Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på anmodning om aktindsigt

Resumé

En 47-årig kvinde var til konsultation hos sin praktiserende læge for at få svar på en neurofysiologisk undersøgelse, som hun havde fået foretaget. Patienten ønskede at få en kopi af svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse, fordi hun gerne ville konferere situationen med en anden læge, men hendes læge nægtede at udlevere en kopi af svararket, fordi han mente, det var nytteløst, da hun allerede kendte konklusionen på undersøgelsen, og fordi svararket udover konklusionen kun indeholde nogle uforståelige tekniske specifikationer.

Der blev klaget over, at lægen ikke imødekom patientens anmodning om aktindsigt i hendes journal.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere lægen for hans håndtering af patientens anmodning om aktindsigt i svaret på hendes neurofysiologiske undersøgelse.

Nævnet kunne oplyse, at hvis en patient fremsætter anmodning om aktindsigt i sin patientjournal, skal denne anmodning som udgangspunkt imødekommes. I de situationer, hvor en sundhedsperson må gå ud fra, at patienten har brug for hjælp til at forstå indholdet af journalen, skal der tilbydes hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at sundhedspersonen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå dette tilbud. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personlig gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen finder det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden sundhedsfaglig vejledning.

Videre kunne nævnet oplyse, at aktindsigten kan begrænses i det omfang, patientens interesser i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser.

Det var nævnets vurdering, at der i det konkrete tilfælde ikke var sådanne afgørende hensyn, der kunne bevirke, at der var grundlag for at afslå hendes anmodning om aktindsigt.

Det forhold at lægen vurderede, at det var uden mening at udlevere en kopi af svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse, fordi det indeholdt dels en konklusion, som patienten i forvejen var bekendt med, og dels uforståelige tekniske specifikationer, var således ikke et forhold, som gav ham ret til at afslå hendes anmodning om aktindsigt.

På denne baggrund fandt nævnet, at lægen ikke var berettiget til at afslå patientens anmodning om aktindsigt i svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse.