Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.,
lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord
og lov om planlægning

(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som ændret senest ved § 34 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 udgår »eller af Miljøstyrelsen«.

2. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Planlægning«.

3. § 10 ophæves.

4. § 11 ophæves.

5. § 12 affattes således:

» § 12. Til at bistå sig ved udarbejdelsen af indsatsplaner, jf. § 13, opretter amtsrådet et koordinationsforum bestående af repræsentanter for amtskommunen, kommunerne i amtet, vandforsyningerne i amtet, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i amtet.«

6. To steder i § 13, stk. 1, ændres »regionplanen« til: »vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder«.

7. I § 13 a, stk. 1, ændres »vandressourceplanlægningen og regionplanen« til: »vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder,«.

8. I § 13 a, stk. 2, ændres »vandressourceplanlægningen« til: »vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder«.

9. I § 13 d, stk. 5, ændres »vandressourceplanlægningen« til: »vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder,«.

10. § 14 a, stk. 1, affattes således:

»En vandforsyningsplan efter § 14 må ikke stride imod vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, regionplanlægningen, forudsætninger fastsat efter § 16, stk. 2, eller en indsatsplan efter § 13.«

11. I § 14 a, stk. 2, ændres »vandressourceplanlægningen efter § 11« til: »vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder,«.

12. I § 15, stk. 1, udgår »vandindvinding, beskyttelse af vandressourcerne og«.

13. § 16 affattes således:

»§ 16. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af planlægningen efter § 14 samt om grundlaget for og indholdet af indsatsplaner efter §§ 13 og 13 a.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægning efter § 14. Sådanne forudsætninger skal lægges til grund ved administrationen af denne lov.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om tidsfrister og procedure i forbindelse med tilvejebringelse af planlægning efter § 14 samt om revision af planlægningen. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tidsfrister og procedure i forbindelse med tilvejebringelse og iværksættelse af indsatsplaner efter §§ 13 og 13 a, herunder om inddragelse af det i § 12 nævnte koordinationsforum.

Stk. 4. Opstår der uenighed om fordelingen af udgifter ved amtsrådets eller kommunalbestyrelsens planlægningsvirksomhed, afgøres spørgsmålet af ministeren.«

14. § 17 ophæves.

15. I § 52 a, stk. 1, sidste pkt., indsættes efter »§ 52 c«: »og § 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder«.

16. § 52 c, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 1-3.

17. I § 52 c, stk. 2, indsættes efter »stk. 1«: »og § 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder«.

18. I § 64, stk. 1, og § 67 ændres »Miljøstyrelsen« til: »Miljøministeren«.

19. § 72, stk. 4, ophæves.

20. § 74 b, 2. og 3. pkt., ophæves.

21. I § 75 ændres »Miljøstyrelsen« til: »Miljøministeren«.

22. I § 81 ændres »fra Miljøstyrelsen og miljø- og energiministeren« til: »truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse af en styrelse«.

23. I § 83, stk. 2, ændres »til Miljøstyrelsen« til: »i forhold til førsteinstansafgørelsen«.

§ 2

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret senest ved lov nr. 260 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. § 32, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, regionplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 4.«

§ 3

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret senest ved § 35 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Oversigten må ikke stride mod vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.«

§ 4

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, som ændret ved lov nr. 440 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, indsættes efter »§ 3«: », en vandplan eller en Natura 2000-plan, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk. 3«.

2. § 6, stk. 3, nr. 12, ophæves.

Nr. 13 og 14 bliver herefter nr. 12 og 13.

3. I § 6, stk. 3, nr. 13, der bliver nr. 12, udgår »kvaliteten og«.

4. I § 6, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Redegørelsen skal endvidere indeholde oplysning om de i vandplanen og Natura 2000-planen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, fastsatte bestemmelser, der er relevante for planlægningen af arealanvendelsen inden for regionplanens geografiske område.«

5. I § 11, stk. 2, indsættes efter »§ 3«: », en vandplan eller en Natura 2000-plan, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk. 3«.

6. I § 13, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 3«: », en vandplan eller en Natura 2000-plan, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk. 3«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 22. december 2003, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. De ændringer, der følger af § 1, nr. 4, 5, 13 og 14, træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 3. De ændringer, der følger af § 1, nr. 6-11 og 19, § 2, § 3 og § 4, nr. 2 og 3, træder i kraft i de enkelte amter, når der er offentliggjort en vandplan, der gælder for amtet, efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. dog stk. 4. Hvis en del af et amt endnu ikke er dækket af en vandplan, finder de hidtil gældende regler anvendelse, for så vidt angår denne del.

Stk. 4. De ændringer, der følger af § 4, nr. 2 og 3, finder anvendelse ved udarbejdelsen af den regionplanrevision, der skal være afsluttet i 2009, jf. § 22  i lov om planlægning.

Stk. 5. De ændringer, der følger af § 1, nr. 12, træder i kraft den 22. december 2009.

Stk. 6. Regler, der er udstedt i medfør af de bemyndigelser, der ophæves eller ændres ved denne lov, opretholdes, indtil de afløses af regler udstedt efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

Givet på Amalienborg, den 17. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Chr. Schmidt