Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om PCB, PCT
og erstatningsstoffer herfor 1)

(POP-stoffer)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 925 af 13. december 1998 om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor, som ændret ved bekendtgørelse nr. 764 af 27. august 2001, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »110, stk. 3« », og 110, stk. 4« og der indsættes efter »§ 59, stk. 4 og stk. 5«: »og § 60«.

2. I § 1,nr. 1, litra a, b og c, ændres »præparater« til: »kemiske produkter«.

3. § 1, nr. 6, affattes således:

»6)   Bortskaffelse: Følgende bortskaffelsesformer opregnet i affaldsbekendtgørelsen 2) :

a)   D8 (biologisk behandling)

b)   D9 (fysisk-kemisk behandling)

c)   D10 (forbrænding på landjord)

d)   D15 (oplagring forud for en af de i D1-D14 omhandlede bortskaffelsesformer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret)).«

4. § 5 affattes således:

»§ 5. Salg og import af PCB eller apparater eller kemiske produkter, der indeholder PCB, er forbudt.«.

5. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anvendelse af PCB eller kemiske produkter, der indeholder PCB, er forbudt.«

6. I § 7 ændres »stk. 2 og stk. 3« til: »stk. 3 og 4«.

7. I § 8 ændres »forsknings- og analyseformål« til: »som referencemateriale eller til forskning i laboratorieskala.«.

8. I § 13, stk. 2, ændres »§ 20« til: »§ 19«.

9. § 20 affattes således:

»§ 20. PCB og apparater indeholdende PCB skal bortskaffes på en sådan måde, at det ikke længere besidder persistente organiske forbindelsers egenskaber.

Stk. 2. Såfremt bortskaffelse i henhold til stk. 1 ikke er teknisk mulig, kan kommunalbestyrelsen tillade, at PCB bortskaffes på en anden miljømæssig forsvarlig måde.

Stk. 3. Bortskaffelse i henhold til stk. 1 og 2 skal ske ved anvendelse af en af de i § 1, nr. 6, opregnede bortskaffelsesmetoder.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning tillade anvendelse af andre metoder til bortskaffelse af PCB end dem, der er nævnt i § 1, nr. 6, når indholdet af persistente organiske forbindelser er lavt, eller når bortskaffelsen ikke er teknisk mulig i henhold til stk. 1, såfremt de andre metoder – sammenlignet med forbrænding – opfylder tilsvarende miljøbeskyttelsesstandarder og overholder de tekniske standarder, der betragtes som bedst tilgængelige teknologi.«.

10. I § 25, stk. 2, udgår: »hæfte eller«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2003.

Miljøministeriet, den 29. september 2003

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34 (informationsproceduredirektivet) som ændret senest ved direktiv 98/48.

2) På tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden var det bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, bilag 6 A.