Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bilag 2, liste A, i lov om
kemiske stoffer og produkter

(Forbud mod bekæmpelsesmidler med eddikesyre og ophævelse af forbud mod bekæmpelsesmidler med maleinhydrazid og dazomet)

 

I medfør af § 35 d, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, nr. 2, i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 256 af 12. april 2000, fastsættes:

§ 1. I lov om kemiske stoffer og produkter affattes bilag 2, liste A, som bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 301 af 15. maj 2002 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om kemiske stoffer og produkter ophæves.

Miljøministeriet, den 30. juni 2003

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen


Bilag 1

Liste A

Bekæmpelsesmidler, der ikke må sælges eller anvendes i Danmark.

Plantebeskyttelsesmidler indholdende følgende aktivstoffer.

  2,4-D (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

  atrazin

  captan 1)

  cyanazin

  deltamethrin ( til udendørs anvendelse) 1)

  diazinon (til udendørs anvendelse) 2)

  dichlobenil 2)

  dichlorprop (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

  dichlorprop-P (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

  dichlorvos 1)

  eddikesyre 3)

  esfenvalerat 4)  (al udendørs anvendelse undtagen dypning og rodhalssprøjtning af nåletræer)

  fenarimol 1)

  guazatin 1)

  hexazinon

  iprodion 1)

  isoproturon 5)

  lindan

  MCPA (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

  mechlorprop (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen.)

  mechlorprop-P (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen. Desuden al anvendelse af produkter der er klassificeret alvorligt øjenirriterende.) 6)

  paraquat

  propachlor

  propineb 7)

  thiabendazol (til udendørs anvendelse)

  thiophanat-methyl (som sprøjtemiddel) 2)

  thiram (bortset fra til bejdsning af bede- og sukkerroefrø, læggekartofler og indendørs såede frøafgrøder til efterfølgende udplantning, til dypning af blomsterløg og sprøjtning af prydplanter med emulsion) 1)

  trifluralin 1)

  vinclozolin 1)

  ziram 2)

Biocidmidler

  dichlorvos (mod insekter) 8)

  bis(tributyltin)oxid (mod træødelæggende svamp) 7 )


1) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Energiministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 673 af 20. august 1997: captan: Capidol Flydende, KVK Captan Flowable og Captan 83; deltamethrin: Decis 2,5 EC, Decis Micro, Inter-Deltametrin, IT-Deltamethrin, LFS Deltamethrin; dichlorvos: Vapona 50; fenarimol: Rubigan 12 EC; guazatin: Panaoctine 30, Panoctine Aqua, Panoctine Plus, Panoctine Plus S, Premis Geta; iprodion: Rovral Flo, Rovral Aqua, Rapsodi, Granit Or, Rovral 50 WP, Inter-Iprodion; thiram: DLG Thiram 80, KVK Thiram 80, KVK Thiram F, KVK Thiram F Bejdse, KVK Svovl Thiram, Midol Svovl Thiram Emulsion, Vitavax 200 FF, Thiram SC 530; trifluralin: Treflan, Treflan Plus, Devrinol Kombi, KVK Trifluralin 480, Inter-Trifluralin 480, DLG Trifluralin, JBC Trifluralin 480 D, Ekspert, IT-Trifluralin og PLK Trifluralin 48; vinclozalin: Ronilan FL, Ronilan DF.)

2) Afgørelsen er   truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Energiministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 790 af 30. august 1996: diazinon: Basudin 10 Granulat, Basudin 23 Emulsion; dichlobenil: Casoron G, EK Total Strø, Inter-Dichlobenil, LFS Dichlobenil, Prefix G, Prefix Garden; thiophanat-methyl: Topsin M, Topsin FL; Ziram: Aaprotect.

3) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel: No-Weed.

4) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel, jf. Miljø- og Energiministerens tidligere bekendtgørelse nr. 697 af 18. juli 2001: Sumi Alpha 5 FW.

5) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Energiministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 189 af 22. Marts 1999: isoproturon: Arelon FL E, Bison, DLG Isoproturon, Doublet, GK Isoproturon, Graminon 500 SC, INTER-Isoproturon 500, INTER-Isoproturon, INTER- IPU 83 DRY, INTER- IPU 500 SC, Isoguard, Isoproturon 500 SC, IT-Isoproturon 500, IT-IPU, LFS Isoproturon, LFS Isoproturon 500, KVK Isoproturon, ND Isoproturon 500 FL, Quintil 500, Stefes Isoproturon 700, Tolkan, Tolkan Pro.

6) Afgørelsen er truffet under henvisning til Miljø- og Energiministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 697 af 18. juli 2001 vedrørende produkter, der er klassificeret som alvorligt øjenirriterende, er truffet med henblik på midlerne Optica Meko og Optica Kombi.

7) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel, jf.   Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 689 af 24. august 1999: Antracol MN.

8) Afgørelsen, som er notificeret i overensstemmelse med direktiv 98/34/EF, der kodificerer informationsproceduren i direktiv 83/189/EØF, er truffet under henvisning til følgende biocidmidler: dichlorvos: Vapona Strip;) bis(tributyltin)oxid: Sigmatox Grundingsolie, Vacsol 2159, Vacsol 2158, Vacsol 2157, Vacsol 2151, Konvac vacuumimprægneringsvæske 6106-2000, Intra Grundingsolie, Solignum Grundingsolie, ColVac Høj, ColVac Lav og Bridex 20.

 

Officielle noter