Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over manglende information inden operation for lyskebrok

Resumé

En 42-årig mand var blevet henvist til operativ behandling for et venstresidigt lyskebrok.

Ved forundersøgelsen den 27. juni blev patienten undersøgt af reservelæge B, og hun gav i den forbindelse mundtlig information om operationen. Reservelægen udlevede desuden skriftligt informationsmateriale om operationen og udfyldte et patient accept-ark.

Den 12. august blev patienten opereret af overlæge C. Operationen forløb uden komplikationer, og patienten blev udskrevet dagen efter.

Patienten klagede ved de efterfølgende kontroller over mange stikkende og jagende smerter i lysken, strålende ned i pungen. Videre havde han tiltagende hård arvævsdannelse i operationsarret.

Der blev blandt andet klaget over, at patienten ikke havde modtaget tilstrækkelig information vedrørende risici i form af smerter.

Nævnet fandt grundlag for kritik af ledende overlæge på afdelingen for utilstrækkeligt informationsmateriale om operationen.

Nævnet kunne hertil oplyse, at op til hver tredje patient efter en brokoperation får lejlighedsvise smerter i regionen og, at det hos 11 % af patienterne bliver et kronisk og lejlighedsvist arbejdshæmmende fænomen.

Det var således nævnets vurdering, at smerte efter en brokoperation er en hyppig og i visse tilfælde en alvorlig komplikation, hvorfor der forud for en operation for lyskebrok skal informeres om risikoen for smerter, herunder at smerterne kan blive kroniske samt arbejdshæmmende.