Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1)

(POP-stoffer)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 648 af 29. juni 2001 og senest ved bekendtgørelse nr. 162 af 1. marts 2003, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 58 indsættes i kapitel 9 :

»§ 58 a. Affald, som indeholder stofferne aldrin (CAS nr. 309-00-2), chlordan (CAS nr. 57-74-9), dieldrin (CAS nr. 60-57-1), DDT (CAS nr. 50-29-3), endrin (CAS nr. 72-20-8), heptachlor (CAS nr. 76-44-8), hexachlorbenzen (CAS nr. 118-74-1), mirex (CAS nr. 2385-85-5), toxaphen (CAS nr. 8001-35-2), polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og polychlorerede dibenzofuraner, skal bortskaffes på en sådan måde, at det ikke længere besidder persistente organiske forbindelsers egenskaber.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at affaldet bortskaffes på anden miljømæssig forsvarlig måde, såfremt bortskaffelse i henhold til stk. 1 ikke er teknisk mulig.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at affaldet kan håndteres på anden miljømæssig forsvarlig måde, såfremt indholdet af persistente organiske stoffer er lavt.«

2. I § 64, stk. 1, indsættes efter nr. 28 som nyt nummer:

»29) overtræder § 58 a,«

Nr. 29-32 bliver herefter nr. 30-33.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2003.

Miljøministeriet, den 29. september 2003

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34 (informationsproceduredirektivet) som senest ændret ved direktiv 98/48.