Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af de ydre koge i
Tøndermarsken

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 111 af 12. marts 1988 om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, som ændret ved lov nr. 1110 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 12 affattes således:

»§ 12. Der må ikke plantes eller sås træer og buske.

Stk. 2. Amtsrådet kan som plejeforanstaltning fjerne selvsåede træer og buske.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for arealer, der benyttes som havearealer i tilknytning til bebyggelse.«

2. § 19, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Anvendelse af handelsgødning med fosfor og kalium er ikke tilladt.«

3. § 19, stk. 2, ophæves.

4. § 21 ophæves.

5. I § 23, stk. 1, udgår »og fjerne selvsåede buske og træer«.

6. I § 23, stk. 2, indsættes efter »Rudbøl Sø«: », Hasbjerg Sø«.

7. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Indpumpning af vand sker i henhold til det til enhver tid gældende regulativ. Nærmere bestemmelser om de forhold, som er nævnt i stk. 1 og 2, fastsættes af amtsrådet i et tillæg til regulativet, der udarbejdes i overensstemmelse med vandløbslovens regler om tilvejebringelse af vandløbsregulativer.«

8. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Offentlighedens adgang«.

9. I § 37, stk. 1, ændres »almenheden« til: »offentligheden«.

10. I § 37, stk. 2, ændres »Almenheden« til: »Offentligheden«.

11. I § 37, stk. 3, ændres »Miljøministeren« til: »Amtsrådet«.

12. I § 38, stk. 1, ændres »§ 12, 1. pkt.« til: »§ 12, stk. 1«, og efter »§ 17, stk. 2,« indsættes: »§ 19«.

13. § 44 affattes således:

»§ 44. Amtsrådets afgørelser om pligten til bevanding efter § 24 og det til enhver tid gældende regulativ kan påklages efter reglerne i vandløbsloven. Vandløbslovens regler om beslutninger i vandløbssager finder ligeledes anvendelse på amtsrådets afgørelser.

Stk. 2. Amtsrådets afgørelser efter § 37, stk. 3, samt § 38 om fravigelser fra § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 19 og § 37, stk. 2, kan påklages til Naturklagenævnet af

1)   adressaten for afgørelsen,

2)   ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3)   Digelaget for Marsken ved Tønder, når afgørelsen vedrører spørgsmål af betydning for drift og vedligeholdelse af diger og afvandings- og bevandingsanlæg,

4)   enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen,

5)   offentlige myndigheder,

6)   lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

7)   Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening og

8)   Friluftsrådet, når afgørelsen berører væsentlige rekreative interesser.

Stk. 3. Amtsrådets afgørelser efter § 33 kan påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen.

Stk. 4. Amtsrådets øvrige afgørelser efter loven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Amtsrådet skal skriftligt underrette de klageberettigede om afgørelser, der kan påklages efter stk. 2, herunder offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen. Der skal dog kun gives skriftlig underretning til de i stk. 2, nr. 6, nævnte foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet amtsrådet herom. Underretning af de personer m.v., som er omfattet af stk. 2, nr. 3, kan finde sted ved offentlig annoncering, jf. stk. 6.

Stk. 6. Amtsrådet skal offentliggøre alle afgørelser, der kan påklages efter stk. 2, medmindre de er af underordnet betydning.

Stk. 7. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 8. Klager efter stk. 2 og 3 indgives skriftligt til amtsrådet. Amtsrådet videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Stk. 9. Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.«

14. I § 47 ændres »Miljø- og energiministeren« til: »Amtsrådet«.

15. Efter § 49 indsættes:

»§ 49 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af myndighedernes omkostninger ved administration af loven.«

16. I § 50, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 12, 1. pkt.« til: »§ 12, stk. 1«.

17. § 50, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Afgørelser, der er påklaget inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende klageregler.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Hans Chr. Schmidt