Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over betaling for journalkopier fra en praktiserende læg

Resumé

En mor anmodede om aktindsigt hos en praktiserende læge i forbindelse med at familien var flyttet.

Den praktiserende læge sendte herefter udskrifter af alle fire familiemedlemmers journaler til moren, ledsaget af en regning på 375 kr.

Der blev klaget over, at lægen opkrævede 375 kr. for udlevering af aktindsigten.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægen for at opkræve 375 kr. for aktindsigten.

Patientklagenævnet lagde ved afgørelsen til grund, at moren havde anmodet om aktindsigt i alle fire familiemedlemmers journaler, og det var nævnets opfattelse, at lægen var berettiget til at opkræve et selvstændigt beløb per journal.

Den praktiserende læge oplyste til nævnet, at aktindsigten i alle fire journaler blev givet ved edb-udskrift. Journalen omfattede for de fire familiemedlemmers vedkommende henholdsvis 27 sider, 4 sider, 1 side og 17 sider.

Det var på den baggrund nævnets opfattelse, at lægen var berettiget til at opkræve henholdsvis 270 kr., 40 kr., 10 kr. og 170 kr. Samlet var lægen således berettiget til at opkræve 420 kr.