Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over læge A’s tilsidesættelse af sin tavshedspligt ved videregivelse af urigtige oplysninger til kommune X, og læge A’s afslag på en anmodning om aktindsigt. Klage over læge B’s ukorrekte behandling

Resumé

Den 15. marts 2003 udarbejdede læge A en såkaldt generel helbredsattest til Kommune X for en 53-årig kvinde, som i 2001 fik tilkendt mellemste førtidspension. Det blev blandt andet anført i helbredsattesten, at kvindens ægtefælle boede i udlandet, samt at hun selv klarede alt husligt arbejde inklusive større indkøb.

Den 2. april 2004 klagede patienten over knuder i benene. Læge B havde ved en tidligere undersøgelse den 16. december 2003 opfattet tilsvarende symptomer som føleforstyrrelser og havde i den forbindelse henvist hende til undersøgelse hos en speciallæge i neurologi, som fandt, at der var tale om muskulære smerter.

Det blev klaget over, at læge A videregav urigtige oplysninger om patienten til kommune X uden patientens samtykke og under tilsidesættelse af læge A’s tavshedspligt. Det er videre klaget over, at læge A gav afslag på en anmodning om aktindsigt, idet lægen ikke var i besiddelse af det af kvinden anmodet. Det er tillige klaget over, at læge B i april og juni 2004 ikke foretog en korrekt behandling af kvinden.

Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at kvinden i marts 2003 anmodede om aktindsigt i sin journal, idet der forelå modstridende oplysninger fra kvinden og læge A om, hvorvidt hun anmodede om aktindsigt.

Det var nævnets opfattelse, at kvinden ved sin underskrift på ansøgningsblanketten til Kommune X vedrørende ansøgning om forhøjelse af pension gav samtykke til, at kommunen indhentede helbredsmæssige oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen.

Det fremgik af journalen af den 20. januar 2003, at kvinden bestilte tid hos læge A til udfærdigelse af attesten.

Nævnet fandt på denne baggrund, at læge A kunne gå ud fra, at der forelå en gyldig tilladelse fra kvinden til, at læge A kunne videregive oplysninger om hende til Kommune X.

Det var nævnets opfattelse, at der i den af læge A til Kommune X fremsendte generelle helbredsattest ikke var oplysninger, der var irrelevante for behandlingen af pensionsansøgningssagen, og som derfor burde have været undtaget i forbindelse med fremsendelsen.

Nævnet fandt således, at praktiserende læge A var berettiget til den 15. marts 2003 at videregive de pågældende oplysninger om kvinden til Kommune X.

Nævnet kan videre oplyse, at en generel helbredsattest udfærdiges på baggrund af en omfattende udspørgen og undersøgelse af patienten, der ifølge sagens natur er til stede i konsultationen i forbindelse hermed. De fleste læger afsætter i størrelsesordenen en time til selve konsultationen. Heri ligger, at der i forbindelse med udfærdigelsen foregår en omfattende dialog mellem læge og patient. En generel helbredsattest udfærdiges sædvanligvis i forbindelse med pensionsansøgning. Nævnet kan oplyse, at en sådan sag startes på patientens foranledning, hvor patienten giver kommunen samtykke til at indhente blandt andet helbredsmæssige oplysninger. Indholdet af attesten kan patienten få kendskab til ved forespørgsel, men der foreligger ikke formaliserede regler om, at patienten uopfordret skal orienteres om attestens ordlyd.

På baggrund af det ovenstående har nævnet lagt til grund, at læge A på baggrund af sin samtale med kvinden og øvrige iagttagelser, har anført relevante helbredsoplysninger om hende i helbredsattesten af den 15. marts 2003.

Vedrørende læge B oplyste nævnet, at en fedtknude af omtalte type (liporn) før eventuel fjernelse sædvanligvis ikke kræver indledende undersøgelser. Diagnosen er som regel enkel og det kirurgiske indgreb med få undtagelser ligeledes.