Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0769
 
32002L0061
 
32003L0003
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af
visse azofarvestoffer 1)

 

I medfør af § 30, § 45, stk. 1, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 256 af 12. april 2000, fastsættes:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter import, salg og anvendelse af visse azofarvestoffer og kemiske produkter samt import og salg af visse varer, der indeholder azofarvestoffer.

Begrænsninger i import, salg og anvendelse

§ 2. Import, salg og anvendelse af de azofarvestoffer, der er opført i bilag 1, er forbudt til farvning af tekstil- og lædervarer fra den dato, som er anført i bilaget.

Stk. 2. Import, salg og anvendelse af kemiske produkter, der indeholder de azofarvestoffer, der er opført i bilag 1, i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent, er ligeledes forbudt til farvning af tekstil- og lædervarer fra den dato, som er anført i bilaget.

§ 3. Anvendelse af azofarvestoffer er forbudt i tekstil- og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule i længere tid hos mennesker, jf. bilag 3, hvis disse azofarvestoffer ved reduktiv spaltning af en eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de aromatiske aminer, som er opført i bilag 2, i koncentrationer på over 30 ppm i færdigvaren eller i de farvede dele heraf.

Stk. 2. Import og salg af de tekstil- og lædervarer, som er nævnt i stk. 1, er forbudt, hvis de er farvet med de der nævnte azofarvestoffer.

Tilsyn og kontrol

§ 4. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Straffe- samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes den, der overtræder bestemmelserne i §§ 2-3, med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2003.

Stk. 2. Uanset forbudet i § 3, stk. 2, må tekstilvarer, der er fremstillet af genbrugte fibre, importeres og sælges indtil den 1. januar 2005, hvis aminerne, jf. § 3, stk.1, afgives fra rester, der stammer fra forudgående farvning af de pågældende fibre, og hvis aminerne afgives i koncentrationer på under 70 ppm.

Miljøministeriet, den 15. august 2003

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen


Bilag 1

Liste over azofarvestoffer

 

CAS-nummer

Indeksnummer

EF-nummer

Stof

Forbudt fra

1

Ikke tildelt

 

Bestanddel 1:
CAS-nr.: 118685-33-9
C 39 H 23 ClCrN 7 O 12 S.2Na

 

Bestanddel 2:
C 46 H 30 CrN 10 O 20 S 2 .3Na

611-070-00-2

405-665-4

Blanding af:

 

dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1 -naphtholato)(1-(5-chlor-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromat(1-);

 

trinatriumbis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1 -naphtholato)chromat(1-)

30. juni 2004


Bilag 2

Liste over aromatiske aminer

 

CAS-nummer

Indeksnummer

EF-nummer

Stof

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphenyl-4-amin
4-aminobiphenyl
xenylamin

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidin

3

95-69-2

 

202-441-6

4-chlor-o-toluidin

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphthylamin

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluen
4-amino-2',3-dimethylazobenzen
4-o-tolylazo-o-toluidin

6

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidin

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloranilin

8

615-05-4

 

210-406-1

4-methoxy-m-phenylendiamin

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4'-methylendianilin
4,4'-diaminodiphenylmethan

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-dichlorbenzidin
3,3'-dichlorbiphenyl-4,4'-diamin

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-dimethoxybenzidin
o-dianisidin

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimethylbenzidin
4,4'-bis-o-toluidin

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-methylendi-o-toluidin

14

120-71-8

 

204-419-1

6-methoxy-m-toluidin
p-cresidin

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin)
2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin

16

101-80-4

 

202-977-0

4,4'-oxydianilin

17

139-65-1

 

205-370-9

4,4'-thiodianilin

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidin
2-aminotoluen

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-methyl-m-phenylendiamin

20

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimethylanilin

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidin
2-methoxyanilin

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino-azobenzen


Bilag 3

Ikke udtømmende liste over tekstil- og lædervarer, der kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule i længere tid hos mennesker, jf. forbudet efter § 3, stk. 1-2

  Beklædningsgenstande, sengelinned, håndklæder, toupéer og parykker, hatte, bleer og andre hygiejneartikler, soveposer

 

  Fodtøj, handsker, remme til armbåndsure, håndtasker, punge og tegnebøger, dokumentmapper, stolebetræk, pengekatte

 

  Legetøj af tekstil eller læder og legetøj, hvori indgår beklædningsgenstande af tekstil eller læder

 

  Garn og stoffer bestemt til den endelige forbruger

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/61/EF af 19. juli 2002 om 19. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) (EF-Tidende 2002 nr. L 243, side 15) og Kommissionens direktiv 2003/3/EF af 6. januar 2003 for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af »blåt farvestof« (tolvte tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/769/EØF) (EF-Tidende 2003 nr. L 4, side 12).