Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 294 af 23. april 2004 om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »Justitsministeriets cirkulære om offentlige forlystelser« til: »Justitsministeriets bekendtgørelse om offentlige forlystelser«.

2. I § 2, nr. 3, ændres »(terrænskydning), og« til: »(terrænskydning),«.

3. I § 2, nr. 4, ændres »hardballvåben.« til: »hardballvåben, og«.

4. I § 2 indsættes som nr. 5:

»5) Et areal, der er midlertidigt eller permanent indrettet eller anlagt til reaktions- og handlebaneskydning med håndskydevåben.«

5. § 7, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Det samme gælder for en skydebane, der er midlertidigt indrettet eller anlagt til reaktions- og handlebaneskydning.«

6. § 9, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) bestemmelser om, at der under skydning skal være en ansvarlig skydeleder eller en af denne udpeget ansvarlig leder til stede på hvert enkelt skydebaneafsnit, jf. § 16.«

7. I § 9, stk. 4, 2. pkt., udgår »der er omfattet af § 2, nr. 3, men«.

8. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. For anvendelse af skydebaner beregnet til reaktions- og handlebaneskydning (dog undtaget politiets tjenesteskydninger) skal der fastsættes følgende vilkår i instruksen:

1) Deltagerne skal være erfarne skytter, der har modtaget og bestået uddannelse i reaktions- og handlebaneskydning godkendt af De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund, eller erfarne skytter med en tilsvarende uddannelse.

2) Skydningen skal gennemføres med højst en skytte ad gangen pr. skydebaneafsnit.

3) Skydelederen eller den af denne udpegede ansvarlige leder skal følge skytten under skydningen.

4) Skydning mod hårde mål skal gennemføres under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, at deltagerne ikke kommer til skade. Deltagerne, herunder skydelederen og andre personer, der opholder sig på skydebanen, skal bære briller.

4) Ved skydning mod hårde mål må skudafstanden ikke være under 6 meter.

Stk. 2. Der kan fastsættes yderligere vilkår i den instruks, der er udarbejdet for skydebanens brug.«

9. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skydelederen og den af denne udpegede ansvarlige leder skal være erfarne skytter og myndige.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009.

Justitsministeriet, den 27. august 2009

Brian Mikkelsen

/ Anette Arnsted