Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt, når 10-dagesfristen stadig gælder, selvom lægen er ophørt med at praktisere, og ikke længere opbevarer journalen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans håndtering den 27. november 2006 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hans håndtering den 27. november 2006 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Hændelsesforløb

<****> blev i 1998 og 1999 behandlet hos læge <****> på grund af en rygskade.

Den 27. november 2006 anmodede <****> læge <****> om aktindsigt i sin journal, da hun skulle bruge den i forbindelse med sin dagpengesag.

Ved en e-mail af 18. december 2006 fastholdt hun sin anmodning om aktindsigt.

Den 22. december 2006 oplyste læge <****>, at han ikke havde <****>s journal, idet hans klinik var ophørt.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At læge <****> ikke har imødekommet <****>s anmodning om fuld aktindsigt i sin journal.

Det er herved anført, at <****> i efteråret/vinteren 1998-99 blev behandlet af læge <****> på hospital 1 i forbindelse med behandling af en rygskade, og at det er journalmateriale fra denne behandling, hun har anmodet om aktindsigt i.

Nævnets afgørelse af klagen

Læge <****> har overtrådt § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling ved sin håndtering af <****>s anmodning om aktindsigt af 27. november 2006 i sin journal.

Læge <****> har ikke overtrådt § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling ved sin håndtering af <****>s anmodning om aktindsigt af 27. november 2006 i sin journal.

Begrundelse

Det fremgår af klagen, at <****> blev behandlet hos læge <****> i efteråret og vinteren 1998-99 på grund af en rygskade, hun havde pådraget sig ved et trafikuheld den 17. september 1998. Hendes sidste behandling hos læge <****> fandt sted den 15. oktober 2004.

Af klagen fremgår det videre, at behandlingen havde fundet sted på hospital 1.

Ved en e-mail af 27. november 2006 anmodede <****> læge <****> om aktindsigt i sin journal, idet hun skulle bruge den i forbindelse med sin dagpengesag.

Den 18. december 2006 sendte <****> en ny e-mail til læge <****>, hvori hun fastholdt sin anmodning om aktindsigt.

Læge <****> svarede på <****>s anmodning om aktindsigt ved en e-mail af 22. december 2006. Det fremgår af e-mailen, at han ikke havde hendes journal, idet hans klinik var ophørt.

Ved en e-mail af 8. januar 2007 fastholdt <****> sin anmodning om aktindsigt overfor læge <****>, idet hun henviste til hans pligt til at opbevare journaler i 10 år.

Læge <****> svarede herpå ved en e-mail af 12. januar 2007. Han anførte heri, at man alene har pligt til at opbevare journaler i 10 år, så længe klinikken stadig eksisterer, og at opbevaringspligten ophører, hvis ens praksis/klinik ophører.

Læge <****> har i sin udtalelse til sagen oplyst, at han havde en praksis i <****>, som han drev fra 1986 til 2004, og at han med udløbet af 2004 ophørte med at drive privat praksis. Siden 1998 havde han været tilknyttet <****> på hospital 1, hvor han deltog i forskning to dage om ugen, samtidig med at han passede sin klinik i <****>. <****> var primært blevet behandlet i hans private praksis i <****>, men da hun på et tidspunkt studerede i <****>, fik han arrangeret det således, at han kunne tilse hende på hospital 1, eftersom det var vanskeligt for hende at komme til <****>. Selve behandlingen skete dog fortsat i privat regi.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en patient som altovervejende hovedregel har krav på aktindsigt i sin journal. Det følger således af § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling, at såfremt en patient fremsætter begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v.

Nævnet kan videre oplyse, at det følger af § 15 i bekendtgørelse om lægers pligt til at føre

ordnede optegnelser (journalføring), at når en privatpraktiserende læge ophører med at praktisere, eller når en privat klinik/sygehus lukker, ophører lægens forpligtelse til at opbevare patientjournalerne.

Det er nævnets vurdering, at læge <****>s behandling af <****> på hospital 1 må betragtes som behandling i hans private praksis.

Nævnet har herved lagt vægt på, at læge <****> primært behandlede <****> i hans private praksis i <****>, og at behandlingen af hende på hospital 1 skyldtes en praktisk foranstaltning foranlediget af, at hun i en periode studerede i <****>.

Det er herefter nævnets opfattelse, at læge <****> ikke havde pligt til at opbevare <****>s journal, idet han med udgangen af 2004 ophørte med at praktisere.

På denne baggrund finder nævnet, at læge <****> ikke har overtrådt § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin håndtering af <****>s anmodning om aktindsigt den 27. november 2006.

Nævnet kan dog videre oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det er nævnets opfattelse, at der er pligt til at besvare en anmodning om aktindsigt, uanset om journalen ikke længere opbevares eller er bortkommet.

Det er herefter nævnets opfattelse, at læge <****> inden for 10 dage burde have fremsendt svar på <****>s anmodning om aktindsigt. Såfremt dette ikke var muligt, burde læge <****> inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt have meddelt <****> om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge.

På denne baggrund finder nævnet, at læge <****> har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering af <****>s anmodning om aktindsigt af 27. november 2006, idet der forløb mere end 10 dage, før anmodningen blev besvaret.