Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0819

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Lige på og sport” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, for hvem oplysningerne er krænkende, jf. de vejledende regler for god presseskik punkt A.1 og A.3.

Efter det oplyste lægges det til grund, at Slagelse FH lejede 11 værelser af Byens Hotel i perioden 31. oktober til 1. november 2008. Taste of South Asia v/[E] fremsendte den 12. januar 2009 en faktura pålydende 12.500 kroner for hotellejen. Fakturabeløbet blev betalt den 19. januar 2009. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [E] på tidspunktet for betalingen var forpagter af hotellet. Ingen af parterne har fremlagt dokumentation for, hvem der forestod driften af hotellet på dette tidspunkt eller modtog betalingen.

Pressenævnet finder, at indslaget giver indtryk af, at [K] skulle have overført 12.500 kroner til Byens Hotel og derved indirekte have honoreret sig selv frem for andre kreditorer. Da TV 2 forsøgte at kontrollere oplysningen ved forelæggelse for [K], henviste klager til bestyrelsesformand [C], der afviste beskyldningerne. Under disse omstændigheder finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at kontrollere beskyldningen yderligere. Nævnet har herved tillige lagt vægt på, at [C] uden større besvær må antages at kunne have fremlagt dokumentation for, at forpagter [E] modtog betaling for hotelleje, eksempelvis i form af en forpagtningsaftale eller en banknota.

God presseskik findes herefter ikke tilsidesat.

Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Efter det anførte er oplysningen om, at [K] skulle have fået udbetalt penge til Byens Hotel på et tidspunkt, hvor han selv forestod driften, ikke af utvivlsom rigtighed. Da oplysningen er egnet til at påføre [K] skade af betydning, er han som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle. Pressenævnet finder imidlertid, at klagers genmæletekst blot er en gentagelse af de synspunkter, som [C] fremkom med i indslaget. [C] er således citeret for, at ingen bestyrelsesmedlemmer har fået udbetalt penge, og at pengene er overført til forpagteren. Pressenævnet finder derfor, at [K] ikke er berettiget til at få bragt et genmæle, jf. medieansvarsloven § 39.

Advokat Mads Roikjer har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en udsendelse i TV 2 den 5. marts 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

TV 2 bragte den 5. marts 2009 udsendelsen ”Lige på og sport (LPS)”. Af introduktionen til udsendelsen fremgik bl.a. følgende:

Speak: Håndboldklubben Slagelse er i opløsning. Spillerne har ikke fået løn de sidste to måneder, men kassereren har udbetalt penge til sin egen virksomhed.

[A], tidl. bestyrelsesmedlem, Slagelse DT: Jamen, jeg synes, det er moralsk forkasteligt.

Speak: Både spillere, trænere og fans prøver nu at vælte

bestyrelsen.”

Af indslaget ”Kaos i Slagelse” fremgik bl.a. følgende:

”Studievært: Det er to år siden Slagelse med [B]…, at de kunne stå og juble nede i Slagelse, for der vandt de altså Champions League for tredje gang. Nu er den midtsjællandske klub på randen af opløsning og konkurs. Bestyrelsen beskyldes for at handle umoralsk. Tilliden fra spillere, trænere og fans er væk. Alle vil nu have bestyrelsen væltet.

Speak: Endevæggen i Antvorskovhallenfortæller om tiden, der engang var, men i de sidste to måneder har Slagelse slet ikke haft råd til at betale spillernes løn.

Speak: Styrer bestyrelsen klubben mod konkurs i kulisserne? Ifølge disse mailudvekslinger mellem bestyrelsesmedlemmer skal klubben erklæres konkurs efter et bestyrelsesmøde den første februar. [Af skærmbilledet fremgår en mail med emneordet ”Bestyrelsesansvar”. Bl.a. følgende citater ’glider’ over skærmen: ”Det er en alvorlig situation”, ”erklære sig konkurs”, ”Jeg er parat til at trække mig”, ”erklære sig konkurs i dag”]. Klubben mangler tilsyneladende en million kroner i kassen. Alligevel vælger bestyrelsens kasserer [K] og formand [C] at betale en stak regninger i elvte time bag om ryggen på dele af bestyrelsen. I alt 137.364 kroner og 89 øre bliver betalt den 19. januar.

[A], tidl. bestyrelsesmedlem, Slagelse DT: Jeg er jo ikke vidende om de udbetalinger. Og især ikke af de manglende betalinger af lønninger, fordi det ville vi have reageret imod.

Speak: [A] havde på det tidspunkt en plads i bestyrelsen, men er sidenhen trådt ud. Nu føler han sig ført bag lyset.

[A]: Jamen, jeg synes, det er moralsk forkasteligt.

Speak: Det samme gør spillere og trænere.

[D], træner, Slagelse DT: Jeg synes, de har erklæret [rettelig: ageret]som nogle amatører, altså.

Speak: Og utilfredsheden bliver til vrede, -

[D]: Jeg var sgu lidt små-målløs, ikke også.

Speak: - da [D] finder ud af, at kassereren, [K], har udbetalt penge tilsig selv. [K] ejer nemlig Byens Hotel i Slagelse, der ifølge listen over betalinger fra den 19. januar, får udbetalt 12.500 kroner. Hotel Frederik d. II, der også ligger i Slagelse, og som klubben brugte i samme forbindelse som Byens Hotel, bliver ikke betalt de godt 6.000 kroner, som dét hotel har til gode.

[D]: At han stod først for skud for at få sine penge, altså. Det kan man bare ikke være bekendt…

[A]: Jeg kender jo ikke [K]s bevæggrunde i denne her sammenhæng, men jeg finder det mærkværdigt, at man betaler nogle og ikke alle. Det må jeg sige. Det er moralsk angribeligt.

Speak: Og det er ikke bare en moralsk angribelig manøvre. Det er decideret ulovligt. Bestyrelsen må i sådan en situation ikke bare vælge, hvem de vil betale. Alle skal tilgodeses ligeligt, og man må under ingen omstændigheder tilgodese sig selv.

Søren Friis Hansen, professor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet: Der er noget, der tyder på, at han har været vidende om, at der har været en konkurs på vej på det tidspunkt, han betalte pengene. Og så er det som sagt oplagt med et erstatningsansvar.

Speak: Hvis Slagelse ender med at gå konkurs, kan både [K] og [C] gøres personligt ansvarlige over for de personer, som håndboldklubben stadig skylder penge.

Interviewer: Tror du, at [K] har været i ond tro på det tidspunkt, hvor han foretager de der udbetalinger?

[A]: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det har jeg slet ikke nogen kommentarer til. Det må man spørge [K] om.

Speak: [K] har ikke ønsket at deltage i dette program.

[K] (over telefonen): Jeg svarer ikke på noget. Det er kun Iver, der svarer på spørgsmål.

Speak: Det har derfor ikke været muligt at spørge ham om, hvorfor han udbetalte penge til sit eget hotel, men ikke til klubbens spillere og trænere på et tidspunkt, hvor han selv forventede, at klubben ville gå konkurs.

Interviewer: Men selv om det jo egentligt er dig. Der er nogle spørgsmål, der er meget indgående, ret personlige.

[K]: Du har fået svar på det nu, ikke. Jeg behøver ikke at gentage mig selv, vel. Du er rimeligt kvik i hovedet.

Speak: Vi mødes med formanden, [C], og forholder ham beskyldningerne omkring, at [K] skulle have udbetalt penge til sig selv.

[C], formand, Slagelse FH: Det jo ikke tilfældet, at der er nogen i bestyrelsen, der har fået nogen penge. Det var på det tidspunkt forpagtet ud. Og det er ham, der havde fået pengene.

Interviewer: Men forpagteren er jo væk på det tidspunkt, hvor I betaler pengene. Han forsvinder første januar, og sådan som jeg har fået det af vide fra andre kilder i klubben, så blev de her penge overført direkte til [K].

[C]: Det ved jeg så ikke, hvad det er for nogle kilder, du har, fordi det er ikke rigtigt. De er overført til forpagteren.

Interviewer: Så det kan du garantere, at de er?

[C]: Ja, det er det, jeg har fået oplyst.

Interviewer: Har du så tjekket det?

[C]: Nej, det har jeg ikke.

Speak: [C] erkender dog, at det var forkert overhovedet at udbetale de 137.000 kroner tilbage i januar.

[C]: Det må vi jo erkende, at det var en fejl, at vi så har gjort det. Og det må vi jo så, hvis det ender med, at vi på et eller andet tidspunkt går konkurs - hvad jeg selvfølgelig ikke håber, at vi gør - så må vi jo tage det ansvar, som vi står til.

Speak: Alligevel vil bestyrelsen ikke frivilligt træde tilbage på trods af det massive pres fra spillere, trænere og fans. Og det kan gå hen og blive klubbens endeligt.

…”

På baggrund af udsendelsen udsendte Slagelse FHs bestyrelsesformand, [C], den 6. marts 2009 en pressemeddelelse, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

”Vi har ikke noget at skjule i Slagelse FH, men fordi der står en journalist og afkræver dokumentation for nogle udbetalinger, - der er foretaget, inden der er truffet en egentlig beslutning om at melde klubben konkurs. Bevirker jo ikke, at vi skal lægge hele vores bogholderi til offentlig skue.

Jeg, som formand, har nu undersøgt sagen omkring udbetalingen til ”Byens Hotel”, og der er ikke noget at komme efter. Beløbet er udbetalt til forpagteren af hotellet, og ikke som TV 2 påstår, til klubbens kasserer [K].

Ligeledes spørger man til forskelsbehandling mellem to hoteller. Det har ikke været meningen, at der skulle være en forskel, men vi havde tidligere betalt det andet hotel et tilgodehavende.

Vi stod over for at skulle have besøg af et bulgarsk hold i forbindelse med afvikling af EHF-Cup kamp. Her træder Byens Hotel til, som en gestus over for klubben og givet et tilbud, der gør, at vi kan modtage det bulgarske hold. Ligesom der senere blev foretaget betalinger for at sikre holdets fortsatte deltagelse i EHF-Cup’en.”

Advokat Mads Roikjer anmodede ved brev af 19. marts 2009 TV 2 om at få bragt følgende genmæle:

”TV 2 er i et indslag i LSP den 5. marts 2009 fremkommet med en udtalelse om, at der fra Slagelse FH skulle være udbetalt et beløb til bestyrelsesformand [K], som ejer af Byens Hotel. TV 2 er efterfølgende kommet i besiddelse af materiale, der dokumenterer, at denne oplysning er fejlagtig. TV 2 skal således dementere de fremsatte udtalelser og beklage hændelsesforløbet i forbindelse med de fremsatte udtalelser.”

TV 2 afviste den 26. marts 2009 at bringe genmælet.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

Advokat Mads Roikjer har anført, at TV 2 har overtrådt god presseskik ved at videreformidle ikke dokumenterede og forkerte udsagn, ligesom klager er berettiget til at få bragt et genmæle.

Indslaget giver fejlagtigt indtryk af, at [K] har udbetalt 12.500 kr. til sig selv ved at betale en hotelregning til Byens Hotel. Klager ejer ejendommen, hvori Byens Hotel er beliggende, men hotellet var bortforpagtet til [E] i perioden for hotelovernatningerne (den 31. oktober til 1. november 2008) og betalingen herfor. Advokaten har som dokumentation fremlagt en usigneret faktura af 12. januar 2009 til Slagelse FH fra Taste of South Asia v/[E]. Advokaten har videre anført, at det pågældende beløb er betalt fra Slagelse FH direkte til forpagteren af hotellet og ikke til klager.

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at indslaget bl.a. fokuserer på en utilfredshed med, at nogle kreditorer har modtaget penge frem for andre. Disse beskyldninger har TV 2 forsøgt at undersøge. Det uddybes i indslaget, at der er blevet betalt 12.500 kroner til Byens Hotel, der ejes af [K]. Ifølge flere af TV 2s kilder, herunder [D], skulle beløbet være betalt til [K] selv, og det fremgår tydeligt af indslaget, at det ikke er TV 2s påstand. Påstanden underbygges imidlertid af det forhold, at der den 19. januar 2009 blev betalt udvalgte regninger, mens andre kreditorer måtte afvente betaling. TV 2 har ikke som oplyst i klagers genmæletekst dokumentation for, at oplysningen om, at der skulle være udbetalt et beløb til bestyrelsesmedlem [K], er fejlagtig.

Beskyldningerne er blevet forelagt klager, som henviser til [C], der afviser beskyldningerne og fastholder, at det er forpagteren, der har modtaget betaling. Bestyrelsesformanden afviser, at der er betalt penge til bestyrelsesmedlemmer, men erkender, at det var en fejl at udbetale penge til visse kreditorer. TV 2 har herefter afvist at bringe et genmæle, idet der ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger, og klager allerede har udnyttet sin mulighed for at kommentere de oplysninger, der ønskes et genmæle overfor.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, for hvem oplysningerne er krænkende, jf. de vejledende regler for god presseskik punkt A.1 og A.3.

Efter det oplyste lægges det til grund, at Slagelse FH lejede 11 værelser af Byens Hotel i perioden 31. oktober til 1. november 2008. Taste of South Asia v/[E] fremsendte den 12. januar 2009 en faktura pålydende 12.500 kroner for hotellejen. Fakturabeløbet blev betalt den 19. januar 2009. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [E] på tidspunktet for betalingen var forpagter af hotellet. Ingen af parterne har fremlagt dokumentation for, hvem der forestod driften af hotellet på dette tidspunkt eller modtog betalingen.

Pressenævnet finder, at indslaget giver indtryk af, at [K] skulle have overført 12.500 kroner til Byens Hotel og derved indirekte have honoreret sig selv frem for andre kreditorer. Da TV 2 forsøgte at kontrollere oplysningen ved forelæggelse for [K], henviste klager til bestyrelsesformand [C], der afviste beskyldningerne. Under disse omstændigheder finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at kontrollere beskyldningen yderligere. Nævnet har herved tillige lagt vægt på, at [C] uden større besvær må antages at kunne have fremlagt dokumentation for, at forpagter [E] modtog betaling for hotelleje, eksempelvis i form af en forpagtningsaftale eller en banknota.

God presseskik findes herefter ikke tilsidesat.

Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Efter det anførte er oplysningen om, at [K] skulle have fået udbetalt penge til Byens Hotel på et tidspunkt, hvor han selv forestod driften, ikke af utvivlsom rigtighed. Da oplysningen er egnet til at påføre [K] skade af betydning, er han som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle. Pressenævnet finder imidlertid, at klagers genmæletekst blot er en gentagelse af de synspunkter, som [C] fremkom med i indslaget. [C] er således citeret for, at ingen bestyrelsesmedlemmer har fået udbetalt penge, og at pengene er overført til forpagteren. Pressenævnet finder derfor, at [K] ikke er berettiget til at få bragt et genmæle, jf. medieansvarsloven § 39.

Afgjort den 18. august 2009