Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 1)

(EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder)

 

I medfør af § 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, § 20, § 51, stk. 1, § 65, stk. 1, § 67, stk. 2, § 69, stk. 1, og § 101 stk. 1, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002, § 18 c i skovloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 2. november 1996, § 35 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 30. juni 1997, § 19, stk. 5, § 29 og § 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, § 14, § 26, § 30, § 46 og § 52 i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 23. juni 2001, § 11, stk. 1, nr. 3, i lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker og § 8 i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, fastsættes:

Oversigt

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger afgrænsningen og administrationen af internationale naturbeskyttelsesområder, der omfatter:

1)   EF-fuglebeskyttelsesområder,

2)   EF-habitatområder,

3)   Ramsarområder.

Stk. 2. Bevaringsmålsætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne er målsætningen endvidere, at beskyttelsen skal fremmes. Skov- og Naturstyrelsen forestår udarbejdelsen af retningslinier for og yder vejledning med hensyn til fastsættelsen af bevaringsmålsætninger for områderne.

Stk. 3. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne vedrørende planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder, i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 6, stk. 2-4, og Ramsarkonventionens artikel 3, stk. 1.

Stk. 4. Bekendtgørelsens § 3 om planlægning og § 4 om administration af enkeltsager præciserer, hvilke hensyn der skal tages ved administrationen af områderne. Der ændres ikke ved kompetencefordelingen mellem myndigheder.

Stk. 5. Bekendtgørelsens §§ 4, 6 og 7 vedrører naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter, der er medtaget i EF-habitatdirektivets bilag I og II, naturligt hjemmehørende fuglearter, der er medtaget i EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, samt regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter og -forekomster relevante som følge af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 2.

§ 2. Bekendtgørelsen indeholder følgende kortbilag:

1)   Bilag nr. 1 viser internationale naturbeskyttelsesområder.

2)   Bilag nr. 2 viser EF-habitatområder.

3)   Bilag nr. 3 viser EF-fuglebeskyttelsesområder.

4)   Bilag nr. 4 viser Ramsarområder.

Afgrænsningen er angivet på kort, der findes i Skov- og Naturstyrelsen, amtskommunerne og de berørte kommuner.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder følgende fortegnelser:

1)   Bilag nr. 5 indeholder en fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder. For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de EF-habitatområder (H), EF-fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

2)   Bilag nr. 6 indeholder en fortegnelse over EF-habitatområder. For hvert EF-habitatområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode.

3)   Bilag nr. 7 indeholder en fortegnelse over EF-fuglebeskyttelsesområder. For hvert EF-fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000   kode.

4)   Bilag nr. 8 indeholder en fortegnelse over Ramsarområder. For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

5)   Bilag nr. 9 indeholder en fortegnelse over de naturtyper og arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I og II, og som er naturligt hjemmehørende i Danmark. De særligt truede på europæisk plan (såkaldt prioriterede) er markeret med stjerne. For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af EF-habitatdirektivets bilag I.

6)   Bilag nr. 10 indeholder en fortegnelse over fuglearter, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og som er relevante i Danmark.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen udarbejder oversigter, hvoraf det for hvert af de i bekendtgørelsen fastlagte områder angives, hvilke naturtyper og arter det pågældende område er udpeget for, samt en fortegnelse over de relevante, tilbagevendende trækfuglearter og -forekomster efter EF-fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 2. Oversigterne fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen og kan også hentes på styrelsens hjemmeside (www.skovognatur.dk).

Region-, kommune- og lokalplanlægning

§ 3. De i § 2 angivne områder skal optages i region- og kommuneplanerne ved førstkommende revision. Samtidig skal der fastsættes retningslinier i planerne i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I de områder, der angives i § 2, må der ikke:

1)   Udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområde.

2)   Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign.

3)   Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering.

4)   Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der planlægges for linieoverføringer af luftledningsanlæg for de dele af et internationalt naturbeskyttelsesområde, der alene er udpeget som EF-habitatområde.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i det berørte område.

Stk. 5. Stk. 2 gives retsvirkning som regionplaner.

Tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v.

§ 4. Den myndighed, der er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende forhold, må ikke give de i stk. 3 nævnte tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v., såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for Ramsarområderne, at de i stk. 3 nævnte tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v. skal administreres på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter:

1)   Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan m.v., jf. § 19 i planloven.

2)   Tilladelse til udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer efter § 35 i planloven.

3)   Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, og § 4, stk. 1, om beskyttede naturtyper m.v., § 8, stk. 1, og bestemmelser fastsat efter § 8, stk. 7 2) , om klitfredede arealer, § 15, stk. 1 3) , om strandbeskyttelseslinien, § 16, stk. 1, om sø- og åbeskyttelseslinien, § 17, stk. 1, om skovbyggelinien og § 18, stk. 1, om fortidsmindebeskyttelseslinien, jf. naturbeskyttelseslovens § 65.

4)   Dispensation fra skovlovens § 16, stk. 6, om beskyttelse af småbiotoper i fredskov.

5)   Godkendelse af placering og udformning af offentlige anlæg i det åbne land efter regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 20.

6)   Dispensation fra bekendtgørelser om fredning af statsejede arealer og arealer på søterritoriet og fiskeriterritoriet udstedt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1, eller fortsat i kraft i medfør af lovens § 101, stk. 1.

7)   Hel eller delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinien, sø- og åbeskyttelseslinien, skovbyggelinien og fortidsmindebeskyttelseslinien efter naturbeskyttelseslovens §§ 15-18, jf. lovens § 69, stk. 1, samt ophævelse af klitfredningen, jf. lovens § 9, stk. 3.

8)   Tilladelse til råstofindvinding på land efter råstoflovens § 7, stk. 1.

9)   Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 vedrørende nedgravning i jorden, udledning eller oplæg på jorden, eller afledning til undergrunden af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund.

10) Tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

11) Godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, § 38 og § 39.

12) Godkendelse af etablering af nye og ændring eller udvidelse af bestående saltvandsdambrug og havbrug efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 27-29 eller fortsat kraft i medfør af lovens § 114.

13) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

14) Tilladelse til sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer efter vandløbslovens § 18.

15) Tilladelse til anlæg af nye vandløb efter vandløbslovens § 21.

16) Godkendelse af etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding efter vandløbslovens § 38.

17) Beslutning om oprettelse af offentlige pumpeanlæg efter vandløbslovens § 39.

18) Godkendelse af anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende efter vandløbslovens § 47.

19) Godkendelse af eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan ændre vandets frie løb eller i øvrigt være til skade for vandløbet efter vandløbslovens § 48.

20) Fastsættelse af flodemål for opstemningsanlæg efter vandløbslovens § 49.

21) Godkendelse efter okkerlovens §§ 2-3 af udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet, som vil kunne medføre ændring af tilstanden af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, i nærmere begrænsede områder, der fastsættes af miljøministeren.

22) Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand efter vandforsyningslovens §§ 18-20.

23) Tilladelse til etablering eller på væsentlig måde udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg efter vandforsyningslovens § 21.

24) Tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af vandstanden efter vandforsyningslovens §§ 26-27.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 hindrer ikke,

1)   at der langs eksisterende veje og jernbaner kan foretages mindre betydende anlægsarbejder, der vedrører vejens/banens normale drift, varetagelse af trafiksikkerhed samt udbygning af cykelstier.

2)   at der kan foretages forlægning af mindre adgangsveje til eksisterende bebyggelse og retablering af vejnettet efter vejafbrydelse.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i § 3 og § 4, stk. 1-3, kan der efter lovgivningens almindelige regler efter forhandling med Skov- og Naturstyrelsen meddeles tilladelse til uddybning og omlægning af eksisterende indsejlinger og sejlløb.

Hidtidige lokalplaner

§ 5. Arealer inden for de i § 2 angivne områder, som ved bekendtgørelsens ikrafttræden er byzone, lokalplanlagt sommerhusområde eller omfattet af landzonelokalplan, er ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 3-4 i relation til de aktiviteter, som omhandles i den pågældende plan. For arealer, som var omfattet af bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998, gælder dette dog kun, hvis planen er vedtaget inden 15. november 1998.

Pligt til oplysning og konsekvensvurdering

§ 6. I redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare.

Stk. 2. Såfremt vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, at planen vil indebære forringelse af områdets naturtyper eller levestederne for arterne, eller at planen kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, kan planen ikke gennemføres.

Stk. 3. Tilsvarende skal det ved eventuelle tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v. jf. § 4, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, fremgå af afgørelsen, at denne ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Stk. 4. Hvis den pågældende myndighed anser, at offentligheden kan bidrage til en bedre belysning af sagen, skal offentligheden gives lejlighed til at udtale sig, inden en eventuel godkendelse, tilladelse eller dispensation m.v. meddeles.

Muligheder for at fravige bestemmelserne i §§ 3-4 og § 6, stk. 2

§ 7. Fravigelse af §§ 3-4 og § 6, stk. 2, kan kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Stk. 2. I internationale naturbeskyttelsesområder, der indeholder prioriterede naturtyper og/eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse som nævnt i stk. 1, som har betydning for områdernes prioriterede naturtyper eller arter dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller efter udtalelse fra Europa-Kommissionen andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 3. Fravigelse af §§ 3-4 og § 6, stk. 2, skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-habitatdirektivets artikel 6, herunder reglerne om nødvendige kompensationsforanstaltninger og meddelelse til Europa-Kommissionen.

Stk. 4. Beslutning om fravigelse af §§ 3-4 og § 6, stk. 2, træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 5. Forinden der træffes afgørelse, der kan indebære en fravigelse af §§ 3-4 og § 6, stk. 2, skal den pågældende myndighed indhente en udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

§ 8. Miljøministeren kan uanset bestemmelserne i § 7 i særlige tilfælde og under respekt af EF- habitatdirektivets artikel 6 tillade fravigelse af § 3, stk. 2.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Miljøministeriet, den 7. juni 2003

Hans Chr. Schmidt

/Jens Peter Simonsen


Bilag 1

Kort over internationale naturbeskyttelsesområder

AL970_1.GIF Size: (641 X 792)Bilag 2

Kort over EF-habitatområder

AL970_2.JPG Size: (644 X 800)Bilag 3

Kort over EF-fuglebeskyttelsesområder

AL970_3.JPG Size: (644 X 792)Bilag 4

Kort over Ramsarområder

AL970_4.JPG Size: (646 X 791)Bilag 5

Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder

For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de EF-habitatområder (H), EF-fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

1:   Skagens Gren (H1)

2:   Råbjerg Mile og Hulsig Hede (H2,F5)

3:   Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose (H3,F6)

4:   Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb (H4,F11,R8)

5:   Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb (H5)

6:   Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å (H6)

7:   Rubjerg Knude og Lønstrup Klit (H7)

8:   Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder (H8, H216)

9:   Strandenge på Læsø og havet syd herfor (H9,F10,R10)

10:   Holtemmen, Højsande og Nordmarken (H10)

11:   Solsbæk (H11)

12:   Store Vildmose (H12)

13:   Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (H13)

14:   Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (H14,F2,F15,R11)

15:   Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (H15,F1,R7)

16:   Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (H16,F8,F12,F13,F19,F20,R6)

17:   Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (H18,F7)

18:   Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (H20,F3,F4)

19:   Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede (H21)

20:   Havet omkring Nordre Rønner (H176,F9,R9)

21:   Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien (H193, H219)

22:   Kielstrup Sø (H22)

23:   Vullum Sø (H23)

24:   Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø (H24,H220,F22)

25:   Vangså Hede (H25,F18)

26:   Ålvand Klithede og Førby Sø (H26,F17)

27:   Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (H27,F21)

28:   Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (H28,F23,F27,F28,F39,R5)

29:   Dråby Vig (H29,F26)

30:   Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal (H30,F14,F24)

31:   Kås Hoved (H31)

32:   Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (H32)

33:   Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (H33,F16)

34:   Brandstrup Mose (H34)

35:   Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (H35)

36:   Nipgård Sø (H36)

37:   Rosborg Sø (H37)

38:   Bredsgård Sø (H38)

39:   Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (H39)

40:   Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (H40,H226,H227)

41:   Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (H41,F29)

42:   Mågerodde og Karby Odde (H177,F25)

43:   Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (H184)

44:   Lild Strand og Lild Strandkær (H185)

45:   Korsø Knude (H187)

46:   Anholt og havet nord for (H42,F32,R12)

47:   Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (H43)

48:   Stubbe Sø (H44)

49:   Gudenå og Gjern Bakker (H45)

50:   Tved Kær (H46)

51:   Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (H47)

52:   Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (H48,F33,F35)

53:   Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (H49,F34)

54:   Yding Skov og Ejer Skov (H50)

55:   Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (H51,F31,R14)

56:   Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (H52,F36,R13)

57:   Silkeborgskovene (H181)

58:   Nordby Bakker (H182)

59:   Kysing Fjord (F30)

60:   Skørsø (H53)

61:   Skånsø og Tranemose (H54)

62:   Venø, Venø Sund (H55,F40)

63:   Sønder Feldborg Plantage (H56,F42)

64:   Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede (H57,H225)

65:   Nissum Fjord (H58,F38,R4)

66:   Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (H59,F41,R3)

67:   Borris Hede (H60,F37)

68:   Skjern Å (H61)

69:   Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (H62,F43,R2)

70:   Mose ved Karstoft Å (H63)

71:   Kimmelkær Landkanal (H178)

72:   Husby Sø og Nørresø (H188)

73:   Lønborg Hede (H196)

74:   Husby Klit (H197)

75:   Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (H64)

76:   Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (H65,H235)

77:   Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (H66,F44)

78:   Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (H67,F45)

79:   Munkebjerg Strandskov (H68)

80:   Højen Bæk (H69)

81:   Øvre Grejs Ådal (H70)

82:   Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (H71,F46)

83:   Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (H72)

84:   Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (H73,F50,F56,R1)

85:   Hedeområder ved Store Råbjerg (H74,F48)

86:   Vejen Mose (H75,F54)

87:   Nørrebæk ved Tvilho (H76)

88:   Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (H77)

89:   Vadehavet (H78,H90,H239,F49,F51,F52,F53,F55,
F57,F60,F65,F67,R27)

90:   Sneum Å og Holsted Å (H79)

91:   Kongeå (H80)

92:   Pamhule Skov og Stevning Dam (H81,F59)

93:   Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (H82,F66)

94:   Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (H83,F68)

95:   Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (H84,F58)

96:   Bolderslev Skov og Uge Skov (H85)

97:   Frøslev Mose (H87,F70)

98:   Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (F62)

99:   Kongens Mose og Draved Skov (H88,F61)

100:   Sølsted Mose (H89)

101:   Sønder Ådal (F63)

102:   Flensborg Fjord og Nybøl Nor (F64)

103:   Kogsbøl og Skast Mose (F69)

104:   Lilleskov og Troldsmose (H189)

105:   Augustenborg Skov (H200)

106:   Mandbjerg Skov (H201)

107:   Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand (H91)

108:   Æbelø, havet syd for og Nærå (H92,F76,R16)

109:   Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (H93,F77)

110:   Odense Fjord (H94,F75)

111:   Røjle Klint og Kasmose Skov (H95)

112:   Lillebælt (H96,F47,R15)

113:   Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (H97)

114:   Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (H98)

115:   Østerø Sø (H99)

116:   Vresen (H100,F73)

117:   Kajbjerg Skov (H101)

118:   Søer ved Tårup og Klintholm (H102)

119:   Storelung (H103)

120:   Skove og søer syd for Brahetrolleborg (H104,F74)

121:   Arreskov Sø (H105,F78)

122:   Store Øresø, Sortesø og Iglesø (H106)

123:   Bøjden Nor (H107)

124:   Maden på Helnæs og havet vest for (H108)

125:   Vestlige del af Avernakø (H109)

126:   Stenrev sydøst for Langeland (H110)

127:   Sydfynske Øhav (H111,F71,F72,R17)

128:   Hesselø med omliggende stenrev (H112)

129:   Gilbjerg Hoved (H113)

130:   Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (H114)

131:   Gurre Sø (H115)

132:   Rusland (H116)

133:   Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (H190,H117,F108)

134:   Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (H118,F106)

135:   Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (H119)

136:   Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (H120,H199,F105,F107)

137:   Kattehale Mose (H121)

138:   Bøllemose (H122)

139:   Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (H123,F109)

140:   Vasby Mose og Sengeløse Mose (H124)

141:   Brobæk Mose og Gentofte Sø (H125)

142:   Saltholm og omliggende hav (H126,F110)

143:   Vestamager og havet syd for (H127,F111)

144:   Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave (H191,H251)

145:   Ejby Ådal og omliggende kystskrænter (H128)

146:   Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (H129)

147:   Ølsemagle Strand og Staunings Ø (H130)

148:   Køge Å (H131)

149:   Tryggevælde Ådal (H132)

150:   Gammel Havdrup Mose (F103)

151:   Ramsø Mose (F104)

152:   Vallø Dyrehave (H198)

153:   Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (H134,F102)

154:   Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (H135,H244,F94,F99,R18)

155:   Udby Vig (H136)

156:   Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (H137)

157:   Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (H138,F100)

158:   Allindelille Fredskov (H139)

159:   Bagholt Mose (H140)

160:   Nordlige del af Sorø Sønderskov (H141)

161:   Søer ved Bregentved og Gisselfeld (H142,F101)

162:   Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (H143,F95,F96,R19)

163:   Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose (H145,H146,H194,F91,F93)

164:   Hov Vig (F97)

165:   Sprogø og Halskov Rev (F98)

166:   Røsnæs og Røsnæs Rev (H195)

167:   Skove ved Vemmetofte (H144,F92)

168:   Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (H147,F84,F89,R22)

169:   Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (H148,F81,R20)

170:   Kirkegrund (H149)

171:   Klinteskoven og Klinteskov kalkgrund (H150,H207,F90)

172:   Lekkende Dyrehave (H151)

173:   Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (H152,F82,F83,F85,F86,R21,R25)

174:   Maltrup Skov (H153)

175:   Horreby Lyng og Listrup Lyng (H154,H252)

176:   Krenkerup Haveskov (H155)

177:   Maribosøerne (H156,F87,R24)

178:   Halsted Kloster Dyrehave (H157)

179:   Nakskov Fjord og Inderfjord (H158,F88,R23)

180:   Stege Nor (H179)

181:   Oreby Skov (H180)

182:   Holtug Kridtbrud (H183)

183:   Busemarke Mose og Råby Sø (H192)

184:   Hammeren og Slotslyngen (H160)

185:   Gyldenså (H161)

186:   Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (H162,F80)

187:   Kystskrænter ved Arnager Bugt (H163)

188:   Dueodde (H164)

189:   Ertholmene (H210,F79,R26)

190:   Kims Ryg (H165)

191:   Herthas Flak (H166)

192:   Læsø Trindel og Tønneberg Banke (H168)

193:   Store Middelgrund (H169)

194:   Briseis Flak (H170)

195:   Schultz Grund (H171)

196:   Ryggen (H172)

197:   Bredgrund (H173)

198:   Hatter Barn (H174)

199:   Broen (H175)

200:   Navnsø med hede (H17)

201:   Øster Lovnkær (H19)

202:   Lønstrup Rødgrund (H202)

203:   Knudegrund (H203)

204:   Hastens Grund (H204)

205:   Munkegrunde (H205)

206:   Stevns Rev (H206)

207:   Lysegrund (H167)

208:   Bøchers Grund (H208)

209:   Davids Banke (H209)

210:   Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (H159)

211:   Hvideodde Rev (H211)

212:   Bakkebrædt og Bakkegrund (H212)

213:   Randkløve Skår (H213)

214:   Tolne Bakker (H214)

215:   Tislum Møllebæk (H215)

216:   Saltum Bjerge (H248)

217:   Nymølle Bæk og Nejsum Hede (H217)

218:   Hammer Bakker, østlig del (H218)

219:   Sandbanker ud for Thyborøn (H253)

220:   Sandbanker ud for Thorsminde (H254)

221:   Risum Enge og Selde Vig (H221)

222:   Villestrup Ådal (H222)

223:   Kastbjerg Ådal (H223)

224:   Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (H224)

225:   Ovstrup Hede med Røjen Bæk (H249)

226:   Svanemose (H250)

227:   Mols Bjerge med kystvande (H186)

228:   Stenholt Skov og Stenholt Mose (H228)

229:   Bjerre Skov og Haslund Skov (H229)

230:   Kaløskovene og Kaløvig (H230)

231:   Kobberhage kystarealer (H231)

232:   Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (H232)

233:   Brabrand Sø med omgivelser (H233)

234:   Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (H234)

235:   Jægerspris Skydeterræn (H133)

236:   Bygholm Ådal (H236)

237:   Ringive Kommuneplantage (H237)

238:   Egtved Ådal (H238)

239:   Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø (H246,H247)

240:   Svanninge Bakker (H240)

241:   Rødme Svinehaver (H241)

242:   Thurø Rev (H242)

243:   Ebbeløkke Rev (H243)

244:   Kyndby Kyst (H245)

245:   Ålborg Bugt, østlige del (F112)Bilag 6

Fortegnelse over EF-habitatområder

For hvert EF-habitatområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000   kode.

H1: Skagens Gren (DK00FX112)

H2: Råbjerg Mile og Hulsig Hede (DK00FX005)

H3: Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose (DK00FX342)

H4: Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb (DK00FX113)

H5: Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb (DK00FX114)

H6: Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å (DK00FX115)

H7: Rubjerg Knude og Lønstrup Klint (DK00FX116)

H8: Åsted Ådal (DK00FX117)

H9: Strandenge på Læsø og havet syd herfor (DK00FX010)

H10:   Holtemmen, Højsande og Nordmarken (DK00FX118)

H11:   Solsbæk (DK00FX119)

H12:   Store Vildmose (DK00FX120)

H13:   Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (DK00FX121)

H14:   Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (DK00FX122)

H15:   Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (DK00FX123)

H16:   Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (DK00EY124)

H17:   Navnsø med hede (DK00FX295)

H18:   Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (DK00FX125)

H19:   Øster Lovnkær (DK00FX296)

H20:   Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (DK00FX126)

H21:   Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede (DK00FX127)

H22:   Kielstrup Sø (DK00FX128)

H23:   Vullum Sø (DK00EX129)

H24:   Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø (DK00EX130)

H25:   Vangså Hede (DK00EX025)

H26:   Ålvand Klithede og Førby Sø (DK00EX017)

H27:   Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (DK00EX132)

H28:   Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (DK00EY133)

H29:   Dråby Vig (DK00EX026)

H30:   Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk (DK00EY134)

H31:   Kås Hoved (DK00EX135)

H32:   Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (DK00EY136)

H33:   Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (DK00EX137)

H34:   Brandstrup Mose (DK00EX138)

H35:   Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (DK00EX139)

H36:   Nipgård Sø (DK00EX140)

H37:   Rosborg Sø (DK00EX141)

H38:   Bredsgård Sø (DK00EX142)

H39:   Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (DK00EX143)

H40:   Karup Å (DK00EY144)

H41:   Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (DK00EY145)

H42:   Anholt og havet nord for (DK00DX146)

H43:   Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (DK00DX147)

H44:   Stubbe Sø (DK00DX148)

H45:   Gudenå og Gjern Bakker (DK00DY149)

H46:   Tved Kær (DK00DX150)

H47:   Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (DK00DX151)

H48:   Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (DK00DY152)

H49:   Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (DK00DZ153)

H50:   Yding Skov og Ejer Skov (DK00DY154)

H51:   Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (DK00DX155)

H52:   Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (DK00DY156)

H53:   Skørsø (DK00CY157)

H54:   Skånsø og Tranemose (DK00CX158)

H55:   Venø, Venø Sund (DK00CY040)

H56:   Sønder Feldborg Plantage (DK00CX042)

H57:   Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø (DK00CX159)

H58:   Nissum Fjord (DK00CX160)

H59:   Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (DK00CX161)

H60:   Borris Hede (DK00CX037)

H61:   Skjern Å (DK00CX162)

H62:   Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (DK00CY163)

H63:   Mose ved Karstoft Å (DK00CX164)

H64:   Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (DK00BY165)

H65:   Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat (DK00BX166)

H66:   Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (DK00BX044)

H67:   Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (DK00BX167)

H68:   Munkebjerg Strandskov (DK00BX168)

H69:   Højen Bæk (DK00BX169)

H70:   Øvre Grejs Ådal (DK00BX170)

H71:   Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (DK00BY171)

H72:   Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (DK00AX172)

H73:   Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (DK00AX173)

H74:   Hedeområder ved Store Råbjerg (DK00AX048)

H75:   Vejen Mose (DK00AX054)

H76:   Nørrebæk ved Tvilho (DK00AX174)

H77:   Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (DK00AX175)

H78:   Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (DK00AY176)

H79:   Sneum Å og Holsted Ådal (DK00AX177)

H80:   Kongeå (DK00AX178)

H81:   Pamhule Skov og Stevning Dam (DK009X059)

H82:   Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (DK009X179)

H83:   Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (DK009X068)

H84:   Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058)

H85:   Bolderslev Skov og Uge Skov (DK009X180)

H87:   Frøslev Mose (DK009X070)

H88:   Kongens Mose og Draved Skov (DK009X061)

H89:   Sølsted Mose (DK009X181)

H90:   Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen (DK009X182)

H91:   Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand (DK008X183)

H92:   Æbelø, havet syd for og Nærå (DK008X184)

H93:   Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (DK008X185)

H94:   Odense Fjord (DK008X075)

H95:   Røjle Klint og Kasmose Skov (DK008X186)

H96:   Lillebælt (DK008X047)

H97:   Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (DK008X187)

H98:   Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (DK008X188)

H99:   Østerø Sø (DK008X189)

H100:   Vresen (DK008X190)

H101:   Kajbjerg Skov (DK008X191)

H102:   Søer ved Tårup og Klintholm (DK008X192)

H103:   Storelung (DK008X193)

H104:   Skove og søer syd for Brahetrolleborg (DK008X194)

H105:   Arreskov Sø (DK008X195)

H106:   Store Øresø, Sortesø og Iglesø (DK008X196)

H107:   Bøjden Nor (DK008X197)

H108:   Maden på Helnæs og havet vest for (DK008X198)

H109:   Vestlige del af Avernakø (DK008X199)

H110:   Stenrev sydøst for Langeland (DK00VA200)

H111:   Sydfynske Øhav (DK008X201)

H112:   Hesselø med omliggende stenrev (DK003X202)

H113:   Gilbjerg Hoved (DK003X203)

H114:   Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (DK003X204)

H115:   Gurre Sø (DK003X205)

H116:   Rusland (DK003X206)

H117:   Gribskov (DK003X207)

H118:   Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (DK003X106)

H119:   Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (DK003X208)

H120:   Roskilde Fjord (DK003X209)

H121:   Kattehale Mose (DK003X210)

H122:   Bøllemose (DK002X211)

H123:   Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (DK002X212)

H124:   Vasby Mose og Sengeløse Mose (DK002X213)

H125:   Brobæk Mose og Gentofte Sø (DK002X214)

H126:   Saltholm og omliggende hav (DK002X110)

H127:   Vestamager og havet syd for (DK002X111)

H128:   Ejby Ådal og omliggende kystskrænter (DK004X215)

H129:   Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (DK004X216)

H130:   Ølsemagle Strand og Staunings Ø (DK004X217)

H131:   Køge Å (DK004X218)

H132:   Tryggevælde Ådal (DK004X219)

H133:   Jægerspris Skydeterræn (DK003X297)

H134:   Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (DK005Y220)

H135:   Sejerø Bugt og Saltbæk Vig (DK005X221)

H136:   Udby Vig (DK005X222)

H137:   Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (DK005X226)

H138:   Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (DK005X223)

H139:   Allindelille Fredskov (DK005X224)

H140:   Bagholt Mose (DK005X225)

H141:   Nordlige del af Sorø Sønderskov (DK005X227)

H142:   Sø Torup Sø og Ulse Sø (DK005X228)

H143:   Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (DK005Y229)

H144:   Skove ved Vemmetofte (DK006X230)

H145:   Holmegårds Mose (DK006Y231)

H146:   Rådmandshave (DK006X232)

H147:   Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (DK006X233)

H148:   Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (DK006X234)

H149:   Kirkegrund (DK00VA235)

H150:   Klinteskoven (DK006X090)

H151:   Lekkende Dyrehave (DK006X237)

H152:   Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (DK006X238)

H153:   Maltrup Skov (DK006X278)

H154:   Horreby Lyng (DK006X239)

H155:   Krenkerup Haveskov (DK006X240)

H156:   Maribosøerne (DK006X087)

H157:   Halsted Kloster Dyrehave (DK006X241)

H158:   Nakskov Fjord (DK006X242)

H159:   Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (DK007X298)

H160:   Hammeren og Slotslyngen (DK007X243)

H161:   Gyldenså (DK007X244)

H162:   Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (DK007X080)

H163:   Kystskrænter ved Arnager Bugt (DK007X245)

H164:   Dueodde (DK007X246)

H165:   Kims Ryg (DK00VA247)

H166:   Herthas Flak (DK00VA248)

H167:   Lysegrund (DK00VA299)

H168:   Læsø Trindel og Tønneberg Banke (DK00VA249)

H169:   Store Middelgrund (DK00VA250)

H170:   Briseis Flak (DK00VA251)

H171:   Schultz Grund (DK00VA252)

H172:   Ryggen (DK00VA253)

H173:   Bredgrund (DK00VA254)

H174:   Hatter Barn (DK00VA255)

H175:   Broen (DK00VA256)

H176:   Havet omkring Nordre Rønner (DK00FX257)

H177:   Mågerodde og Karby Odde (DK00EX258)

H178:   Kimmelkær Landkanal (DK00CX259)

H179:   Stege Nor (DK006X260)

H180:   Oreby Skov (DK006X261)

H181:   Silkeborgskovene (DK00DY262)

H182:   Nordby Bakker (DK00DX263)

H183:   Holtug Kridtbrud (DK006X264)

H184:   Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (DK00EX265)

H185:   Lild Strand og Lild Strandkær (DK00EX266)

H186:   Mols Bjerge med kystvande (DK00DX300)

H187:   Korsø Knude (DK00EX268)

H188:   Husby Sø og Nørresø (DK00CX270)

H189:   Lilleskov og Troldsmose (DK009X271)

H190:   Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (DK003X272)

H191:   Nedre Mølleådal (DK002X273)

H192:   Busemarke Mose og Råby Sø (DK006X279)

H193:   Ejstrup Klit og Egvands Bakker (DK00FX274)

H194:   Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen (DK006Y275)

H195:   Røsnæs og Røsnæs Rev (DK005X276)

H196:   Lønborg Hede (DK00CX277)

H197:   Husby Klit (DK00CX278)

H198:   Vallø Dyrehave (DK004X269)

H199:   Kongens Lyng (DK003X279)

H200:   Augustenborg Skov (DK009X280)

H201:   Mandbjerg Skov (DK009X281)

H202:   Lønstrup Rødgrund (DK00VA301)

H203:   Knudegrund (DK00VA302)

H204:   Hastens Grund (DK00VA303)

H205:   Munkegrunde (DK00VA304)

H206:   Stevns Rev (DK00VA305)

H207:   Klinteskov kalkgrund (DK00VA306)

H208:   Bøchers Grund (DK00VA307)

H209:   Davids Banke (DK00VA308)

H210:   Ertholmene (DK007X079)

H211:   Hvideodde Rev (DK00VA309)

H212:   Bakkebrædt og Bakkegrund (DK00VA310)

H213:   Randkløve Skår (DK007X311)

H214:   Tolne Bakker (DK00FX312)

H215:   Tislum Møllebæk (DK00FX313)

H216:   Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder (DK00FX314)

H217:   Nymølle Bæk og Nejsum Hede (DK00FX315)

H218:   Hammer Bakker, østlig del (DK00FX316)

H219:   Lien med Underlien (DK00FX317)

H220:   Hanstholmknuden (DK00EX283)

H221:   Risum Enge og Selde Vig (DK00EX284)

H222:   Villestrup Ådal (DK00FX318)

H223:   Kastbjerg Ådal (DK00DX319)

H224:   Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (DK00CX285)

H225:   Idom Å og Ormstrup Hede (DK00CX286)

H226:   Kongenshus Hede (DK00EX287)

H227:   Hessellund Hede (DK00EY288)

H228:   Stenholt Skov og Stenholt Mose (DK00DY294)

H229:   Bjerre Skov og Haslund Skov (DK00DX320)

H230:   Kaløskovene og Kaløvig (DK00DX321)

H231:   Kobberhage kystarealer (DK00DX322)

H232:   Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (DK00DX323)

H233:   Brabrand Sø med omgivelser (DK00DX324)

H234:   Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (DK00DX325)

H235:   Holtum Ådal, øvre del (DK00BX293)

H236:   Bygholm Ådal (DK00BX326)

H237:   Ringive Kommuneplantage (DK00BX289)

H238:   Egtved Ådal (DK00BX290)

H239:   Alslev Ådal (DK00AX291)

H240:   Svanninge Bakker (DK008X327)

H241:   Rødme Svinehaver (DK008X328)

H242:   Thurø Rev (DK008X329)

H243:   Ebbeløkke Rev (DK00VA330)

H244:   Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (DK005X331)

H245:   Kyndby Kyst (DK003X333)

H246:   Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov (DK004X334)

H247:   Egernæs med holme og Fuglsø (DK004Y335)

H248:   Saltum Bjerge (DK00FX336)

H249:   Ovstrup Hede med Røjen Bæk (DK00CX292)

H250:   Svanemose (DK00BX337)

H251:   Jægersborg Dyrehave (DK002X338)

H252:   Listrup Lyng (DK006X339)

H253:   Sandbanker ud for Thyborøn (DK00VA340)

H254:   Sandbanker ud for Thorsminde (DK00VA341)Bilag 7

Fortegnelse over EF-fuglebeskyttelsesområder

For hvert EF-fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode.

F1:   Ulvedybet og Nibe Bredning (DK00FX001)

F2:   Ålborg Bugt, nordlige del (DK00FX002)

F3:   Madum Sø (DK00FX003)

F4:   Rold Skov (DK00FX004)

F5:   Råbjerg Mile og Hulsig Hede (DK00FX005)

F6:   Råbjerg og Tolshave Mose (DK00FX006)

F7:   Lille Vildmose (DK00FX007)

F8:   Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle (DK00FX008)

F9:   Nordre Rønner (DK00FX009)

F10:   Læsø, sydlige del (DK00FX345)

F11:   Hirsholmene (DK00FX011)

F12:   Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage (DK00EY012)

F13:   Østlige Vejler (DK00EY013)

F14:   Lovns Bredning (DK00EY014)

F15:   Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del (DK00FY015)

F16:   Tjele Langsø (DK00EX016)

F17:   Ålvand Klithede og Førby Sø (DK00EX017)

F18:   Vangså Hede (DK00EX025)

F19:   Lønnerup Fjord (DK00EX019)

F20:   Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn (DK00EX020)

F21:   Ovesø (DK00EX021)

F22:   Hanstholm Reservatet (DK00EX022)

F23:   Agger Tange (DK00EX023)

F24:   Hjarbæk Fjord og Simested Fjord (DK00EX024)

F25:   Mågerodde og Karby Odde (DK00EX258)

F26:   Dråby Vig (DK00EX026)

F27:   Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme (DK00EY027)

F28:   Nissum Bredning (DK00CX028)

F29:   Flyndersø og Skalle Sø (DK00EY029)

F30:   Kysing Fjord (DK00DX030)

F31:   Stavns Fjord (DK00DX031)

F32:   Farvandet nord for Anholt (DK00DX032)

F33:   Salten Langsø (DK00DY033)

F34:   Skovområde syd for Silkeborg (DK00DZ034)

F35:   Mossø (DK00DY035)

F36:   Horsens Fjord og Endelave (DK00DY036)

F37:   Borris Hede (DK00CX282)

F38:   Nissum Fjord (DK00CX038)

F39:   Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø (DK00CY039)

F40:   Venø, Venø Sund (DK00CY040)

F41:   Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (DK00CX161)

F42:   Sønder Feldborg Plantage (DK00CX042)

F43:   Ringkøbing Fjord (DK00CX043)

F44:   Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (DK00BX044)

F45:   Skovområde ved Vejle Fjord (DK00BX045)

F46:   Randbøl Hede (DK00BY046)

F47:   Lillebælt (DK008Z047)

F48:   Hedeområder ved Store Råbjerg (DK00AX048)

F49:   Engarealer ved Ho Bugt (DK00AX049)

F50:   Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø (DK00AX050)

F51:   Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb (DK00AX051)

F52:   Mandø (DK00AX052)

F53:   Fanø (DK00AX053)

F54:   Vejen Mose (DK00AX054)

F55:   Skallingen og Langli (DK00AX055)

F56:   Fiilsø (DK00AX056)

F57:   Vadehavet (DK00AY057)

F58:   Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058)

F59:   Pamhule Skov og Stevning Dam (DK009X059)

F60:   Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen (DK009X060)

F61:   Kongens Mose og Draved Skov (DK009X061)

F62:   Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (DK009X062)

F63:   Sønder Ådal (DK009X063)

F64:   Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X064)

F65:   Rømø (DK009X065)

F66:   Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovdrup Skov og Skrøp (DK009X066)

F67:   Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge (DK009X067)

F68:   Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (DK009X068)

F69:   Kogsbøl og Skast Mose (DK009X069)

F70:   Frøslev Mose (DK009X070)

F71:   Sydfynske Øhav (DK008X071)

F72:   Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland (DK008X072)

F73:   Vresen og havet mellem Fyn og Langeland (DK008X073)

F74:   Skove ved Brahetrolleborg (DK008X074)

F75:   Odense Fjord (DK008X075)

F76:   Æbelø og kysten ved Nærå (DK008X076)

F77:   Romsø og sydkysten af Hindsholm (DK008X077)

F78:   Arreskov Sø (DK008X078)

F79:   Ertholmene (DK007X079)

F80:   Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (DK007X080)

F81:   Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde (DK006X081)

F82:   Bøtø Nor (DK006X082)

F83:   Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand (DK006X083)

F84:   Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord (DK006X084)

F85:   Smålandshavet nord for Lolland (DK006X085)

F86:   Guldborgsund (DK006X086)

F87:   Maribosøerne (DK006X087)

F88:   Nakskov Fjord og Inderfjord (DK006X088)

F89:   Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor (DK006X089)

F90:   Klinteskoven (DK006X090)

F91:   Holmegårds Mose og Porsmose (DK006Y091)

F92:   Skovene ved Vemmetofte (DK006X092)

F93:   Tystrup-Bavelse Sø (DK006Y093)

F94:   Sejerø Bugt og Nekselø (DK005X094)

F95:   Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø (DK005X095)

F96:   Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø (DK005X096)

F97:   Hov Vig (DK005X097)

F98:   Sprogø og Halskov Rev (DK005X098)

F99:   Saltbæk Vig (DK005X099)

F100:   Tissø, Åmose og Hallenslev Mose (DK005X100)

F101:   Søer ved Bregentved og Gisselfeld (DK005Y101)

F102:   Havet mellem Korshage og Hundested (DK005Y102)

F103:   Gammel Havdrup Mose (DK004X103)

F104:   Ramsø Mose (DK004X104)

F105:   Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø (DK004Y105)

F106:   Arresø (DK003X343)

F107:   Jægerspris Nordskov (DK003X107)

F108:   Gribskov (DK003X108)

F109:   Furesø med Vaserne og Farum Sø (DK002Y109)

F110:   Saltholm og omliggende hav (DK002X110)

F111:   Vestamager og havet syd for (DK002X111)

F112:   Ålborg Bugt, østlige del (DK00VA344)Bilag 8

Fortegnelse over Ramsarområder

For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

R1: Fiilsø

R2: Ringkjøbing Fjord

R3: Stadil og Veststadil Fjorde

R4: Nissum Fjord

R5: Harboøre og Agger tanger

R6: Vejlerne og Løgstør Bredning

R7: Ulvedybet og Nibe Bredning

R8: Hirsholmene

R9: Nordre Rønner

R10:   Læsø

R11:   Dele af Randers og Mariager Fjorde og havet udfor

R12:   Farvandet nord for Anholt

R13:   Horsens Fjord og Endelave

R14:   Stavns Fjord med tilstødende farvand

R15:   Lillebælt

R16:   Nærå Strand og Æbelø-området

R17:   Sydfynske Øhav

R18:   Sejerøbugten

R19:   Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø

R20:   Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde

R21:   Farvandet sydøst for Fejø og Femø

R22:   Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord

R23:   Nakskov Fjord og Inderfjord

R24:   Maribosøerne

R25:   Farvandet mellem Lolland og Falster med Rødsand, Guldborgsund og Bøtø Nor

R26:   Ertholmene øst for Bornholm

R27:   VadehavetBilag 9

Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I og II

For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af EF-habitatdirektivets bilag I, samt dansk navn. Det danske navn forklarer så vidt muligt typen for danske forhold og er ikke i alle tilfælde en eksakt gengivelse af de mere tekniske betegnelser på direktivets bilag. De særligt truede naturtyper og arter på europæisk plan (såkaldt prioriterede) er angivet med stjerne (*).

Naturtyper (EF-habitatdirektivets bilag I)

1110   Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

1130   Flodmundinger

1140   Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

1150   * Kystlaguner og strandsøer

1160   Større lavvandede bugter og vige

1170   Rev

1180   Boblerev

1210   Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220   Flerårig vegetation på stenede strande

1230   Klinter eller klipper ved kysten

1310   Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

1320   Vadegræssamfund 1)

1330   Strandenge

1340   * Indlands saltenge

2110   Forstrand og begyndende klitdannelser

2120   Hvide klitter og vandremiler

2130   * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )

2140   * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

2160   Kystklitter med havtorn

2170   Kystklitter med gråris

2180   Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

2190   Fugtige klitlavninger

2250   * Kystklitter med enebær

2310   Indlandsklitter med lyng og visse

2320   Indlandsklitter med lyng og revling

2330   Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene

3110   Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)

3130   Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

3140   Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150   Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3160   Brunvandede søer og vandhuller

3260   Vandløb med vandplanter

3270   Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter

4010   Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

4030   Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130   Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

6120   * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210   Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230   * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6410   Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

6430   Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

7110   * Aktive højmoser

7120   Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7140   Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7150   Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

7210   * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe

7220   * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230   Rigkær

8220   Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter

8230   Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund

8330   Havgrotter, der står helt eller delvis under vand

9110   Bøgeskove på morbund uden kristtorn

9120   Bøgeskove på morbund med kristtorn

9130   Bøgeskove på muldbund

9150   Bøgeskove på kalkbund

9160   Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

9170   Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne

9190   Stilkegeskove og -krat på mager sur bund

91D0   * Skovbevoksede tørvemoser

91E0   * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Dyre- og plantearter (EF-habitatdirektivets bilag II)

Dyr

 

 

 

Bredøret flagermus 2)

Barbastella barbastellus

Bechsteins flagermus 2)

Myotis bechsteini

Damflagermus

Myotis dasycneme

Odder

Lutra lutra

Gråsæl

Halichoerus grypus

Spættet sæl

Phoca vitulina

Marsvin

Phocoena phocoena

Stor vandsalamander

Triturus cristatus

Klokkefrø

Bombina bombina

Flodlampret

Lampetra fluviatilis

Bæklampret

Lampetra planeri

Havlampret

Petromyzon marinus

Stavsild

Alosa fallax

Majsild

Alosa alosa

Laks

Salmo salar (kun i ferskvand)

* Snæbel

* Coregonus oxyrhynchus

Stør 4)

Acipenser sturio

Hvidfinnet ferskvandsulk 4)

Cottus gobio

Pigsmerling

Cobitis taenia

Dyndsmerling

Misgurnus fossilis

Bred vandkalv

Dytiscus latissimus

Lys skivevandkalv

Graphoderus bilineatus

* Eremit

* Osmoderma eremita

Eghjort 4)

Lucanus cervus

Violsmælder 4)

Limoniscus violaceus

Hedepletvinge

Euphydryas aurinia

Stor ildfugl 4)

Lycaena dispar

Stor kærguldsmed

Leucorrhinia pectoralis

Grøn kølleguldsmed

Ophiogomphus cecilia

Stellas mosskorpion

Anthrenochernes stellae

Skæv vindelsnegl

Vertigo angustior

Kildevælds-vindelsnegl

Vertigo geyeri

Sump-vindelsnegl

Vertigo moulinsiana

Flodperlemusling

Margaritifera margaritifera

Tykskallet Malermusling 3)

Unio crassus

 

 

Planter

 

 

 

Enkelt månerude

Botrychium simplex

Vandranke

Luronium natans

Liden Najade

Najas flexilis

Fruesko

Cypripedium calceolus

Mygblomst

Liparis loeselii

Gul stenbræk

Saxifraga hirculus

Krybende Sumpskærm 2)

Helosciadium repens (= Apium repens)

Grøn Buxbaumia 3)

Buxbaumia viridis

Blank Seglmos

Drepanocladus vernicosus

Slank Klomos 4)

Dichelyma capillaceum

Langbørstet Meesia 4)

Meesia longiseta

Rogers Furehætte 4)

Orthotrichum rogeri

1)   Vadegræs er indført (ca. 1930) til Danmark og er invasiv. Typen kræver derfor ikke beskyttelse.

2)   Sporadisk/uregelmæssig forekomst i Danmark. Områder kræves derfor ikke udpeget.

3)   Sandsynligvis uddød i Danmark. Ikke fundet siden ca. 1997.

4)   Uddød i Danmark, men kan evt. dukke op igen.Bilag 10

Fortegnelse over fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I som er relevante i Danmark

Nordisk lappedykker

Podiceps auritus

Rørdrum

Botaurus stellaris

Sort stork

Ciconia nigra

Hvid stork

Ciconia ciconia

Skestork

Platalea leucorodia

Sangsvane

Cygnus cygnus

Bramgås

Branta leucopsis

Hvepsevåge

Pernis apivorus

Rød glente

Milvus milvus

Havørn

Haliaeetus albicilla

Rørhøg

Circus aeruginosus

Blå kærhøg

Circus cyaneus

Hedehøg

Circus pygargus

Kongeørn

Aquila chrysaetos

Fiskeørn

Pandion haliaetus

Vandrefalk

Falco peregrinus

Urfugl

Tetrao tetrix tetrix

Plettet rørvagtel

Porzana porzana

Engsnarre

Crex crex

Trane

Grus grus

Klyde

Recurvirostra avosetta

Hjejle

Pluvialis apricaria

Brushane

Philomachus pugnax

Tinksmed

Tringa glareola

Sorthovedet måge

Larus melanocephalus

Sandterne

Gelochelidon nilotica

Splitterne

Sterna sandvicensis

Fjordterne

Sterna hirundo

Havterne

Sterna paradisaea

Dværgterne

Sterna albifrons

Sortterne

Chlidonias niger

Stor hornugle

Bubo bubo

Mosehornugle

Asio flammeus

Perleugle

Aegolius funereus

Natravn

Caprimulgus europaeus

Isfugl

Alcedo atthis

Sortspætte

Dryocopus martius

Hedelærke

Lullula arborea

Markpiber

Anthus campestris

Blåhals

Luscinia svecica

Høgesanger

Sylvia nisoria

Lille fluesnapper

Ficedula parva

Rødrygget tornskade

Lanius collurio

 


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, EF-Tidende 1979 L 103 s.1 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), Rådets direktiv nr. 92/43 af 21. maj 1992, EF-Tidende 1992 L 206 s.7 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (EF-habitatdirektivet) samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 24. april 1978, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.

2) Bestemmelsen i § 8, stk. 7, bliver til § 8, stk. 10, i takt med ikrafttrædelsen af § 2, nr. 1, i lov nr. 282 af 12. maj 1999 om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ændring af reglerne om ikrafttrædelse m.v. af den udvidede klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje samt om fastlæggelsen heraf i byzone), jf. § 2, nr. 3.

3) Bestemmelsen vedrører § 15, stk.1 og 2, når bestemmelsen i de i note 2 nævnte bestemmelser er trådt i kraft.