Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klager anførte blandt andet, at bladets artikler og forsideomtale indebar en uretmæssig videregivelse af private personlige oplysninger i strid med god presseskik. Klager anførte endvidere, at oplysningerne var bragt i en sammenhæng og på en måde, der med bladets vidende var ukorrekte. Klager klagede endvidere over, at bladet havde rettet henvendelse til hendes moder. Endvidere klagede klager over bladets afvisning af at bringe et genmæle.

Pressenævnet fandt, at bladets oplysninger ikke var af en sådan karakter, at bladet ved at bringe oplysningerne havde handlet i strid med god presseskik. Nævnet fandt ikke, at klagers advokats breve til bladet, hvori denne i helt generelle vendinger og uden inddragelse af specifikke momenter frabad sig omtale af klagers private forhold, kunne føre til andet resultat. Nævnet fandt endvidere ikke, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved at rette henvendelse til klagers moder for en kommentar.

Nævnet fandt ikke, at genmælet således som det var formuleret vedrørte en korrektion af faktiske forkerte oplysninger, og bladet havde derfor været berettiget til at afvise at bringe dette.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 102/2001

[K] har ved advokat Michael Christiani Havemann klaget til Pressenævnet over to artikler bragt i Kig Ind den 20. og 27. september 2001, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat. [K] har endvidere klaget over, at Kig Ind har afvist at bringe et genmæle.

På forsiden af KIG IND den 20. september 2001 var sammen med et billede af klager og Kronprins Frederik følgende overskrifter anført: "ÅRETS DRØMME-ROMANCE", " Afsløring", "Badminton-prinsessens besøg på slottet" og "[K] MØDTE MARGRETHE".

I artiklen med overskriften "Til bal på slottet" hed det:

"Som KIG IND kunne afsløre i sidste uge, så løber der utallige rygter i hele landet om, at en romance mellem hele Danmarks badminton-prinsesse, [K], og kronprins Frederik skulle være en realitet.

[K] og Peter Gade bekræftede for nylig, at de officielt er flyttet fra hinanden. Hun er blevet boende i pragtlejligheden på Gammel Kongevej på Frederiksberg den er imidlertid sat til salg nu mens han er flyttet til Charlottenlund nord for København.

Forholdet til 33-årige kronprins Frederik vil den fem år yngre [K] dog ikke bekræfte.

- Nej, du kan godt skrive, at det overhovedet ikke passer dét med Kronprins Frederik. Jeg har kun set ham i ugeblade og på TV, og da han besøgte den danske OL-delegation i Sydney sidste år, sagde [K] til KIG IND i sidste uge.

Selvom det aldrig nogensinde skulle blive [K], der bliver Danmarks nye dronning, er der dog ingen tvivl om, at hun er en pige, der er et perfekt emne som landets førstedame. Hun forstår at begå sig blandt kongelige og adelige og er også bekendt med kongelig etikette og opførsel på de bonede gulve. Hun har også rejst i hele verden, mødt høj og lav og forstår på flotteste vis at tale med alle også de kongelige, som hun viste ved OL i Sydney. Her kunne TV-seerne ved selvsyn konstatere, hvor godt hun havde det i selskab med kronprins Frederik og såmænd også hans lillebror, prins Joachim.

I december 1998 var [K] også blandt de udvalgte, dronning Margrethe godkendte og inviterede til stort og pompøst bal på Christiansborg Slot. Her mødte [K] op i en specialdesignet guldkjole fra "Antonie" og havde en forrygende aften ved et af hovedbordene, hvor prins Joachim var vært."

Ovenover overskriften var anført "[K] blåstemplet af Margrethe" og "Badmintonprinsessen perfekt på de bonede gulve". Artiklen var endvidere ledsaget af en række billeder af klager, heriblandt to billeder, hvor hun henholdsvis er fotograferet sammen med Peter Gade og Kronprins Frederik. Til billederne var knyttet følgende tekst: "[K] og Peter Gade var et af hofballets flotteste par" og "Kronsprins Frederik og [K] fik et rigtig godt forhold til hinanden under OL i Sydney".

På forsiden af KIG IND af 27. september 2001 var følgende overskrifter anført: "Glæde ved hoffet", " Frederik og [K]" og "DET PERFEKTE PAR".

I artiklen med overskriften " Kronprins Frederik og [K]: Det perfekte par" hed det:

"Den milde efterårsluft er stadig tyk af rygter om en romance mellem Danmarks 33-årige kronprins og landets bedste kvindelige badmintonspiller, [K].

Mens Frederiks jævnaldrende kolleger i de nordiske kongehuse er ved at falde til rette i ægteskabelig harmoni, så venter kronprinsen stadig på at kunne afsløre sin kommende forlovede. Og hvis der viser sig at være hold i rygterne om romancen, er der ingen tvivl om, at badmintonbaben [K], 28, vil gå lige i hjertekulen på danskerne, hvis hun skulle blive Danmarks kommende dronning. Hun er blond, frisk, velformuleret. En sportspige med vindermentalitet, god uddannelse, ingen udsvævende fortid eller kriminelle eks-kærester. En dansk pige, der turde vise sin feminine side i en smuk og vovet fotoserie i mandebladet M!.

I de seneste par uger har rygterne svirret om andet og mere end blot en venskabelig forbindelse mellem ungkarlen Frederik og sportsstjernen [K], som lærte hinanden at kende under OL i Sydney i fjor. Sikkert er det i hvert fald, at [K] allerede har stiftet bekendtskab med de bonede gulve. Således har badmintonstjernen allerede været på Amalienborg og mødt dronning Margrethe, da hun i 1998 deltog i et stjernespækket hofbal."

Artiklen var ledsaget af et billede af klager og Kronprins Frederik. Til artiklen var knyttet følgende tekst: "Rygterne svirrer stadig om en romance mellem kronprins Frederik og sportsstjernen [K]. En romance, som OL-sølvvinderen imidlertid benægter".

Klageren har oplyst, at det er korrekt, at hun har udtalt sig som beskrevet i en artikel i bladet den 13. september 2001, og at hun deltog i et hofbal i december 1998 på Christiansborg. Det er derimod ikke korrekt, at klager har deltaget i hofballer eller på anden vis har mødt Kronprins Frederik under private former, som det umiddelbart fremstår i bladets artikel den 20. september 2001. Tværtimod afviste klager at kende Kronprins Frederik personligt, ligesom klager ikke har givet samtykke til omtale af sine personlige forhold.

Klageren har anført, at bladets artikler og forsideomtale indebærer en uretmæssig videregivelse af private personlige oplysninger i strid med god presseskik. Oplysningerne er bragt i en sammenhæng og på en måde, der med bladets vidende er ukorrekte, og som er agtelsesforringende for klager. Den objektivt mulige sandhed af citaterne og billederne hver for sig disculperer ikke, da de er bragt i en anden sammenhæng, og det må anses for en skærpende omstændighed, at bladet forud for offentliggørelsen den 20. september 2001 var klar over, dels at budskabet om klagers privatliv var ukorrekt, dels at klager ikke ønskede yderligere omtale af sine private forhold.

Klageren har videre anført, at bladet har handlet i strid med god presseskik ved at omtale klagers private forhold i artiklerne på trods af, at klagers advokat udtrykkeligt forinden i breve af 14. og 20. september 2001 havde frabedt sig en sådan omtale af private forhold.

Klageren har herudover gjort gældende, at bladet har tilsidesat god presseskik ved at lade artiklen den 20. september 2001 fremstå, som om klager deltog som privatperson i et hofbal i 1998. Dette sker i umiddelbar tilknytning til klagers dementi i samme artikel over for bladets gengivelse af rygter om klagers forhold til Kronprins Frederik. Klager har oplyst, at det er korrekt, at hun har udtalt sig som beskrevet i en artikel den 13. september 2001, men klagers dementi i samme artikel udgør ikke et samtykke til bladets adfærd i artiklerne den 20. og 27. september 2001. Klagers accept af at have ladet sig fotografere til bladet i 1998 kan ikke have givet bladet juridisk belæg for at tro, at enhver omtale af private forhold efterfølgende var accepteret af klager. For så vidt angår begrebet "massemediernes indhold" er dette ikke begrænset til et krav om udsagnets eller billedets objektive sandhed, men også til den måde og i den sammenhæng, hvorpå det budskab, massemediet bringer, fremstilles. Bladets forside den 20. september 2001 efterlader på trods af klagers dementi det klare indtryk, at klager aktuelt havde et forhold til Kronprinsen.

Klageren har yderligere anført, at bladet har handlet i strid med god presseskik ved uden forudgående samtykke at have rettet henvendelse til klagers mor med forespørgsler om klagers private forhold. Begrebet "god presseskik" relaterer sig ikke alene til den faktiske offentliggørelse, men indeholder desuden et krav om, at massemediernes indhold såvel som handlemåde skal være i overensstemmelse hermed. Bladet rettede henvendelse den 17. september 2001 altså efter det tidspunkt, hvor klager dels klart havde dementeret forlydenderne om sit private forhold til Kronprinsen, dels udtrykkeligt havde frabedt sig enhver form for henvendelse, være sig telefonisk eller personlig, med forespørgsler vedrørende private forhold.

Klageren har endvidere bestridt, at Pressenævnet ikke skulle være kompetent til at behandle klagen over bladets henvendelse til klagers mor.

Klageren har endelig anført, at genmælet, således som det er formuleret i et brev af 8. oktober 2001, opfylder betingelserne for indholdet af et sådant. Af brevet fremgår, hvilke oplysninger af faktisk karakter, klager ønsker skal korrigeres og præciseres. Der er ved bladets samlede billede af klager hverken tale om en meningstilkendegivelse eller vurdering fra bladets side, men tværtimod om en sammenstilling af faktiske oplysninger i såvel tekst som billeder, der i sammenhængen mere end antyder, at klager har udtalt sig i strid med sandheden, og at hun har eller har haft et eller andet forhold til Kronprinsen.

Bladet har anført, at en forhåndsafvisning af samtykke til viderebringelse af oplysninger om private forhold, som anført i advokat Michael Christiani Havemanns brev af 14. oktober 2001, ikke kan flytte grænserne for, hvilke oplysninger der i medfør af reglerne om god presseskik, pkt. B.1., ikke må viderebringes. Forhåndsafvisningen kan alene tillægges betydning, hvor der er tvivl om, hvorvidt der er givet samtykke til viderebringelse af oplysninger om private forhold. Selv i disse situationer vil vurderingen være omfattet af Pressenævnets frie bedømmelse. Bladet bestrider i øvrigt at have tilsidesat god presseskik.

Bladet har videre anført, at artiklen den 20. september 2001 ikke indeholder oplysninger ud over, hvad der med klagers samtykke blev bragt i bladet den 13. september 2001, eller hvad klager tidligere har meddelt om sit forliste forhold til Peter Gade. I artiklen bragt den 27. september 2001 henvises der til allerede bragte oplysninger, og da artiklen ikke indeholder nye oplysninger, udgør den ikke en krænkelse af god presseskik. Advokat Michael Christiani Havemanns breve af 14. og 20. september 2001 er uden betydning for vurderingen af oplysningerne.

Bladet har desuden anført, at bladet ikke har henvendt sig til klager i strid med brevet af 14. september 2001. Brevet kan ikke anses for at omfatte en ubestemt kreds af personer, herunder familie og venner. Såfremt andre end klager skulle være omfattet af "forbudet", må det explicit være anført i "forbudet". Brevet af 14. september 2001 nævner alene klager. Det er et almindeligt led i bladets journalistik ganske som for alle andre medier at man retter henvendelse til relevante personer og anmoder om en kommentar. I det konkrete tilfælde er der alene tale om en uskyldig henvendelse, som blev afvist, og som derfor ikke affødte nogen bemærkninger i bladet. Der er derfor ikke handlet chikanøst fra bladets side. Der er ikke rettet henvendelse gentagne gange, ligesom bladet i øvrigt ikke har optrådt på en måde, som må anses for usaglig eller på anden måde upassende. Subsidiært gøres det gældende, at Pressenævnet ikke er kompetent til at behandle dette spørgsmål, da henvendelsen ikke medførte en offentliggørelse i bladet, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 1, nr. 1.

Bladet har endelig anført, at man har været berettiget til at afvise det af klager krævede genmæle. Genmælet indeholder en undskyldning, hvilket klager ikke kan kræve. At artiklen er blevet til imod klagers protest er i øvrigt ikke en faktisk oplysning, som kan berigtiges. Desuden kræver klager, at det skal oplyses i genmælet, at artiklen i bladet den 20. september 2001 på grund af flere omstændigheder er vildledende, hvilket er en meningstilkendegivelse, der ikke relaterer sig til spørgsmålet om, hvorvidt den givne oplysning er korrekt eller ej. Det samme gør sig gældende i forhold til de to sidste punkter i genmælet. Begæringen om genmæle opfylder som helhed ikke betingelserne for et genmæle.

Bladet har endelig anført, at artiklen bragt den 20. september 2001 korrekt oplyser, at klager deltog i ballet i 1998. Artiklen fortæller således blot, at klager i 1998 blev udvalgt til at deltage i et bal ved hoffet. En invitation til at deltage i et hofbal for særligt indbudte gæster må anses for en klar "godkendelse" fra Dronning Margrethes side. Da klager ikke bestrider en særlig post som minister eller lignende, er der ikke grundlag for at sige, at klager ikke deltog i ballet i egenskab af privatperson. Artiklen indeholder derfor alene oplysninger, der er dækning for. Endvidere bibringes læserne alene den korrekte forståelse af de faktiske forhold.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jørgen Nørgaard, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Artiklerne den 20. og 27. september 2001 omtaler et rygte gående ud på, at klager og Kronprins Frederik skulle have en romance. I den forbindelse omtales et hofbal i december 1998, hvor klager deltog.

Pressenævnet finder, at bladets oplysninger ikke er af en sådan karakter, at bladet ved at bringe oplysningerne har handlet i strid med god presseskik. Nævnet finder ikke, at klagers advokats breve af 14. og 20. september 2001 til bladet, hvori denne i helt generelle vendinger og uden inddragelse af specifikke momenter frabeder sig omtale af klagers private forhold, kan føre til et andet resultat. Nævnet finder ej heller grundlag for at udtale kritik af bladet i anledning af, at man rettede henvendelse til klagers mor for en kommentar til sagen.

Ordet genmæle anvendes i medieansvarsloven som betegnelse for den korrektion af forkerte faktiske oplysninger, som sker efter begæring af den, hvis forhold er blevet undergivet en urigtig omtale i mediet. Nævnet finder ikke, at genmælet således som det er formuleret vedrører en korrektion af faktisk forkerte oplysningerne, og bladet har derfor været berettiget til at afvise at bringe dette.
Afsagt den 6. februar 2002.