Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i afdøde <****>s journal i februar 2003.

Hændelsesforløb

I februar 2002 anmodede <****> administrerende overlæge <****> om aktindsigt i journalen vedrørende <****>s indlæggelse på kirurgisk afdeling, <****>.

Den 23. marts 2002 klagede <****> til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, fordi administrerende overlæge <****> på daværende tidspunkt endnu ikke havde reageret på anmodningen om aktindsigt.

Den 29. april 2002 fik <****> fremsendt kopi af journalen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At lægerne ikke reagerede på <****>s anmodning om aktindsigt i <****>s journal.

Nævnets afgørelse af klagen Administrerende overlæge <****>har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med <****>s anmodning i februar 2003 om aktindsigt i afdøde <****>s journal.

Begrundelse

Det fremgår af lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det fremgår endvidere af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Nævnet kan hertil oplyse, at bestemmelsen i § 28, stk. 1, er placeret i lovens kapitel 5 vedrørende tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger, hvorfor bestemmelsen giver pårørende en mulighed for at få meddelt de i bestemmelsen opremsede helbredsoplysninger. Bestemmelsen giver derimod ikke de pårørende en ret til egentlig aktindsigt.

Videre kan nævnet oplyse, at bestemmelsen om 10 dages frist for besvarelse udelukkende gælder for besvarelse af anmodninger om aktindsigt, som fremsættes i henhold til bestemmelserne herom i kapitel 4 i lov om patienters retsstilling. 10-dages fristen gælder derimod ikke for videregivelsesbestemmelserne i kapitel 5.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne statuere, at administrerende overlæge <****> har overtrådt lov om patienters retsstilling ved ikke at have besvaret <****>s anmodning om aktindsigt før den 29. april 2003.

Det skal bemærkes, at Patientklagenævnet ikke har taget stilling til, hvorvidt <****> er at betragte som nærmeste pårørende til <****>.