Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klager over ufuldstændig aktindsigt i sin journal

Resumé

En 52 årige kvinde anmodede ved brev af 29. juli 2005 en om aktindsigt i sin journal fra medicinsk afdeling, hvorefter der blev fremsendt kopi af journalnotater og epikrise til hende.

Ved brev af 28. august 2005 anmodede patienten om fuldstændige aktindsigt i journalen. I den forbindelse noterede overlæge C på brevet, at han ønskede at se journalen. Dette skete ikke førend den 29. september 2005, hvor overlæge C besvarede patients brev og fremsendte de ønskede oplysninger.

Der er klaget over, at patienten i august 2005 ikke modtog fuldstændig aktindsigt i sin journal.

Nævnet fandt, at ledende overlæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin instruks om håndtering af anmodning om aktindsigt på medicinsk afdeling.

Ifølge ledende overlæge A er instruksen vedrørende aktindsigt, at den skriftlige anmodning om aktindsigt lægges til en af afdelingens overlæger, der anmoder en sekretær om at finde sagen frem. Efter gennemlæsning af journalen og stillingtagen til aktindsigten lægges journalen til fotokopiering hos en sekretær, hvorefter kopi af journalen fremsendes til patienten. Sædvanligvis er patienterne kun interesseret i at modtage selve det skrevne i journalen (journal-continuationerne). Hvis der er relevante røntgenbilleder eller afgørende blodprøver fremsendes disse også rutinemæssigt. Hvis der specifik ønskes kopi af dyrkningssvar, temperaturkurver og korrespondance med kommuner mv. sendes dette til patienten. Hvis patienten ønsker at få fremsendt alt på journalen efterkommes dette.

Nævnet fandt på den baggrund, at overlæge B håndtering af patientens anmodning om aktindsigt var i overensstemmelse med medicinsk afdelings instruks vedrørende håndtering af anmodninger om aktindsigt.

Det er dog videre nævnets opfattelse, at den af ledende overlæge A udarbejdede instruks om håndtering af anmodninger om aktindsigt ikke er i overensstemmelse med Sundhedsministeriets vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om, hvad der er omfattet af en patients ret til aktindsigt.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge C den 31. august 2005 foretog en relevant vurdering af patientens anmodning om fuldstændig aktindsigt, og at overlægen ligeledes foretog en vurdering af patientens anmodning inden for ti dags fristen som fremgår af lov om patienters retsstilling.

Det er således nævnets vurdering, at det skyldes en sekretærs fejl, at patienten først fik fremsendt det supplerende journalmateriale cirka én måned efter hendes anmodning herom.

Nævnet kan ikke tage stilling til den pågældende lægesekretærs håndtering af anmodning om aktindsigt, idet det faldet uden for nævnets kompetence at tage stilling til denne persongruppe, jf. bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsnet, der er omfattet af Sundhedsvæsnets Patientklagenævns virksomhed samt om klagevejledning i statsamterne.