Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0008
 
31999L0045
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »§ 6,«: »§ 7a,« og efter »§ 38 d,«: »§ 42,« og »§ 33, stk. 2, 3 og 5,« ændres til »§ 33, stk. 2, 3, og 8,«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »lov om kemiske stoffer og produkter«: », jf. dog kapitel 10 a«.

3. I § 1, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 26« til: »§ 25« og i § 1, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 27« til: »§ 26«.

4. I § 3, stk. 3, ændres »I bilag 9« til: »I bilag 9 og 9 a«.

5. I § 3, stk. 3, indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. I bilag 10 til denne bekendtgørelse angives de plantebeskyttelsesmidler, der ændres eller tilbagekaldes i henhold til kemikalielovens § 33, stk. 4 og stk. 7, jf. § 43.«

6. I § 17, stk. 1, indsættes som nummer 10):

»10)   Miljøfarlig.«

7. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bekæmpelsesmidler klassificeres i fareklasser, tildeles faresymboler og farebetegnelser samt risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med reglerne i bilag 1 til 5 i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Hvad angår risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter for plantebeskyttelsesmidler sker tildelingen desuden i overensstemmelse med bilag 4 og 5 i plantebeskyttelsesmiddeldirektivet.«

8. I § 17 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Den i bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter i bilag 1, punkt 3.1, afsnit 10 nævnte regel om, at der skal ske en nyvurdering, hvis en eller flere toksikologiske egenskaber ved et produkt af kendt sammensætning er vurderet ud fra undersøgelsesdata, gælder ikke for plantebeskyttelsesmidler.«

9. Efter § 17 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 3 a

Pligt til at omklassificere og ændre den dertil hørende mærkning af bekæmpelsesmidler inden den 30. juli 2004

§ 17 a. Godkendelsesindehavere, jf. lovens § 33, stk. 1, der fortsat ønsker at markedsføre godkendte bekæmpelsesmidler efter den 30. juli 2004, skal senest den 1. marts 2004 have indsendt en ændret etiket til Miljøstyrelsen på baggrund af en klassificering, som skal være i overensstemmelse med § 17, stk. 1 og 2. Desuden skal den dertil hørende mærkning opfylde reglerne i kapitel 4 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Miljøstyrelsen godkender den indsendte etiket, jf. § 24, undtagen klassificeringen og den dertil hørende mærkning. Herefter, og senest den 30. juli 2004 påfører godkendelsesindehavere, den ændrede og godkendte etiket på bekæmpelsesmidlet forud for salg i alle led.«

10. Kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Emballering og mærkning af plantebeskyttelsesmidler

§ 18. Plantebeskyttelsesmidler må kun sælges, hvis de er emballeret i henhold til §§ 9–12 i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bestemme, at prøver af salgsemballagen inden godkendelse af plantebeskyttelsesmidler efter lovens kapitel 7 skal indsendes til Miljøstyrelsen.

§ 19. Emballagen skal være forsynet med en etiket, der angiver følgende:

1)   Midlets handelsnavn.

2)   Navn og adresse på indehaveren af godkendelsen.

3)   Midlets anvendelsesområde, fx afgrøde, virkefelt, fx insekticid og type, fx sprøjtepulver efterfulgt af produktets registreringsnummer samt sætningen: »omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler«.

4)   For hvert aktivstof i midlet: navn på og indhold af aktivstoffet i midlet,

a)   i vægtprocent for plantebeskyttelsesmidler, der er faste stoffer, aerosoler, flygtige væsker (kogepunkt maks. 50 o C) eller tyktflydende væsker (nedre grænse l Pa. s. ved 20 o C),

b)   i vægtprocent og i g pr. l ved 20 o C for andre væsker,

c)   i rumfangsprocent for luftarter, og

d)   i g pr. enhed for imprægnerede genstande.

5)   For mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler, hvis det er relevant: Antal levende kim pr. g, pr. l eller antal internationalt anerkendte enheder pr. g eller pr. l.

6)   Det kemiske navn på det eller de hjælpestoffer, der forekommer i midlet, efter de retningslinier, der fremgår af stk. 2.

7)   Emballagens nettoindhold af midlet.

8)   Partiets fabrikationsnummer eller –dato.

9)   Eventuel holdbarhedsangivelse.

10) Farebetegnelser og faresymboler i overensstemmelse med reglerne i bilag 2, afsnit 1.1 i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

11) Risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter (R- og S-sætninger) i overensstemmelse med reglerne i bilag 2, afsnit 1.2 og 2 i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt angivelserne i bilag 4 og 5 til direktiv 91/414/EØF.

12) For midler klassificeret for brandfare, sundhed eller miljø sætningen: »For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje«.

13) Oplysninger om førstehjælp.

14) Forskrifter for anvendelse, opbevaring og anvisning for bortskaffelse af rester og emballage.

15) Hvis det er relevant: angivelse af den periode, der skal gå efter midlets anvendelse indtil høst eller anvendelse af afgrøde.

16) Brugsanvisning.

17) Hvis det er relevant: angivelse af den periode, der skal gå efter midlets anvendelse indtil udsåning eller plantning af den kultur, der skal beskyttes, eller indtil udsåning eller plantning af efterafgrøder.

18) Oplysning om uønskede bivirkninger på planter, bl.a. fytotoksicitet og skader på naboafgrøder.

19) Bigiftighed og symbol herfor, jf. bilag 3.1.

20) Eventuelle andre særlige angivelser, der har til formål at beskytte sundheden eller miljøet.

Stk. 2. Angivelsen på etiketten af det kemiske navn på det eller de kemiske hjælpestoffer, der forekommer i midlet, jf. stk. 1, nr. 6, skal følge følgende retningslinier:

1)   For midler, der skal klassificeres som meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige, skal de hjælpestoffer angives, der er klassificeret som meget giftige, giftige eller sundhedsskadelige, og som forekommer i en koncentration, der er større end eller lig med stoffets nedre koncentrationsgrænse for klassificering som sundhedsskadelig, jf. bilag 1, punkt 3.3.1., i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, medmindre en anden koncentrationsgrænse er angivet i listen over farlige stoffer.

2)   For midler, der skal klassificeres som ætsende, skal de hjælpestoffer angives, der er klassificeret som ætsende, og som forekommer i en koncentration, der er større end eller lig med stoffets nedre koncentrationsgrænse for klassificering som lokalirriterende, jf. bilag 1, punkt 3.3.4., i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, medmindre en anden koncentrationsgrænse er angivet i listen over farlige stoffer.

3)   For midler, der skal klassificeres i en eller flere af nedenstående fareklasser, skal de hjælpestoffer, som giver anledning til denne klassificering, angives:

a)   Kræftfremkaldende, kategori 1, 2 eller 3.

b)   Mutagen, kategori 1,2 eller 3.

c)   Reproduktionstoksisk, kategori 1, 2 eller 3.

d)   Meget giftig, giftig eller sundhedsskadelig på grundlag af ikke-dødelige virkninger efter en enkelt eksponering.

e)   Giftig eller sundhedsskadelig på grundlag af alvorlige skadevirkninger efter gentagen eller langvarig eksponering.

f)   Sensibiliserende.

4)   I almindelighed er fire kemiske navne tilstrækkeligt til at identificere de stoffer, der udgør den største fare for sundheden, og som har ligget til grund for klassificeringen og valget af tilhørende risikosætninger. I visse tilfælde kan det være nødvendigt med mere end fire kemiske navne.

Stk. 3. Navnet for aktivstoffet, jf. stk. 1, nr. 4, skal være det samme, som det der er anført i Miljøministeriets liste over farlige stoffer. Hvis stoffet ikke er optaget derpå, skal det anføres med sit trivialnavn (ISO-navn). Hvis sidstnævnte ikke foreligger, betegnes det aktive stof ved dets kemiske betegnelse ifølge IUPAC-reglerne (International Union of Pure and Applied Chemistry).

Stk. 4. For plantebeskyttelsesmidler skal de i stk. 2 nævnte angivelser være i overensstemmelse med nomenklaturen i Miljøministeriets liste over farlige stoffer. Hvis stoffet ikke er optaget på listen, skal angivelsen være i overensstemmelse med en internationalt anerkendt nomenklatur, fortrinsvis den betegnelse, der er anvendt i EINECS (europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer).

Stk. 5. De i stk. 1, nr. 5, 10, 11, 15, 19 og 20 nævnte angivelser fastsættes af Miljøstyrelsen i forbindelse med godkendelsen.

§ 20. De i § 19 krævede oplysninger skal anføres samlet på en etiket (fareetiketten), jf. dog § 23. Fareetiketten må ikke indeholde andre oplysninger, men kan udgøre en del af en større etiket, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Fareetikettens tekst skal være affattet på dansk og skal eksempelvis ved indramning adskille sig klart fra andre oplysninger, herunder mærkning på andre sprog.

Stk. 3. Fareetiketten skal have følgende format:

Emballagens rumindhold

Format

(mm)

1)

3 liter eller derunder, om muligt mindst .....................................

52 x 74

2)

over 3 liter og mindre end eller lig med 50 liter mindst .....................................

74 x 105

3)

over 50 liter og mindre end eller lig med 500 liter mindst .....................................

105 x 148

4)

over 500 liter mindst ......

148 x 210

Stk. 4. Hvert faresymbol skal optage mindst 1/10 af fareetikettens overflade. Det må dog ikke være mindre end 1 cm 2 . Farebetegnelsen skal angives under symbolet.

Stk. 5. Etikettens farve og udseende skal sikre, at faresymbolet og dets orangegule baggrund, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, træder klart frem. Teksten skal være let læselig og må ikke kunne udviskes.

§ 21. Etiketten skal fastgøres på emballagen, således at teksten kan læses vandret, når emballagen er anbragt på sædvanlig måde. Etiketten skal med hele sin overflade være fastklæbet på den emballage, som umiddelbart indeholder midlet, og på en sådan måde, at den forbliver på emballagen.

Stk. 2. De oplysninger, som ifølge § 19 er påbudt at skulle fremgå af etiketten, skal skille sig tydeligt ud fra baggrunden og skal være af en tilstrækkelig størrelse og opstillet med tilstrækkeligt store mellemrum til, at de er let læselige.

Stk. 3. Såfremt stoffet eller produktet sælges i dobbelt salgsemballage, skal begge emballagedele være forsynet med de i § 19 krævede angivelser.

§ 22. En etiket er ikke påkrævet, når angivelserne i § 19 tydeligt er anført på selve emballagen. Emballagens farve og udseende skal sikre, at faresymbolet træder tydeligt frem, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

§ 23. Miljøstyrelsen kan give tilladelse til, at de angivelser, der er nævnt i § 19, stk. 1, nr. 16-19 gives i en særskilt vedlagt folder, hvis der er for lidt plads på selve emballagen. Miljøstyrelsen kan i disse tilfælde endvidere tillade, at disse oplysninger ikke skal være angivet på yderemballagen, hvis midlet sælges i en dobbelt salgsemballage.

Stk. 2. Ved angivelse i en folder, jf. stk. 1, skal etiketten indeholde følgende sætning: »Læs først vedlagte brugsanvisning«.

Stk. 3. Teksten i folderen, jf. stk. 1, skal være på dansk, let læselig og må ikke kunne udviskes.

§ 24. Miljøstyrelsen skal godkende etiket, jf. § 19, teksten på emballage, jf. § 22, og folder, jf. § 23 inden salg af midlet.

§ 25. Transportemballagen skal som minimum være mærket i overensstemmelse med de internationale bestemmelser om transport af farlige stoffer og produkter samt angivelserne efter § 19, stk. 1, nr. 1, 8 og 11.

§ 26. De plantebeskyttelsesmidler, der er nævnt i § 1, stk. 3, nr. 2, skal tydeligt være mærket med midlets navn, navn på og procentvis indhold af hvert aktivstof, producentens eller importørens navn og adresse samt følgende tekst: »Må ikke udleveres til forbrugere. Kun til viderefabrikation (ompakning)«. Midlerne skal desuden emballeres og mærkes efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. «

11. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Emballering og mærkning mv. af biocidmidler«.

12. § 28 ophæves.

13. I § 41 indsættes som stk. 5, 6 og 7:

»Stk. 5. Reklamer for bekæmpelsesmidler, som giver en forbruger mulighed for at indgå en købekontrakt uden først at have set produktets etiket, skal henvise til den eller de på etiketten anførte fareklasser.

Stk. 6. Emballagen til bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som farlige må ikke have en præsentation eller være påført en betegnelse, der anvendes til levnedsmidler, foder, lægemidler eller kosmetik.

Stk. 7. Bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som farlige, og som sælges en detail til offentligheden, må ikke have en emballage, som er udformet eller dekoreret, så den tiltrækker børns aktive nysgerrighed eller vildleder forbrugerne. «

14. § 43 affattes således:

»§ 43. Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer opført på bilag 9, og plantebeskyttelsesmidler opført på bilag 10 er forbudt at sælge og anvende efter tidsfristerne anført i bilagene.«

15. § 47, stk. 1 og 2, affattes således:

»Bekæmpelsesmidler optaget på lovens bilag 2, liste A eller B, eller plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffer, anført i bilag 9 og 10 til denne bekendtgørelse, må ikke besiddes.

Stk. 2. Hvis der i lovens bilag 2, eller hvis der i bilag 9 eller 10 til denne bekendtgørelse er fastsat en sidste lovlig anvendelsesdag for et middel, gælder besiddelsesforbudet for midlet først 3 måneder efter denne dato. Hvis der ikke er fastsat en sidste anvendelsesdag, gælder besiddelsesforbudet fra tidspunktet, hvor aktivstoffet eller midlet er optaget på bilag 9 eller 10.«

16. Efter § 57 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 10 a

Anmeldelsespligt vedr. biocidmidler

§ 57 a. Den, som er ansvarlig for markedsføringen i Danmark af et biocidmiddel, jf. bilag 1, skal til brug for registrering i Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens register for stoffer og materialer (Produktregisteret) underrette Miljøstyrelsen om følgende:

1)   Navn/firmanavn og adresse.

2)   Produktets handelsnavn.

3)   Anvendelse.

4)   Produkttype i henhold til bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 2 (jf. biociddirektivets bilag V).

5)   Kemisk sammensætning. For hvert enkelt indholdsstof i produktet oplyses:

a)   CAS nr.

b)   Kemisk navn.

c)   Indholdsstoffets andel af produktet i vægtprocent eller anden enhed.

d)   R-sætning.

6)   Klassificering og mærkning af produktet.

7)   Eventuelle forslag til førstehjælp ved uheld.

Stk. 2. Underretning efter stk. 1 er ikke påkrævet, hvis produktet som følge af anden lovgivning i forvejen er registreret i Produktregisteret (med PR-nummer), eller hvis produktet er godkendt i Danmark som bekæmpelsesmiddel.«

17. § 59, stk. 1, affattes således:

» Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens § 48. Tilsyn og kontrol med De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende de af denne lov omfattede kemiske stoffer, produkter og varer udøves ligeledes af Miljøstyrelsen.«

18. I § 61, stk. 2, ændres »bilag 2-9.« til »bilag 2-7«.

19. I § 63, stk. 1, ændres »§§ 15-16, § 19, stk. 1, 2, 4 og 5, §§ 20-22, § 24, stk. 2-3, § 26,« til: »§ 17a, § 18, stk. 1, §§ 19-22, § 23, stk. 2-3, §§ 25-26,«.

20. I § 63, stk. 1, ændres »§§ 41-50 eller § 54,« til: »§§ 41-50, § 54 eller § 57 a,«.

21. I § 63, stk. 2, ændres »§ 25« til: »§ 24«.

22. I § 63, stk. 3, ændres »§ 19, stk. 1, 2, 4 og 5, §§ 20-22, § 24, stk. 2 og 3, § 26, § 27,« til: »§ 18, §§ 19-21, § 23, stk. 2-3, § 25, § 26,« og »uden godkendelse efter § 25« til: »uden godkendelse efter § 24«.

23. Bilag 2, Tabel 2.2. og bilag 3 ophæves.

24. Bilag 7 affattes som gengivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

25. Bilag 9 affattes som gengivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

26. Efter bilag 9 indsættes bilag 9 a som gengivet i bilag 3 til denne bekendtgørelse.

27. Efter bilag 9 a indsættes bilag 10 som gengivet i bilag 4 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2003. Dog træder § 1, nr. 3, 6-8, 10-13, 19 og 21-23, først i kraft den 30. juli 2004.

Stk. 2. Afgørelser, truffet efter de hidtil gældende regler, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse træffes afgørelse. Overtrædelse af afgørelser truffet efter de hidtil gældende regler straffes efter disse regler.

Miljøministeriet, den 19. juni 2003

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen


Bilag 1

Bilag 7

Aktivstoffer, som er optaget på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Acibenzolar-s-methyl 1)

Amitrol 2)

Azimsulfuron 3)

Azoxystrobin 4)

Bentazon 5)

Cinidon-ethyl 6)

Cyclanilid 7)

Cyhalofop-butyl 8)

2,4-D 9)

Deltamethrin 10)

Diquat 11)

Esfenvalerat 12)

Ethofumesat 13)

Famoxadon 14)

Ferriphosphat 15)

Fenhexamid 16)

Florasulam 17)

Flumioxazin 18)

Flupyrsulfuron-methyl 19)

Fluroxypyr 20)

Glyphosat 21)

Imazalil 22)

Iprovalicarb 23)

Isoproturon 24)

Kresoxim-methyl 25)

Lambda-cyhalothrin 26)

Metalaxyl-M 27)

Metsulfuron-methyl 28)

Picolinafen 29)

Prohexadion-calcium 30)

Prosulfuron 31)

Pymetrozin 32)

Pyraflufen-ethyl 33)

Pyridat 34)

Spiroxamin 35)

Sulfosulfuron 36)

Thiabendazol 37)

Thifensulfuron-methyl 38)

Triasulfuron 39)

 

1) Kommissionens direktiv   2001/87/EF   af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

2) Kommissionens direktiv   2001/21/EF   af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer.

3) Kommissionens direktiv   1999/80/EF   af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

4) Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag   I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

5) Kommissionens direktiv 2000/68/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (bentazon) i bilag   I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

6) Kommissionens direktiv   2002/64/EF   af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

7) Kommissionens direktiv   2001/87/EF   af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

8) Kommissionens direktiv   2002/64/EF   af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

9) Kommissionens direktiv 2001/103/EF af 28. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af 2,4-dichlorphenoxyeddikesyre (2,4-D) som aktivt stof

10) Kommissionens direktiv 2003/5/EF af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage deltamethrin som aktivt stof.

11) Kommissionens direktiv   2001/21/EF   af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer

12) Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91 /414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

13) Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof.

14) Kommissionens direktiv   2002/64/EF   af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

15) Kommissionens direktiv   2001/87/EF   af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

16) Kommissionens direktiv 2001/28/EF af 20. april 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af KBR 2738 (fenhexamid) som aktivt stof.

17) Kommissionens direktiv   2002/64/EF   af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

18) Kommissionens direktiv 2002/81/EF af 10. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flumioxazin som aktivt stof.

19) Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof.

20) Kommissionens direktiv 2000/10/EF af 1. marts 2000 om optagelse af   et aktivt stof   (fluroxypyr) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

21) Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer.

22) Kommissionens direktiv   97/73/EF af 15. december 1997 om indsættelse af   et aktivt stof   (imazalil) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

23) Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer.

24) Kommissionens direktiv 2002/18/EF af 22. februar 2002 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af isoproturon som et aktivt stof.

25) Kommissionens direktiv 1999/1/EF af 21. januar 1999 om indsættelse af et aktivt stof   (kresoxim-methyl) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

26) Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4. december 2000 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin).

27) Kommissionens direktiv   2002/64/EF   af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

28) Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (metsulfuron-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

29) Kommissionens direktiv   2002/64/EF   af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

30) Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

31) Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer.

32) Kommissionens direktiv   2001/87/EF   af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

33) Kommissionens direktiv   2001/87/EF   af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

34) Kommissionens direktiv   2001/21/EF   af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer

35) Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

36) Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer.

37) Kommissionens direktiv   2001/21/EF   af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer

38) Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer.

39) Kommissionens direktiv 2000/66/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (triasulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

 


Bilag 2

Bilag 9

Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet.

 

Stof

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse

Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens forordning nr. 2076/2002, jf. bekendtgørelsens bilag 9 a, med mindre der er angivet en særlig frist nedenfor. 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Aldicarb 3)

Efter 31. december 2003

Efter 30. juni 2004

Azafenidin 4)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Azaconazol 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Azinphos-ethyl 5)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Benomyl 6)

Efter 30. juni 2003

Efter 30. juni 2003.

Bensultap 2)

Efter 31. december 2003

Efter 30. juni 2004

Bioallethrin 2)

Efter 31. juni 2003

Efter 31. december 2003

Bioresmethrin 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Butoxycarboxim 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Chlorfenapyr 7)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Chlorfenvinphos 2) til brug i hovedkål og blomsterkål

Godkendte anvendelser af chlorfenvinphos i øvrigt

Efter 30. september 2007

 

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2007

 

Efter 31. december 2003

Chlozolinat 8)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Cyhalothrin 9)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Dichlorprop 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Dinoterb 10)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

DNOC 11)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Etrimfos 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Furathiocarb 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Fentin acetat 12)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Fentin hydroxide 13)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Fenpropathrin 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Fenvalerat 14)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Ferbam 15)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Haloxyfop 2) til brug i såbede med prydplanter og frøgræsmarker med rødsvingel.

Godkendte anvendelse af haloxyfob i øvrigt.

Efter 30. september 2007

 

Efter 1. september 2003

31. december 2007

 

 

Efter 31. december 2003

Lindan 16)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Monolinuron 17)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Natriumsølvthiosulfat 2) til brug i afskårne blomster og potteplanter.

Godkendte anvendelser af natriumsølvthiosulfa i øvrigt.

Efter 30. september 2007

 

Efter 31. august 2003

31. december 2007

 

 

Efter 31. december 2003

Parathion 18)

Efter 31. juni 2003

Efter 31. juni 2003

Parathion-methyl 19)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Permethrin 20)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Phoxim 2)

Efter 30. august 2003

Efter 31. december 2003

Propham 21)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Pyrazophos 22)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Quintozen 23)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Tecnazen 24)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Triforin 2) til brug i æbler, pærer, solbær, ribs, stikkelsbær

Godkendte anvendelser af Triforin i øvrigt.

Efter 30. september 2007

Efter 31. august 2003

Efter 30. september 2007

 

Efter 31. december 2003

Zineb 25)

Efter 31. juni 2003

Efter 31. juni 2003

 


2) Aktive stoffer, optaget på Kommissionens forordning nr. 2076/2002, og som er eller inden for de seneste 5 år har været godkendt i Danmark, er blevet nævnt specifikt i bilaget og har fået tildelt særlige salgs- og anvendelsesfrister.

3) Rådets beslutning (2003/199/EF) af 18. marts 2003 om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

4) Kommissionens beslutning (2002/949/EF) af 4. december 2002 om afvisning af at indsætte azafenidin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

5) Kommissionens beslutning (95/276/EF) af 13. juli 1995 om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ferbam og azinphos-ethyl   som aktivstoffer.

6) Kommissionens beslutning (2002/928/EF) af 26. november 2002 om afvisning af at optage benomyl på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

7) Kommissionens beslutning (2001/697/EF) af 5. september 2001 om afvisning af at indsætte chlorfenapyr i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

8) Kommissionens beslutning (2000/626/EF) af 13. oktober   2000 om afvisning af at indsætte chlozolinat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

9) Kommissionens beslutning (94/643/EF) af 12. september 1994 om tilbagekaldelse af godkendelser   af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyhalothrin som aktivt stof.)

10) Kommissionens beslutning   (98/269/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dinoterb som aktivt stof.

11) Kommissionens beslutning   (1999/164/EF) af   17. februar 1999 om afvisning af at indsætte DNOC som aktivt stof i bilag I til Rådets tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

12) Kommissionens beslutning (2002/478/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin acetat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

13) Kommissionens beslutning (2002/479/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin hydroxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

14) Kommissionens beslutning af 4. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenvalerat.

15) Kommissionens beslutning (95/276/EF) af 13. juli 1995 om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ferbam og azinphos-ethyl   som aktivstoffer.

16) Kommissionens beslutning (2000/801/EF) af 20. december 2000 om afvisning af at optage lindan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

17) Kommissionens beslutning (2000/243/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage monolinuron   i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

18) Kommissionens beslutning (2001/520/EF) af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

19) Kommissionens beslutning (2003/166/EF) af 10. marts 2003 om afvisning af at optage parathion-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

20) Kommissionens beslutning (2000/817/EF) af 27. december   2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om   tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

21) Kommissionens beslutning (96/586/EF) af 9. april 1996 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propham som aktivt stof.

22) Kommissionens beslutning (2000/233/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage pyrazophos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

23) Kommissionens beslutning (2000/816/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at indsætte quintozen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

24) Kommissionens beslutning   (2000/725/EF) om afvisning af at indsætte tecnazen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

25) Kommissionens beslutning (2001/245/EF) af 22. marts 2001 om afvisning af at indsætte zineb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof


Bilag 3

Bilag 9 a

EU-kommissionens forordning nr. 2076/2002 – bilag I og II.

Bilag I: Liste over aktive stoffer, der ikke er optaget som aktive stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF

1,2-Dichlorpropan

1,3-Dichlorpropen (cis)

1,3-Diphenylurea

2-(dithiocyanomethylthio)-benzothiazol

2,3,6-TBA

2,4,5-T

2-Aminobutan (sec-butylamin)

2-Benzyl-4-chlorphenol

4-CPA (4-chlorphenoxyeddikesyre) = PCPA)

4-t-Pentylphenol

Acifluorfen

Aldimorph

Alkyltrimethylammoniumchlorid

Alkyltrimethylbenzylammoniumchlorid

Allethrin

Alloxydim

Allylalkohol

Ametryn

Ampropylofos

Ancymidol

Anilazin

Anthracenolie

Azaconazol

Azamethiphos

Aziprotryn

Barban

Bariumfluosilicat

Bariumpolysulfid

Benazolin

Bendiocarb

Benfuresat

Benodanil

Bensulid

Bensultap

Bentaluron

Benzalkoniumchlorid

Benzoximat

Benzoylprop

Benzthiazuron

Bioallethrin

Bioresmethrin

Bitumen

Brandol (hydroxinonyl-2,6-dinitrobenzen)

Bromacil

Bromocyclen

Bromofenoxim

Bromophos

Bromophos-ethyl

Bromopropylat

Bronopol

Butachlor

Butocarboxim

Butoxycarboxim

Butylat

Calciumcarbonat (kridt)

Calciumhydroxid (læsket kalk)

Calciumoxid (brændt kalk)

Kuldisulfid

Carbophenothion

Cartap

Cetrimid

Chinomethionat (quinomethionat)

Chlomethoxyfen

Kloralbisacylal

Kloralsemiacetal

Chloramben

Chlorbromuron

Chlorbufam

Chloretazat

Chlorfenprop

Chlorfenson (chlorfenizon)

Chlorfenvinphos

Chlorfluazuron

Chlormephos

Chlorobenzilat

Chloropropylat

Chloroxuron

Chlorphoniumchlorid

Chlorthiamid

Chlorthiophos

Cufraneb

Cyanazin

Cycloat

Cycluron

Cyprofuram

DADZ (zink-diethyldithiocarbamat)

Dalapon

Delta-endotoxin af Bacillus thuringiensis

Demeton-S-methyl

Demeton-S-methylsulfon

Desmetryn

Diafenthiuron

Dialifos

Di-allat

Diammoniumphosphat

Dichlofenthion

Dichlofluanid

Dichlon

Dichlorprop

Diclobutrazol

Dicrotophos

Dicyclopentadien

Dienochlor

Diethatyl (-ethyl)

Difenoxuron

Difenzoquat

Dikegulac

Dimefox

Dimefuron

Dimepiperat

Dimethirimol

Dimexano

Dinitramin

Dinobuton

Dioxacarb

Dioxathion

Diphenamid (difenamid)

Dinatriumoctaborattetrahydrat

Disulfoton

Ditalimfos

Drazoxolon

Endothal

EPTC (ethyldipropylthiocarbamat)

Etacelasil

Ethidimuron (sulfodiazol)

Ethiofencarb

Ethion (diethion)

Ethirimol

Ethoat-methyl

Etrimfos

Fenaminosulf

Fenazaflor

Fenfuram

Fenoprop

Fenothiocarb

Fenoxaprop

Fenpiclonil

Fenpropathrin

Fenridazon

Fenson (fenizon)

Fenthiosulf

Fenuron

Flamprop

Fluazifop

Flubenzimin

Flucycloxuron

Flucythrinat

Flumequin

Flumethralin

Fluorodifen

Fluoroglycofen

Flupoxam

Fluridon

Fomesafen

Fonofos

Formothion

Fosamin

Fosthietan

Furalaxyl

Furathiocarb

Furconazol

Furfural

Furmecyclox

Gentianviolet

Halfenprox (brofenprox)

Haloxyfop

Heptenophos

Hexachlorphen

Hexazinon

Hydramethylnon

Hydroxy-MCPA

Hydroxyphenylsalicylamid

Imazapyr

Imazethabenz

Iminoctadin

Iodofenphos

Isazofos

Isocarbamid

Isofenphos

Isolan

Isopropalin

Isoprothiolan

Isoxathion

Karbutilat

Kinopren

Mancopper

Mecarbam

Mefenacet

Mephospholan

Mepronil

Merphos (tributylphosphortrithioit)

Methacrifos

Methazol

Methfuroxam

Methopren

Methoprothryn

Methoxychlor

Methylenbisthiocyanat

Methylisothiocyanat

Methylnaphthylacetamid

Methylnaphthyleddikesyre

Metobromuron

Metolachlor

Metoxuron

Metsulfovax

Mevinphos

Monalid

Monocrotophos

Monuron

MAA (methylarseniksyre)

Nabam

Naptalam

Naphtyleddikesyrehydrazid

Neburon

Nitralin

Nitrothal

Nonylphenoletherpolyoxyethylenglykol

Nonylphenolethoxylat

Norflurazon

Noruron

Octhilinon

Ofurac

Omethoat

Orbencarb

Oxadixyl

Oxin-kobber

Oxycarboxin

Oxytetracyclin

Paraformaldehyd

p-Chlornitrobenzen

Pebulat

Pentachlorphenol

Pentanochlor

Perfluidon

Phenoler

Phenothrin

Phenthoat

Phorat

Phosametin

Phosphamidon

Pirimiphos-ethyl

Kaliumsilikat

Profenofos

Promecarb

Prometryn

Propazin

Propetamphos

Propoxur

Propyl-3-t-butylphenoxyacetat

Prothiocarb

Prothiofos

Prothoat

Pyraclofos

Pyrazoxyfen

Pyridafenthion

Pyrifenox

Pyroquilon

Quinalphos

Quizalofop

Resmethrin

Stenmel

Secbumeton

Seconal (5-allyl-5-(1'-methylbutyl) barbitursyre)

Sethoxydim

Siduron

Silicater

Sølvnitrat

Natriumarsenit

Natriumdiacetonketogulonat

Natriumdichlorphenat

Natriumdimethyldithiocarbamat

Natriumdioctylsulfosuccinat

Natriumfluosilicat

Natriummonochloracetat

Natriumpentaborat

Natrium p-t-amylphenat

Natriumsilikat

Natriumsølvthiosulphat

Natriumtetrathiocarbamat

Natriumthiocyanat

Sulfotep

Sulprofos

Tjæresyrer

TCA

TCMTB

Tebutam (butam)

Tebuthiuron

Temephos

Terbacil

Terbufos

Terbumeton

Terbutryn

Tetrachlorvinphos

Tetradifon

Tetramethrin

Tetrasul

Thiazafluron

Thiazopyr

Thiocyclam

Thiofanox

Thiometon

Thionazin

Thiophanat

Tiocarbazil

Tolylphtalam

Tralomethrin

Triapenthenol

Triazbutyl

Triazophos

Tribufos (s,s,s-tributylphosphortrithioat)

Tributyltinoxyd

Trichloronat

Tridiphan

Trietazin

Trifenmorph

Triforin

Trioxymethylen

Validamycin

Vamidothion

Vernolat


Bilag II: Fortegnelse over stoffer godkendt til essential use – jfr. de i forordningens artikel 2, stk. 3, omhandlede godkendelser

Aktivt stof

Medlemsstat

Anvendelse

2-aminobutan

Det Forenede Kongerige

Oplagrede læggekartofler

 

Irland

Oplagrede læggekartofler

1,3-dichlorpropen (cis)

Nederlandene

Blomsterløg, jordbær, grøntsager, træplanteskoleplanter, flerårige planter og

genbeplantning af frugtplantager

4-CPA 4-chlorphenoxyeddikesyre)

Grækenland

Spanien

Druer (uden kerner)

Tomater, auberginer

Acifluorfen

Italien

Sojabønner

Azaconazol

Belgien

Nederlandene

Det Forenede Kongerige

Peberfrugter, tomater, trædyrkning

Tomater

Prydplanter

Benfuresat

Spanien

Bomuld

Bromacil

Frankrig

Lavendel, lavandin

Bromopropylat

Belgien

Spanien

Bønner

Citroner, tomater, kernefrugter, vinstokke

Cartap

Italien

Kernefrugter, stenfrugter, tomater, auberginer, peberfrugter, meloner, squash,

prydplanter

Chinomethionat

Grækenland

Spanien

Meloner, vandmeloner

Cucurbitae

Chlorfenvinphos

Danmark

Kål, blomsterkål

 

Tyskland

Radiser, ræddiker, gulerødder, løg, selleri, kål, agurker

 

Irland

Gulerødder, pastinakker, kål, kålroer

 

Frankrig

Svampe, asparges, karse, ræddiker, spinat, vårsalat, drueagurker, courgetter, løg, skalotteløg, gulerødder, knoldselleri, porrer, selleri, persille, hvidløg, kål, majroer

 

Nederlandene

Kål, løg, gulerødder, kål, kålroer, majroer, ræddiker, vinterræddiker, porrer, knoldselleri

 

Spanien

Kål

Cyanazin

Det Forenede Kongerige

Ærter, bønner, kål, narcisser, raps, Allium, skovbrug

 

Irland

Løg

Ethion

Frankrig

Gulerødder, persille, selleri, knoldselleri, hvidløg, skalotteløg, løg, porrer, kål

Dikegulac

Tyskland

Prydplanter (under glas)

Dinobuton

Spanien

Kernefrugt

Ethyl dipropylthiocarbamat (EPTC)

Portugal

Kartofler

Fenpropatrin

Det Forenede Kongerige

Bær (solbær)

Fenuron

Det Forenede Kongerige

Ærter, bønner, spinat

Fomesafen

Det Forenede Kongerige

Ærter, bønner, lupiner

 

Frankrig

Sojabønner, bønner

 

Italien

Sojabønner, bønner, ærter

Furalaxyl

Irland

Prydplanter

Furathiocarb

Belgien

Porrer

Haloxyfop

Danmark

Frøgræsmarker med rødsvingel, såbede med prydplanter

Heptenophos

Irland

Prydplanter, agurker, tomater, salat

Hexazinon

Østrig

Nåletræer

 

Frankrig

Nåletræer, lavendel, lavandin, salvie, lakridsplante, lucerne, sukkerrør

 

Irland

Nåletræer

 

Spanien

Nåletræer, lucerne

Imazapyr

Irland

Skovbrug

Mepronil

Østrig

Salat

Metobromuron

Belgien

Tyskland

Vårsalat, bønner, kartofler

Vårsalat, bønner, tobak

Metoxuron

Belgien

Frankrig

Irland

Luxembourg

Nederlandene

Det Forenede Kongerige

Gulerødder, kartofler

Gulerødder

Gulerødder

Gulerødder, kartofler

Gulerødder, kartofler, iris, gladiolus

Gulerødder

Naptalam

Spanien

Frankrig

Meloner, vandmeloner

Meloner

Omethoat

Østrig

Prydplanter

Orbencarb

Østrig

Lupiner

Oxadixyl

Belgien

Ærter — frøbehandling

Oxycarboxin

Det Forenede Kongerige

Prydplanter

 

Østrig

Prydplanter

 

Grækenland

Prydplanter, blomster

 

Spanien

Prydplanter

 

Irland

Plænegræs

Pebulat

Grækenland

Tobak

Pentanochlor

Det Forenede Kongerige

Skærmplanter, krydderurter

Prometryn

Det Forenede Kongerige

Skærmplanter, Allium, krydderurter

 

Spanien

Bomuld

 

Grækenland

Bomuld

 

Irland

Gulerødder, persille, selleri, pastinakker

 

Frankrig

Selleri, knoldselleri, linser, porrer

Pyridafenthion

Spanien

Vinstokke, enge, citroner

Resmethrin

Det Forenede Kongerige

Svampe

Sethoxydim

Østrig

Belgien

Italien

Jordbær

Porrer, bønner, kål

Grøntsager

Sølvnitrat

Nederlandene

Agurker og drueagurker til udsæd

Natriummonochloracetat

Det Forenede Kongerige

Kål, Allium, bær, humle

 

Irland

Kål, rosenkål, grønkål

Natriumsølvthiosulphat

Danmark

Afskårne blomster, potteplanter

Terbacil

Spanien

Mynte

 

Frankrig

Guldblomme, stenkløver, citronmelisse, pebermynte, oregano, vild stedmoder, rosmarin, vintersar, salvie, timian

 

Grækenland

Krydderplanter

 

Det Forenede Kongerige

Krydderurter og lægeplanter

Terbufos

Tyskland

Sukkerroer, foderroer

Terbutryn

Det Forenede Kongerige

Ærter, bønner, lupiner

Tetradifon

Spanien

Irland

Citrus, Cucurbitae, tomater, druer

Tomater, agurker, prydplanter, planteskoleplanter

Triazophos

Irland

Gulerødder

Triforin

Østrig

Bønner, agurker, prydplantedyrkning, roser

 

Danmark

Æbler, pærer, solbær, ribs, stikkelsbær

Vamidothion

Belgien

Spanien

Italien

Portugal

Æbler, trædyrkning

Kernefrugt

Kernefrugt

Æbler, pærer

 


Bilag 4

Bilag 10

Salgs- og anvendelsesfrister for plantebeskyttelsesmidler, hvor godkendelsen er ændret eller tilbagekaldt i henhold til kemikalielovens § 33, stk. 4 og 7.

 

Aktivstof i plantebeskyttelsesmidler

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse

Chlormequat til brug i pærer 26)

Efter 1. juli 2003

Efter 1. juli 2003

Dimethoat 27)  til brug i pærer, æbler, kirsebær (ved højere doseringer end 1-3 x 0,6 kg/aktivstof pr. ha, PHI 14 dage), blommer, solbær, ribs, jordbær, gulerødder, rødbeder, løg, hvidløg, bladgrønt (hvidkål, grønkål og kinakål, salat og spinat pånær hoved- og pluksalat), rodfrugter, ærter, asparges, kartofler, majs, byg, havre, (hvede, rug og triticale ved højere dosering end 0,5 kg aktivstof pr. ha.)

Efter 1. juli 2003

Efter 1. juli 2003

Chlorothalonil 28)  til brug i

foderærter, forårsløg, kartofler og agurker i væktshus

Efter 1. juli 2003

Efter 1. juli 2003

Imazalil 29)  til brug i kartofler

Efter 31. oktober 2003

Efter 31. december 2003

Mancozeb 30)  til brug i bladkål og forårsløg

Efter 1. juli 2003

Efter 1. juli 2003

 


26) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Stabilan Extra, Cycocel Extra

27) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Stabilan Extra, Cycocel Extra

28) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Daconil 500 F

29) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Tecto Z FL, Fungazil 100 SL, Tecto FL

30) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler: Acrobat WG, Dithane NT, Dithane M 45, Dithane M 45 bejdsemiddel, Mastana SC, LFS Mancozeb, Manex II Flo, Dithane DG

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder visse dele af bilag, som er nødvendige for anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2002 af 20. november 2002 om afvisning af optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv nr. 91/414 om plantebeskyttelsesmidler, og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer. I bekendtgørelsen er medtaget visse dele af bilag fra Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2002 af 20. november 2002 om afvisning af optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv nr. 91/414 om plantebeskyttelsesmidler, og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer. Ifølge artikel 249 i EF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse dele af bilagene i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.
Bekendtgørelsen indeholder desuden bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater, EF-tidende 1999 L 200, side 1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, EF-tidende 1998 L 123, side 1.