Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 12, nr. 1 og 3 i lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning)

I medfør af § 13, stk. 6, i lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital Tinglysning) bestemmes, at lovens § 12, nr. 1 og 3, træder i kraft den 8. september 2009.

Miljøministeriet, den 31. august 2009

Troels Lund Poulsen

/ Sven Koefoed-Hansen