Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 2-1, 2. udgave af 6. december 2006, Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer (BL 2-1 A, 1. udgave)

I medfør af § 31 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport-ministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 Statens Luftfartsvæsens opgaver, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter og om klageadgang, følgende:

   
1.
Pkt. 2.1 affattes således:
   
2.1
Denne BL fastsætter bestemmelser om autorisation til vedligeholdelse af danske luftfartøjer, der ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (bilag II luftfartøjer).
   
2.
Ikrafttræden
   
 
Denne BL træder i kraft den 28. september 2009.

Statens Luftfartsvæsen, den 28. juni 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg