Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på aktindsigt i hospitalsjournal fra 1974

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> i forbindelse med <****>s anmodning af 15. september 2002 om aktindsigt i sin journal fra 1974.

Hændelsesforløb

Den 15. september 2002 anmodede <****> ved brev psykiatrisk center, <****>, om aktindsigt i sin journal fra 1974.

Den 8. oktober 2002 besvarede administrerende overlæge <****> anmodningen om aktindsigt, ved at oplyse, at anmodningen om aktindsigten ikke kunne imødekommes, da journalen var fra 1974, hvorfor den ikke var omfattet af loven om aktindsigt.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At administrerende overlæge <****> den 8. oktober 2002 ikke imødekom <****>s anmodning af 15. september 2002 om aktindsigt i sin journal fra 1974.

Det er herved anført, at da <****>s journal var fra 1974 kunne anmodningen ikke imødekommes, idet den ikke var omfattet af loven om aktindsigt.

Nævnets afgørelse af klagen

Administrerende overlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med <****>s anmodning af 15. september 2002 om aktindsigt i sin journal fra 1974. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om administrerende overlæge <****> på baggrund af en konkret vurdering i videst muligt omfang havde givet aktindsigt i journalen.

Begrundelse

Det fremgår af brev af 8. oktober 2002 fra administrerende overlæge <****> til <****>, at anmodning af 15. september 2002 om aktindsigt i journal fra 1974 ikke kunne imødekommes. Imidlertid anførte administrerende overlæge <****>, at såfremt <****> havde specifikke spørgsmål af betydning for hende, ville ledelsen gerne forsøge at tage stilling til, om svar på sådanne spørgsmål fandtes i journalen, og i hvilken omfang de kunne videregives.

Nævnet kan oplyse, at i 1985 blev offentlighedsloven ændret, idet lovens anvendelsesområde blev udvidet, så den herefter omfattede al virksomhed udøvet af den offentlige forvaltning. Dette medførte, at en patient som udgangspunkt havde ret til aktindsigt i journaler udfærdiget på offentlige sygehuse fra og med 1. januar 1987.

Nævnet finder herefter, at <****> ikke havde retskrav på efter anmodning at få aktindsigt i sin journal fra 1974 på psykiatrisk center, <****>.

Nævnet kan endvidere oplyse, at selvom patienter ikke ifølge lovgivningen har ret til aktindsigt i sygehusjournaler, kan der gives adgang til aktindsigt (meroffentlighed). En sundhedsperson kan således give aktindsigt i større omfang, end hvad der er pligt til i henhold til princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. Ved stillingtagen hertil skal der foretages en konkret vurdering af journaloplysningernes indhold og deres betydning for patienten. Herunder må det vurderes, om det må antages at være til skade for patienten eller andre, at patienten får aktindsigt i de ønskede oplysninger. Det følger af vejledning om offentlighed i forvaltningen (nr.11687 af 3. november 1986, pkt. 8), at såfremt oplysningerne i et dokument ikke er fortrolige, eller hensynet til andre ikke taler afgørende imod, bør myndigheden i almindelighed imødekomme en begæring om aktindsigt, selvom myndigheden ikke er forpligtet hertil.

Patientklagenævnet har bemærket, at det fremgår af administrerende overlæge <****>s brev af 15. juli 2003, at ledelsen i henhold til reglerne om meroffentlighed efterfølgende har ændret praksis vedrørende udlevering af journalmateriale, hvorfor de snarest ville fremsende den ønskede journalkopi til <****>.

Det er nævnets vurdering, at administrerende overlæge <****> ikke specifikt har taget stilling til, hvorvidt der i henhold til princippet om meroffentlighed skulle gives aktindsigt i journalen.

Nævnet har gennemlæst journalen og er af den opfattelse, at der ikke i journalen er oplysninger, der taler imod imødekommelse af <****>s anmodning om aktindsigt i henhold til princippet om meroffentlighed.

På baggrund heraf finder nævnet, at det ville have været hensigtsmæssigt, om administrerende overlæge <****> på baggrund af en konkret vurdering i videst muligt omfang havde givet aktindsigt i journalen.