Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Efterløn, 18½-timers-ordningen, ikke drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, langvarig sygdom

Resumé

Medlemmet drev i 2005, 2006 og 2007 forretning med salg af tøj og brugskunst.

Medlemmet var sygemeldt i perioden fra den 13. november 2006 til den 31. august 2007 på grund af en hofteoperation.

Den 9. april 2008 ansøgte medlemmet om tilladelse til pr. 1. maj 2008 at drive selvstændig virksomhed i 18½ time om ugen samtidig med efterløn.

Ankenævnet henviste til, at det er en betingelse for at fortsætte en virksomhed i medfør af 18½-timers-ordningen, at medlemmet har drevet virksomheden i væsentligt omfang i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn.

Ved vurderingen af om virksomheden har været drevet i væsentligt omfang, kan der ses bort fra perioder med fravær på grund af sygdom, hvis fraværsperioderne sammenlagt ikke overstiger 6 måneder inden for de 3 seneste, hele regnskabsår.

Nævnet henviste til, at medlemmet var sygemeldt i perioden fra den 13. november 2006 til den 31. august 2007, i alt 9 måneder og 18 dage.

Da medlemmet således havde været sygemeldt mere end seks måneder inden for de seneste tre hele regnskabsår, kunne medlemmet ikke anses for at have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Ankenævnet fandt således ikke, at medlemmet opfyldte kravet om drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, og medlemmet kunne derfor ikke overgå til efterløn efter 18½-timers-ordningen den 1. maj 2008.

Ankenævnet tiltrådte således Arbejdsdirektoratets afgørelse.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 11. december 2008.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De kan ikke overgå til efterløn efter 18½-timers-ordningen den 1. maj 2008.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 22. august 2008.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

De i 2005, 2006 og 2007 drev forretning med salg af tøj og brugskunst,

De var sygemeldt i perioden fra den 13. november 2006 til den 31. august 2007 på grund af en hofteoperation, og

De den 9. april 2008 ansøgte om tilladelse til pr. 1. maj 2008 at drive selvstændig virksomhed i 18½ time om ugen samtidig med efterløn.

Ifølge § 74 f, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. er det en betingelse for at fortsætte en virksomhed i medfør af 18½-timers-ordningen, at medlemmet har drevet virksomheden i væsentligt omfang i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn.

Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om seniorydelse og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at ”det foreslås at videreføre de hidtil gældende regler for udøvelse af selvstændig virksomhed i delefterlønsordningen…”.

Ifølge § 1, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse nr. 1186 af 22. december 1995 om delefterløn, er overgang til delefterløn som selvstændig erhvervsdrivende betinget af, at medlemmet har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller i en delpensionsperiode i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen.

Efter praksis er der dog en undtagelse fra denne regel, idet der ved vurderingen af, om virksomheden har været drevet i væsentligt omfang, kan ses bort fra perioder med fravær på grund af sygdom, hvis fraværsperioder sammenlagt ikke overstiger 6 måneder inden for de 3 seneste, hele regnskabsår.

Endelig fremgår det af § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen om drift af selvstændig virksomhed, at der ved drift af virksomhed i væsentlig omfang forstås, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

De var sygemeldt i perioden fra den 13. november 2006 til den 31. august 2007, i alt 9 måneder og 18 dage.

Da De således har været sygemeldt mere end seks måneder inden for de seneste tre hele regnskabsår, kan De ikke anses for at have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Ankenævnet finder således ikke, at De opfylder kravet om drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, og De kan derfor ikke overgå til efterløn efter 18½-timers-ordningen den 1. maj 2008.

De har i Deres klage anført, at De ikke forstår, hvordan De kan gå på fuld efterløn til en sats på 576 kr. om dagen, men at De ikke kan gå på efterløn i medfør af 18½-timers-ordningen.

Det fremgår af sagens akter, at a-kassen ved brev af 23. juni 2008 til Dem oplyste, at De ifølge Deres efterlønsbevis har ret til en efterlønssats på 576 kr. om dagen.

Ankenævnet skal bemærke, at idéen med at få udstedt et efterlønsbevis er, at et medlem derved sikrer sig at få mindst den efterlønssats, som medlemmet har ret til på bevistidspunktet. Det bemærkes endvidere, at det forhold, at De i medfør af Deres efterlønsbevis har ret til en efterlønssats på 576 kr. om dagen, er uden betydning for, om De kan overgå til efterløn efter 18½-timers-ordningen.

Ved vurderingen af om De opfylder betingelserne for at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn efter 18½-timers-ordningen, skal der efter reglerne således foretages en selvstændig vurdering, hvor det afgørende er, om De har drevet selvstændig virksomhed i mindst tre hele regnskabsår inden overgangen til efterløn.

Ankenævnet skal anmode om, at Arbejdsdirektoratet som regeludstedende myndighed tager stilling til medlemmets spørgsmål om, hvorfor hun kan gå på fuld efterløn, men ikke kan gå på efterløn i medfør af 18½-timers-ordningen.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§ 74 f, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007,

§ 1 i L 174 af 5. februar 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om seniorydelse og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik,

§ 1, stk. 2, i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 1186 af 22. december 1995 om delefterløn,

§ 5, stk. 3, i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 175 af 20. marts 1998 om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende, og

§ 7, stk. 2, i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007

Arbejde i efterlønsperioden

§ 74 f. Et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn, kan drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, hvis arbejdstiden i virksomheden nedsættes til og altid udgør 18½ time pr. uge. Arbejdstidsnedsættelsen skal dokumenteres.

L 174 af 5. februar 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om seniorydelse og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 10. august 1998, som ændret ved lov nr. 897 af 16. december 1998 og ved § 1 i lov nr. 1000 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

9. Efter § 74 indsættes:

§ 74 f. Et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn, kan drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, hvis arbejdstiden i virksomheden nedsættes til og altid udgør 18½ time pr. uge. Arbejdstidsnedsættelsen skal dokumenteres.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 74 f

Til stk. 1

Det foreslås at videreføre de hidtil gældende regler for udøvelse af selvstændig virksomhed i delefterlønsordningen, dog med efterlønssatserne i den nye ordning.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 1186 af 22. december 1995 om delefterløn

§ 1. Ret til at overgå til delefterløn har medlemmer af anerkendte arbejdsløshedskasser,

1) som opfylder betingelserne for ret til efterløn, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 75 b, stk. 1-3, eller som modtager efterløn, jf. dog stk. 4, og

2) som nedsætter deres hidtidige arbejdstid, jf. §§ 2-4.

Stk. 2. Overgang til delefterløn som selvstændig erhvervsdrivende er yderligere betinget af, at medlemmet har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller i en delpensionsperiode i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 175 af 20. marts 1998 om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende

§ 5. Et medlem, der opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, og som har været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende i hvert af de 3 seneste, hele regnskabsår, kan vælge at få udbetalt dagpenge med et fast beløb på 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens § 47, jf. § 51, stk. 5. Hvis medlemmet inden 6 måneder efter ledighedens indtræden dokumenterer, at dagpenge, beregnet efter § 4, stk. 1, udgør et højere beløb, har medlemmet ret til dette højere beløb.

Stk. 3. Fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse er dog ikke til hinder for udbetaling af dagpenge efter stk. 1, hvis fraværsperioderne sammenlagt ikke overstiger 6 måneder inden for de 3 seneste, hele regnskabsår.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed

Beskæftigelseskravet

§ 7. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, hvis medlemmet godtgør, at virksomheden har været drevet i væsentligt omfang, jf. lovens § 53, stk. 2, litra a, og stk. 6, litra a.

Stk. 2. Ved væsentligt omfang forstås, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge. Væsentligt omfang vurderes ud fra virksomhedens art, branche, medlemmets personlige arbejdsopgaver og arbejdstid samt virksomhedens omsætning. I vurderingen kan også indgå virksomhedens placering, åbningstid, antallet af ansatte, deres arbejdsopgaver og arbejdstid.