Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2010

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007 (lejeloven) og lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar 2007 (boligreguleringsloven). Ved lov nr. 406 af 31. maj 2000 er der endvidere i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, fastsat beløbsgrænser for forbedringsudgifter i 2000-niveau og i § 39, stk. 1, fastsat gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet i 1998-niveau. Ved lov nr. 470 af 9. juni 2004 er det i boligreguleringslovens § 7, stk. 4, fastsat en beløbsgrænse for lejeforhøjelser i 2004-niveau. Endelig er beløbet i lejelovens § 93, stk. 2, jf. lov nr. 286 af 15. april 2009 fastsat i 2009-niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau og reguleres ligeledes én gang om året.

Ligeledes er beløbene i § 90, stk. 2, og § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007 fastsat i 1998-niveau og reguleres én gang årligt.

Beløbet i § 88, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v. fastsat i 2008- niveau og reguleres én gang årligt.

Endelig er beløbet i § 48, stk. 2, i lov om leje af almene boliger, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009, fastsat i 2009-niveau og reguleres én gang årligt.

For så vidt angår beløb og beløbsgrænser i erhvervslejeloven henvises til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Reguleringen til og med finansåret 1997 foretoges på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2009 blev udmeldt ved Socialministeriets vejledning nr. 50 af 29. august 2008 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2009 (senere erstattet af vejledning nr. 62 af 10. november 2008 om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på det sociale område).

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 2009 er følgende:

1995
0,7 pct.
1996
2,0 pct.
1997
1,3 pct.
1998
2,4 pct.
1999
1,5 pct.
2000
1,9 pct.
2001
3,5 pct.
2002
2,5 pct.
2003
2,1 pct.
2004
2,3 pct.
2005
1,5 pct.
2006
1,9 pct.
2007
2,2 pct.
2008
1,6 pct.
2009
4,2 pct.

Ved opregulering fra 2009-niveau til 2010-niveau anvendes 2,0 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2009 (det uafrundede beløb) afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2010

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2010 til følgende beløb:

1)
Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 40 kr.
2)
Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning (lejelovens § 45, stk. 5): 139 kr.
3)
Gebyr for kommuners udlæg ved varmeforsyning (lejelovens § 46 b, stk. 2): 139 kr.)
4)
Gebyr for kommuners udlæg ved vandforsyning (lejelovens § 46 q, stk. 2): 139 kr.
5)
Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)
 
Egenbetaling for godtgørelse: 13.938 kr.
 
Maksimum for godtgørelse: 41.814 kr.
 
Minimum for godtgørelse: 2.788 kr.
6)
§ 63 a-konto for forbedring (lejelovens § 63 a, stk. 1): 21 kr.
7)
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (lejelovens § 66 a): 89 kr.
8)
Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 255 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2010

Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2010 til følgende beløb:

1)
Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2)
 
Beløb pr. m²: 2.024 kr.
 
Beløb pr. lejemål: 231.457 kr.
2)
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser (boligreguleringslovens § 7, stk. 4): 86 kr.
3)
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder (boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 89 kr.
4)
Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 177 kr.
5)
Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1): 131 kr.
6)
Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 148 kr.
7)
Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).
8)
Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).
9)
§ 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 7) - 9) reguleres fra 2009-niveau (uafrundet) til 2010-niveau med 2,0 pct. Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb.

Om reguleringen af beløbene under 7) - 9) til og med 2009 henvises til vejledning nr. 56 af 29. august 2008 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2009, samt de tidligere udsendte vejledninger.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2010

Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4) pr. 1. januar 2008: 314 kr.

4. Den almene lejelovs beløb for 2010

Den almene lejelovs beløb fastsættes pr. 1. januar 2010 til følgende beløb:

1)
Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (den almene lejelovs § 48, stk. 2): 213 kr.
2)
Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 255 kr.
3)
Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 131 kr.

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2009

Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 88, stk. 5): 112.457 kr.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 2. september 2009

P.M.V.
E.B.
Martin Preisler Knudsen