Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over fejl i forbindelse med fjernelse af strækmærker

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes information af <****> i forbindelse med behandlingen den 8. september 2003, i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes behandling af <****> den 8. september 2003 i sin klinik.

Hændelsesforløb

<****> henvendte sig i september 2003 til speciallæge <****>, da hun kosmetisk var meget generet af strækmærker (striæ gravidarum) efter en fødsel.

Der blev den 8. september 2003 gennemført operation, hvor der blev fedtsuget, og der blev fjernet så meget hud som muligt, idet navlen blev ladt urørt. Ved efterkontrol hos speciallæge <****> den 16. september og 24. november 2003 oplyste <****>, at hun ikke var tilfreds med operationen, da strækmærkerne ikke var væk.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At der blev begået fejl ved behandlingen. <****> har oplyst, at indgrebet ikke gav det aftalte resultat.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge <****> har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved sin information af <****> i forbindelse med behandlingen den 8. september 2003.

Speciallæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 8. september 2003.

Begrundelse

<****>, der var tamil, var 150 cm høj og vejede 48 kg, henvendte sig ifølge journalen den 1. september 2003 til speciallæge <****>, idet hun ifølge journalen var meget generet af store brede strækmærker (striæ gravidarum) omkring navlen og nedenfor efter en fødsel.

Ifølge journalen vurderede speciallæge <****>, at hun kunne fjerne nogle af strækmærkerne.

Det er nævnet vurdering, at det af billeder optaget før operationen fremgår, at der ikke var hudoverskud, men at der fandtes mange synlige strækmærker i huden på maven. Det fremgår videre, at der tilsyneladende var lidt mere fedt i underhuden omkring navlen, end der var i underhuden i øvrigt.

Det er på baggrund af de foreliggende billeder nævnets vurdering, at der ikke var løst hud nok til, at alle strækmærkerne kunne fjernes ved at blive skåret væk.

Ifølge journalen blev <****> forud for operationen informeret om, at speciallæge <****> kunne fjerne nogle af strækmærkerne. Ifølge udtalelse til sagen fra speciallæge <****> blev <****> informeret om, at den normale operation for løst skind er fjernelse af hud så meget som muligt med arret placeret lige over skambenet.

Ifølge operationsbeskrivelsen blev der fjernet 100 gram fedt ved fedtsugningen, hvorefter der kunne skabes noget løst hud, i alt 125 gram, der kunne fjernes. <****> fik et ar tværs over den nedre del af maven og en lille indtrækning af arret. Ophelingen forløb uden problemer.

Nævnet finder ikke grundlag for at udtale, at speciallæge <****> ved selve operationen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at hos en patient, der genetisk er mørkere i huden, vil der altid være en risiko for, at arret ikke bliver af samme farve som omgivende hud.

Nævnet kan videre oplyse, at strækmærker ikke kan fjernes alene ved anvendelse af fedtsugning (liposuction). En fedtsugning ville, såfremt der var meget fedt under huden (subcutant fedt), måske kunne løsne huden, så der kunne fjernes et større stykke hud.

Det er imidlertid nævnets vurdering, at de strækmærker, som <****> havde på mavehuden, var så udtalte, at det ikke ved nogen operation ville være muligt at fjerne alle.

Det er samlet på baggrund af sagen nævnets vurdering, at speciallæge <****> forud for indgrebet burde have informeret <****> om, at der med sandsynlighed kun ville kunne fjernes et meget begrænset antal af de strækmærker, som hun havde, ligesom speciallægen burde have informeret om, at <****> på grund af sin mørke hudfarve kunne risikere at få et ar, der ville blive meget synligt og måske tykkere end ar hos personer med hvid hudfarve. Ligeledes burde speciallægen have informeret <****> om, at fjernelse af noget af huden ville medføre, at de tilbageværende strækmærker muligvis ville synes større, idet arret ville gå på tværs af striberne.

Sammenfattende finder nævnet således, at speciallæge <****> ikke i tilstrækkeligt omfang forud for operationen har informeret <****>.

Ifølge journalen blev der forud for operationen udleveret instruks om anæstesi. Der fremgår ikke af journalen eller sagen i øvrigt oplysninger om, at der forud for operationen tillige blev udleveret skriftligt informationsmateriale om netop dette indgreb.

Nævnet lægger til grund, at der ikke forud for indgrebet blev udleveret skriftligt informationsmateriale, der nærmere beskrev denne type indgreb.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 om information forud for kosmetiske indgreb, skal der gives både mundtlig og skriftlig information.

Patientklagenævnet finder herefter sammenfattende, at speciallæge <****> har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved sin information til <****> forud for operationen den 8. september 2003.