Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0844

Resumé

To klagere – et ægtepar – klagede over artiklen ”SKILT” i SE og HØR.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

På baggrund af sagens oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at klagerne i februar 2009 ophørte med at være tilmeldt samme folkeregisteradresse. Pressenævnet finder, at overskriften ”SKILT” sammenholdt med omtalen af klagernes parforhold, giver indtryk af, at klagerne har begæret skilsmisse, hvilket bladet ikke har dokumenteret. Pressenævnetudtaler sin kritik af SE og HØR for ikke at kontrollere oplysningen inden offentliggørelse. Det forhold, at klagerne ikke ønskede at udtale sig til bladet, kan ikke føre til et andet resultat.

Oplysningen i den påklagede artikel om, at [K2]s tidligere ægtefælle var død, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR at offentliggøre et kendelsesresume.

[K1] og [K2] har klaget til Pressenævnet over en artikel i SE og HØR nr. 20 den 14. maj 2009, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

SE og HØR bragte i nr. 20/14.-19. maj 2009 en artikel under overskriften ”SKILT” og underoverskriften ”70-årige [K2] og hans 27 år yngre kone er flyttet fra hinanden efter mindre end tre års ægteskab”, hvoraf følgende fremgik:

”Den tidligere tv-vært og dyreven [K2] er igen ungkarl efter mindre end tre års ægteskab. [K2]s 27 år yngre kone [K1] flyttede i februar til sin egen lejlighed i Randers. Selv om flytningen er meldt til folkeregisteret, er begge parter uhyre fåmælte omkring bruddet.

- Jeg kan se, at du og [K2] er flyttet fra hinanden?

Ja, men det må du hellere tale med [K2] om, siger [K1].

- Skyldes bruddet, at en af jer har fundet en kæreste?

- Nej, det er der ikke tale om.

[K2] meddeler, at han ikke har nogen kommentarer.

En ulykke kommer sjældent alene. Se og HØR skrev i februar, at [K2]s ekskone [A], som han har to børn voksne sønner med, var død.”

Til artiklen var indsat et billede af klagerne med en hund. Af billedteksten fremgik følgende:

”[K1] og [K2] havde golden retrieveren Farbror med, da de blev gift i 2006 – nu er festen forbi.”

SE og HØR bragte i nr. 6/5.-11. februar 2009 forsideoverskriften ”[K2]s store sorg: [A] BEGIK SELVMORD”. Inde i bladet var bragt en artikel om dødsfaldet, og [K2]s udtalte sig om forholdet til sin tidligere ægtefælle, [A]. Til artiklen var bl.a. indsat billedet af klagerne, der også blev bragt 14. maj 2009.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K1] og [K2]s synspunkter

Klagerne har anført, at omtalen af deres ægteskab og [K2]s tidligere ægtefælles død er usandt og krænkende. Udsagnet ”skilt” i forbindelse med omtalen af deres ægteskab - sammenholdt med oplysningen om, at [K2] igen er ungkarl - giver indtryk af, at klagerne er skilt ved skilsmisse. Dette er ikke korrekt. At man i perioder bor på to forskellige adresser er ikke ensbetydende med, at man er blevet skilt i juridisk forstand. [K2] har i øvrigt boet i Albæk i 44 år og ikke, som oplyst, i Randers.

2.2 SE og HØR’s synspunkter

SE og HØR har anført, at klagerne ifølge folkeregisteret har boet på hver sin adresse siden februar. Det er almindelig sprogbrug at benytte udtrykket ”skilt”, inden det juridiske papirarbejde i forbindelse med en juridisk skilsmisse nødvendigvis er påbegyndt, og ordet dækker i denne forbindelse over, at klagerne er flyttet fra hinanden.

Da SE og HØR’s journalist kontaktede [K1], konstaterede han over for hende, at hun og [K2] var flyttet fra hinanden, hvortil hun svarede: ”Ja, men det må du hellere tale med [K2] om”. [K2] blev efterfølgende kontaktet, men han ønskede ikke at svare på spørgsmål om, hvorfor at han og [K1] er blevet skilt. SE og HØR har således givet parret rig mulighed for at komme til orde.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

På baggrund af sagens oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at klagerne i februar 2009 ophørte med at være tilmeldt samme folkeregisteradresse. Pressenævnet finder, at overskriften ”SKILT” sammenholdt med omtalen af klagernes parforhold, giver indtryk af, at klagerne har begæret skilsmisse, hvilket bladet ikke har dokumenteret. Pressenævnetudtaler sin kritik af SE og HØR for ikke at kontrollere oplysningen inden offentliggørelse. Det forhold, at klagerne ikke ønskede at udtale sig til bladet, kan ikke føre til et andet resultat.

Oplysningen i den påklagede artikel om, at [K2]s tidligere ægtefælle var død, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

SE og HØR bragte i nr. 20/14.-19. maj 2009 under overskriften ”SKILT” en artikel om [K2] og hans ægtefælle, [K1]s, parforhold. Af artiklen fremgik det, at de var flyttet fra hinanden. Parret har klaget til Pressenævnet og oplyst, at de ikke har begæret skilsmisse.

Pressenævnet finder, at SE og HØR har tilsidesat god presseskik ved med udsagnet ”skilt” sammenholdt med artiklens øvrige indhold at give indtryk af, at klagerne er blevet skilt i juridisk forstand. Der er ikke dokumentation herfor, og nævnet udtaler sin kritik af SE og HØR for ikke at kontrollere oplysningen inden offentliggørelse.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 18. august 2009