Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0337
 
31997L0011
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
supplerende regler i medfør af lov om planlægning 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse) som ændret ved bekendtgørelse nr. 1008 af 16. november 2000, bekendtgørelse nr. 605 af 15. juli 2002 og bekendtgørelse nr. 475 af 6. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

» § 3a. Inden etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg til intensiv husdyravl, jf. bilag 2, nr. 1 e, skal der indgives skriftlig anmeldelse om projektet til regionplanmyndigheden.

Stk. 2. Omfatter en etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg til intensiv husdyravl 100 dyreenheder (DE) eller derunder, kan anmeldelse indgives på det i bilag 5 angivne skema.

Stk. 3. Har regionplanmyndigheden ikke senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmeldelse efter stk. 2 meddelt anmelderen, at regionplanmyndigheden vil fortsætte vurderingen efter § 3, stk. 2, har regionplanmyndigheden herved truffet afgørelse om, at projektet må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder kun for anmeldelser, hvor alle spørgsmål om natur og miljø i det på bilag 5 angivne skema er besvaret med »ja«.«

2. § 6 affattes således:

» § 6. Regionplanmyndigheden skal offentliggøre

1)   afgørelser om, at et anlæg, der er opført på bilag 2, ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder afgørelser efter § 3a, stk. 3, og

2)   afgørelser om, at et anlæg, der er opført på bilag 2, er omfattet af § 3, stk. 1, om en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1, nævnte afgørelser efter § 3a, stk. 3, skal offentliggøres snarest muligt efter udløbet af den i bestemmelsen nævnte frist på 10 arbejdsdage. De øvrige i stk. 1, nævnte afgørelser skal offentliggøres samtidig med, at afgørelsen meddeles ansøgeren .

Stk. 3. I tilfælde, hvor anlægget ikke må påbegyndes uden særlig tilladelse, som skal offentliggøres, kan offentliggørelsen dog finde sted senest samtidig med offentliggørelsen af denne tilladelse.«

3. § 8, stk. 1, affattes således:

»De på bilag 1 angivne anlæg må ikke påbegyndes uden regionplanmyndighedens tilladelse, jf. dog stk. 4. «

4. I § 8 indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:

»Stk. 2. De på bilag 2 angivne anlæg må ikke påbegyndes, før

1)   regionplanmyndigheden har truffet afgørelse om, at anlægget må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, eller

2)   der efter en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet er meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

5. § 13, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der i strid med § 8, stk. 1 eller stk. 2 påbegynder anlæg, der er omfattet af bilag 1 eller 2.«

6 . Efter bilag 4 indsættes »Bilag 5«, som affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2003.

Miljøministeriet, den 7. juli 2003

Hans Chr. Schmidt

/Susanne Herfelt


Bilag 1

Anmeldeskema, der skal anvendes ved anmeldelse af etablering, ændring eller udvidelse af en husdyrproduktion på 100 dyreenheder (DE) eller derunder efter § 3a, stk. 2

Anmeldelse om
etablering/udvidelse/ændring på maksimalt 100 dyreenheder af husdyrbrug (under VVM-reglerne)

Anmeldeskema og tilhørende vejledning er elektronisk tilgængelig på Miljøministeriets hjemmeside på adressen: www.m i m.dk

Oplysninger om natur- og miljøforhold

Spørgsmål (sæt kryds)

JA

NEJ

1

Er det aktuelle projekt om etablering, udvidelse eller ændring på maksimalt 100 dyreenheder?

 

 

2

Er det aktuelle projekt samt anmeldte etableringer, udvidelser eller ændringer inden for de sidste 3 år sammenlagt på maksimalt 100 dyreenheder?

 

 

3

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer uden for arealer, der har et direkte fald på 12 0 eller mere ned mod den øverste kant af søer og vandløb?

 

 

4

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer længere væk end 50 m fra søer over 100 m 2 ?

 

 

5

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer uden for de nitratfølsomme indvindingsområder, der er udpeget i regionplanen?

 

 

6

Ligger det aktuelle projekts bygninger uden for de potentielle vådområder, der er udpeget i regionplanen, og uden for kortlagte lavbundsarealer?

 

 

7

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer og bygninger længere væk end 300 m fra internationale naturbeskyttelsesområder?

 

 

8

Ligger det aktuelle projekts bygninger længere væk end 300 m fra:

heder over 5 ha,

overdrev,

moser og

søer, der er målsat i regionplanen?

 

 

9

Ligger det aktuelle projekts udspredningsarealer og bygninger uden for fredede områder?

 

 

10

Overholder det aktuelle projekt afstandskravene til naboer, som er fastlagt i § 4, stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, henholdsvis § 2 og § 3 i pelsdyrbekendtgørelsen samt de generelle krav til gødningsopbevaring, udledning af spildevand og til opsamling, transport og bortskaffelse af farligt affald i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen/pelsdyrbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen?

 

 

Faktuelle oplysninger

Anmelder

 

 

Navn og adresse

 

 

Telefon

Ejer/ejere af ejendom/ejendomme

Navn og adresse

 

 

Telefon

Ejendom/ejendomme

Adresse

 

 

Matrikelnummer, ejerlav og sogn

Landbrugsjorder

 

 

 

Til udspredning før anmeldelse

Til udspredning efter anmeldelse

Ejet areal (ha)

 

 

Forpagtet areal (ha)

 

 

Skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning (ha)

 

 

Areal i alt (ha)

 

 

Braklagte arealer efter anmeldelse (ha)

 

Arealer med MVJ-ordning (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger), der indgår i driften efter anmeldelse (ha)

 

Anmeldelsen vedlægges kort, der viser udspredningsarealers placering før og efter anmeldelse og med markering af ejede og forpagtede arealer samt arealer med skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning. Arealer med MVJ-ordning angives også.

 

Bygninger

 

Grundplan i m 2

Bygningshøjde i m

Bygningsmæssige udvidelser og ændringer af eksisterende bygninger

 

 

Nyt byggeri

 

 

Anmeldelsen vedlægges kort, der viser beliggenheden af nuværende bygninger og af planlagt byggeri med angivelse af grundareal og bygningshøjder for de enkelte bygninger.

 


 

 

Husdyrproduktion

Besætningsstørrelse før anmeldelse

Besætningsstørrelse efter anmeldelse

Dyreart

Antal dyr

Dyreenheder

Dyreart

Antal dyr

Dyreenheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

I alt

 

 

 

Tidligere vurderinger af virkninger på miljøet

 

Ingen tidligere etablering/udvidelse/ændring

Tidligere etablering/udvidelse/ ændring er vurderet ikke VVM-pligtig

Tidligere etablering/udvidelse/ændring er vurderet VVM-pligtig

Afgørelse om VVM-pligt

(sæt kryds)

 

 

 

 

Jeg bekræfter, at ovenstående er i overensstemmelse med de faktiske forhold

 

 

 

 

 

 

 

Dato og underskrift

 

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet – VVM-direktivet – og direktiv nr. 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af nævnte direktiv.