Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
begrænsning af salg og anvendelse af creosot

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 30, § 45, stk. 1, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 256 af 12. april 2000, fastsættes:«

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kemiske stoffer og produkter indeholdende creosot må uanset stk. 1 importeres, sælges og anvendes til træbeskyttelse i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 534 af 18. juni 2003 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot til træbeskyttelse og creosotbehandlet træ.«

3. § 2, stk. 3-5, ophæves.

4. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Træ behandlet med creosot må uanset stk. 1 importeres, sælges og anvendes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 534 af 18. juni 2003 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot til træbeskyttelse og creosotbehandlet træ.«

5. § 3, stk. 3-5, ophæves.

6. § 5 affattes således:

»§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i bekendtgørelsens § 2 og § 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2)   voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3)   opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2003.

 

Miljøministeriet, den 18. juni 2003

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen