Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0008
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter 1)

(Revurdering af godkendelser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og senest ved lov nr. 256 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. En godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, hvor aktivstoffet endnu ikke er optaget på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, kan endvidere tages op til fornyet vurdering i følgende situationer, selv om godkendelsen ikke er udløbet:

1)   Når der i medfør af fødevarelovgivningen fastsættes grænseværdier for restindhold af midlets aktivstof i fødevarer og foderstoffer.

2)   Når der er en begrundet formodning om, at restindholdet af midlets aktivstof i fødevarer eller foderstoffer udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

Stk. 6. En godkendelse af et bekæmpelsesmiddel tages endvidere op til fornyet vurdering, selv om godkendelsen ikke er udløbet, når det er nødvendigt for at gennemføre ny EU-regulering.

Stk. 7. Kan godkendelsen ikke opretholdes i de i stk. 5 og 6 nævnte situationer, ændres eller tilbagekaldes denne helt eller delvis efter en fastsat frist.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

2. I § 33, stk. 5, der bliver stk. 8, indsættes efter »hvor godkendelsen bortfalder efter stk. 3 og 4«: », og hvor godkendelsen ændres eller tilbagekaldes efter stk. 5-7 eller efter § 38, stk. 2 og 3«.

3. I § 35 b, stk. 7, indsættes efter »der indsendes«: »for første gang«, og »fem år regnet fra afgørelsen, der er truffet på grundlag af disse supplerende oplysninger« ændres til: »fem år regnet fra datoen for den første modtagelse af disse supplerende oplysninger«.

4. I § 59, stk. 4, og § 61 ændres »§ 33, stk. 5,« til: »§ 33, stk. 8,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 6. juni 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Chr. Schmidt

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter.

Redaktionel note
  • I note 1 er fejlagtigt henvist til direktiv 99/8/EF - det korrekte nummer er 98/8/EF.