Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over at patientens tidligere praktiserende læger fremsendte journal til patientens nye praktiserende læge uden hendes samtykke

Resumé

En 43-årig kvinde havde indtil juli 2004 de praktiserende læger A og B. Patienten var dog til flere konsultationer hos lægerne A og B efter denne dato.

I november 2004 besluttede lægerne A og B at videresende patientens journal til hendes nye praktiserende læge.

Der blev klaget over, at lægerne A og B uden patientens samtykke og under tilsidesættelse af deres tavshedspligt har videregivet patients journal til hendes nye læge.

Patientklagenævnet fandt, at lægerne A og B ikke var berettiget til den 22. november 2004 at videresende patientens journal til hendes nye læge.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af § 23 i lov om patienters retsstilling, at en læge skal iagttage tavshed om, hvad han eller hun under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. En læge kan dog i henhold til § 24, stk. 1, videregive oplysninger til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt.

Nævnet lagde til grund, at patienten ikke havde givet sit samtykke til, at lægerne A og B kunne videregive hendes journal til hendes nye læge.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en praktiserende læge som altovervejende hovedregel ikke ved patientens skift til en anden læge kan sende patientens journal til den nye læge uden patientens konkrete samtykke.

Nævnet kan dog oplyse, at en læge i henhold til lov om patienters retsstilling § 24, stk. 2, under visse betingelser uden patientens samtykke kan videregive oplysninger til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten. Således fremgår det af § 24, stk. 2, nr. 2, at der kan ske videregivelse uden patientens samtykke, hvis videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

I deres udtalelse til sagen har lægerne A og B blandt andet oplyst, at de mente, at den nye læge skulle være bedre forberedt, end de selv havde været.

Nævnet fandt ikke, at der hermed forelå sådanne tungtvejende hensyn, at de kunne overstige hensynet til patientens ret til fortrolighed, jf. herved lov om patienters retsstilling § 24, stk. 2, nr. 2.