaling for op til 90 dages ophold.

Stk. 4. Udlændingeservice kan indgå aftale med en udlænding om en afdragsordning for tilbagebetaling af afholdte udgifter til underhold efter § 2, stk. 2. Vil udlændingen ikke indgå en frivillig afdragsordning, er Udlændingeservices pålæg til en udlænding om at betale udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser tillagt udpantningsret, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 4, 5. pkt.

Takster

§ 5. Takster for kontante ydelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 2, 4-6 og 10. I medfør af udlændingelovens § 42 b, stk. 14, er ydelserne fastsat i 2003-beløb og reguleres fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Dagstaksterne for indkvartering på et asylcenter udgør pr. person:

Indkvarteringssted
Takst i 2009 niveau
Ophold på et modtagecenter/udsendelsescenter
375 kr.
Ophold på et opholdscenter
303 kr.
Ophold på et omsorgscenter
723 kr.
Ophold på et børnecenter
1.453 kr.
Ophold i et anneks tilknyttet et opholdscenter
303 kr.
Ophold i et anneks tilknyttet et omsorgscenter
723 kr.
 

Beløbene reguleres én gang årligt, jf. finanslovens bestemmelser om pris- og lønregulering.

Stk. 3. Betaling for nødvendige sundhedsmæssige ydelser opkræves på baggrund af de faktiske udgifter, som Udlændingeservice har haft i den i § 3, stk. 2, nævnte periode.

Kompetence- og klageregler

§ 6. Afgørelser efter denne bekendtgørelse træffes af Udlændingeservice, jf. udlændingelovens § 46, stk. 1.

Stk. 2. Udlændingeservices afgørelser efter reglerne i denne bekendtgørelse kan påklages til Integrationsministeriet, jf. udlændingelovens § 46, stk. 2.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2009.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse i forhold til udgifter til underhold, der er afholdt efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Reglerne gælder ikke for udlændinge, som på tidspunktet for ikrafttrædelsen har fået opholdstilladelse i Danmark, men endnu ikke har afsluttet introduktionsperioden, jf. integrationslovens § 16, stk. 5.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 822 af 16. september 1996 om betaling af udgifter til underhold af asylansøgere ophæves.

Udlændingeservice, den 2. september 2009

Henrik Grunnet

/ Pernille Brinch Nissen