Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)

Indledning

1. Finansministeriet og de statsansattes centralorganisationer har den 4. august 2009 indgået vedhæftede aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte).

2. Den tidligere aftale af 30. april 2005 er ændret på 2 punkter:

1. Beløbsgrænsen i § 4, nr. 2, er ændret fra et grundbeløb på 5.300 kr., der reguleres efter personskattelovens § 20, til et grundbeløb pr. 1. oktober 1997 på 20.000 kr., der procentreguleres svarende til statens lønninger.

2. Kravene i pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra d., er udvidet med et 3. led, jf. cirkulærebemærkning til aftalens § 2, stk. 2.

Endvidere er regler for individuelle pensionsordninger for medarbejdere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, ændret, jf. nedenfor punkt 6.

For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under "Generelle bemærkninger". Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status.

Generelle bemærkninger

3. Aftalen udtrykker minimums- eller maksimumsgrænser for visse dele af pensionsordningernes indhold og ikke absolutte krav til indholdet. Det beror således på de beslutninger, der i overensstemmelse med gældende kompetenceregler træffes af forhandlingsberettigede organisationer og pensionsinstitutter, om der f.eks. i en ordning overhovedet skal være adgang til opsparing i form af kapital- og ratepension, eller om der skal være adgang til tilbagekøb i det accepterede begrænsede omfang.

4. Kollektive pensionsordninger, der opfylder de i aftalen beskrevne minimums- og maksimumskrav, kan etableres uden forudgående forelæggelse for Personalestyrelsen, ligesom der i bestående ordninger kan foretages ændringer, der ligger inden for de beskrevne krav, uden forelæggelse for Personalestyrelsen. Personalestyrelsen anmoder om til orientering at få tilsendt kopi af nyetablerede ordninger eller ændringer af eksisterende ordninger.

5. Frivillige bidrag, der efter aftale med den ansatte indeholdes i lønnen og indbetales til pensionsinstituttet ud over det overenskomstmæssigt fastsatte pensionsbidrag, er ikke omfattet af de i aftalen fastsatte regler.

6. Individuelle pensionsordninger for medarbejdere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, er ikke omfattet af aftalen. Sådanne pensionsordninger skal dog klausuleres mod tilbagekøb på en sådan måde, at de ikke kan tilbagekøbes i videre omfang end svarende til aftalens § 4.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 5. august 2009.

Samtidig ophæves cirkulære nr. 9255 af 27. maj 2005 (Perst. nr. 015-05) om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte).

Personalestyrelsen, den 5. august 2009

Gorm Neigaard


Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)

§ 1. Indledning og dækningsområde

Denne aftale fastlægger de generelle krav, der stilles til indholdet af bidragsdefinerede pensionsordninger i henhold til overenskomster for ansatte i staten mv.

Stk. 2. Aftalen omfatter ikke supplerende pensionsordninger, der er etableret til modtagelse af pensionsbidrag for tjenestemænd af pensionsgivende løndele udover den tjenestemandspensionsgivende løn.

§ 2. Ydelsessammensætning

Pensionsordningen skal inden for 2/3 af det samlede pensionsbidrag indeholde:

a) Livsvarigt løbende livsbetinget alderspension,

b) invalidepension løbende indtil alderspensioneringstidspunktet eller livsvarigt løbende invalidepension,

c) børnepension ved død længst indtil barnets fyldte 24. år.

Stk. 2. Inden for de i stk. 1 nævnte 2/3 af det samlede pensionsbidrag kan der etableres en livsbetinget livsvarigt løbende eller tidsbegrænset ægtefællepension og samleverpension. Samleverpension kan alene etableres for samlevere, der opfylder de i pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra d), 2. eller 3. led fastsatte krav.

Stk. 3. Inden for de i stk. 1 nævnte 2/3 af det samlede pensionsbidrag kan der etableres gruppelivsforsikring, gruppeulykkesforsikring, gruppeinvalideforsikring og forsikring i forbindelse med kritisk sygdom.

Cirkulærebemærkning til § 2, stk. 2:

Pensionsbeskatningsloven § 2, nr. 4, litra d), 2. og 3. led, stiller følgende krav til en samlever:

Den pågældende skal enten være en person,

a) med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab,

b) som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet testamente er tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og

c) som har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, (pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra d. 2. led)

eller en person,

der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde. (Pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra d. 3. led)

§ 3. Valgfri dækning

1/3 af det samlede pensionsbidrag kan anvendes valgfrit af den enkelte medarbejder inden for de rammer, der af det pågældende pensionsinstitut stilles til rådighed, herunder til kapital- og ratepension. Til kapitalpension og andre sumydelser end de i § 2, stk. 3, nævnte kan dog maksimalt anvendes 1/6 af det samlede pensionsbidrag.

Stk. 2. Den valgfrie 1/3 af det samlede pensionsbidrag kan investeres efter medarbejderens eget valg inden for investeringspuljer, der stilles til rådighed af pensionsinstituttet eller andre finansinstitutter, som pensionsinstituttet indgår aftale med herom.

§ 4. Tilbagekøb

Det kan i den enkelte pensionsordning bestemmes, at pensionsordningen kan tilbagekøbes

1) i tilfælde, hvor den forsikrede er fyldt 60 år og udtræder af arbejdsmarkedet, eller hvor den forsikrede er tilkendt invalidepension. I begge tilfælde er det en betingelse, at de løbende ydelser, der ville kunne komme til udbetaling, ikke kan overstige et grundbeløb på 5.300 kr. årligt, der reguleres som anført i personskattelovens § 20 (pr. 1. januar 2009 9.700 kr.),

2) i tilfælde, hvor der ikke er foretaget indbetaling på pensionsordningen i de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og hvor depotet ikke overstiger et grundbeløb på 20.000 kr. (1. oktober 1997-niveau), der procentreguleres svarende til statens lønninger (pr. 1. april 2009 25.773 kr.),

3) i tilfælde, hvor den forsikrede tager varigt ophold i udlandet, dvs. framelder sig folkeregistret i Danmark, ikke har ansættelse eller andet erhvervsarbejde i Danmark, hvor der ikke er sket indbetaling af bidrag de seneste 12 på hinanden følgende måneder, og depotet ikke overstiger et grundbeløb på 20.000 kr. (1. oktober 1997-niveau), der procentreguleres svarende til statens lønninger (pr. 1. april 2009 25.773 kr.), og

4) i tilfælde, hvor den forsikrede er udenlandsk statsborger, fratræder sin stilling og tager varigt ophold i udlandet.

Cirkulærebemærkning til § 4, nr. 1:

Begrebet invalidepension er den invalidepension, der er en del af pensionsordningen og ikke en førtidspension i henhold til lov om social pension.

§ 5. Overflytning til anden pensionsordning i forbindelse med jobskifte

Pensionsordningen kan overflyttes til en anden pensionsordning, der opfylder de ovennævnte krav til ydelsessammensætning og tilbagekøb.

Stk. 2. Hvis den pensionsordning, hvortil overflytning ønskes foretaget, indeholder regler om ydelsessammensætning og/eller tilbagekøb, der ikke opfylder betingelserne i denne aftale, kan pensionsordningen dog overføres, hvis den klausuleres således, at den del, der er opsparet i staten, fortsat respekterer de betingelser, der hidtil har været gældende.

§ 6. Ikrafttræden mv.

Denne aftale træder i kraft den 5. august 2009.

Stk. 2. Bestående kollektive pensionsordninger, der forud for 1. maj 2005 er godkendt af aftalens parter, bevarer denne godkendelse, selv om de er etableret med en ydelsessammensætning, regler om tilbagekøb eller regler om overflytning til anden pensionsordning i forbindelse med jobskifte, der ikke opfylder betingelserne i denne aftale.

Stk. 3. Senere ændringer af aftaler som nævnt i stk. 2 forelægges Personalestyrelsen til godkendelse.

Stk. 4. Samtidig med ikrafttrædelse af denne aftale ophæves aftale af 30. april 2005 om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte).

Stk. 5. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2011.

   
København den 4. august 2009
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
- Det Statslige Område
Flemming Vinther
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Flemming Ibsen
Akademikernes Centralorganisation
Erik Jylling
Lærernes Centralorganisation
Anders B. Christensen
Overenskomstansattes Centralorganisation
J.K. Hansen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 053-09