Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 3 a

Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. (vejledning nr. 2 til serviceloven)

1

I vejledning nr. 94 af 5. december 2006 om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv., som ændret ved vejledning nr. 13 af 6. februar 2009 og vejledning nr. 23 af 12. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1. I Afsnit IX om betaling indsættes efter punkt 231:

»Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger mv.

Bekendtgørelse nr. 616 af 15. juni 2006 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 79, 83 og 84):
§ 1.
Stk. 3. Betaling for madserviceordninger efter § 83 kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned for fuld forplejning for beboere i plejebolig og plejehjem, botilbud efter lov om social service §§ 107 og 108 og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, herunder friplejeboliger. Ved midlertidige ophold i disse boformer på mindre end en måneds varighed fastsættes betalingen for madserviceordninger efter lov om social service § 83 ved en forholdsmæssig reduktion af det maksimale beløb på 3.000 kr. Beløbet, der er angivet i 2009-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb. Beløbet reguleres første gang den 1. januar 2010.

231 a. Kommunalbestyrelsen må ved fastsættelse af taksten for betalingen for madservice efter lov om social service § 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter lov om social service §§ 107 og 108 og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, herunder friplejeboliger, højst opkræve 3.000 kroner pr. måned for fuld forplejning. Det er således ikke muligt at opkræve mere i betaling pr. måned for fuld forplejning hos beboere, der er visiteret til madservice i disse boformer end denne maksimale beløbsgrænse tilsiger. Beløbet reguleres årligt den 1. januar og første gang den 1. januar 2010 efter lov om en satsreguleringsprocent.

Dog må kommunalbestyrelsen fortsat ikke opkræve mere i betaling for tilbuddet om madservice end ydelsens produktions- og leveringsomkostninger kan begrunde. Dvs. at såfremt produktions- og leveringsomkostningerne udgør et lavere beløb end den maksimale beløbsgrænse, er det produktions- og leveringsomkostningerne, der udgør overgrænsen for takstens størrelse. Der henvises til vejledningens pkt. 226.

Der er tale om madservice som en døgnplejeydelse, som borgeren visiteres til af den kommunale myndighed efter lov om social service § 83, stk. 1, hvor det bestemmes, at kommunalbestyrelser skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Ved midlertidige ophold på mindre end en måneds varighed i de boformer, der er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 3, fastsættes betalingen ved en forholdsmæssig reduktion af det maksimale beløb. Der kan f.eks. være tale om botilbud efter lov om social service § 107, og der kan være tale om aflastningsophold efter § 84, hvor modtageren ligeledes er visiteret til madservice efter lov om social service § 83.

Modtagere af madservice efter reglerne om frit leverandørvalg og modtagere af madservice i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 er ikke omfattet af loftet over betaling for madservice efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3.

Der er ikke fastsat nærmere regler for, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger tilvalg og fravalg af enkelte måltider og forplejning hele dage, herunder frister for modtagerens afbestilling m.v., når modtagerens ophold er varigt. Kommunalbestyrelsen kan vælge f.eks. at reducere taksten for modtagerens betaling ved at reducere det maksimale beløb forholdsmæssigt, hvis en modtager fravælger, herunder afbestiller, enkelte måltider og/eller fuld forplejning på dagsbasis eller måltidsbasis.

Der henvises til bilag 9, som indeholder KLs og Indenrigs- og Socialministeriets eksempler på forholdsmæssig beregning af den maksimale beløbsgrænse, angivet ved beregning af en dagstakst.

Der henvises endvidere til vejledningens pkt. 236 om kommunens afregning med modtageren i tilfælde af opsigelse eller dødsfald.

Prisloftet gælder uanset modtagerens indkomst- og formueforhold.«

2. Efter bilag 3 indsættes bilaget til denne ændringsvejledning.

2

Vejledningen angår regler, der har virkning fra den 1. juli 2009.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 8. september 2009

Karen Ellemann


Bilag 3 a

Eksempler på beregning af månedstakst og dagstakst

KL og Indenrigs- og Socialministeriet har i fællesskab udarbejdet et bilag med henblik på at eksemplificere beregningerne for kommunalbestyrelsen, når kommunernes omkostninger til tilbuddet om en madordning grænser til den maksimale beløbsgrænse, eller overstiger denne. Der er hverken tale om metoder, som kommunalbestyrelsen skal anvende, eller en udtømmende liste over metoder.

Fast månedstakst

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte en fast månedstakst for madservice op til den maksimale beløbsgrænse, når ydelsen modtages varigt, og såfremt kommunens omkostninger til tilbuddet ikke overstiges.

Eksempler på beregning af fast dagstakst

Dagstaksten udregnes således, at beboerens takst for betaling maksimalt udgør 3.000 kr. pr. måned.

A. Dagstaksten udregnes i dette eksempel forholdsmæssigt i forhold til f.eks. måneder med 31 dage. Dagstaksten udgør dermed som følger:

3000/31 = 96,77 kr.

Udregnet ift. de enkelte måneder opnås følgende resultat:

Måned
Takst pr. måned, når dagstaksten udregnes iht. loftet på 3.000 kr. og ift. måneder med 31 dage (kr.).
Januar
3.000,00
Februar
2.709,68
Marts
3.000,00
April
2.903,23
Maj
3.000,00
Juni
2.903,23
Juli
3.000,00
August
3.000,00
September
2.903,23
Oktober
3.000,00
November
2.903,23
December
3.000,00

B. Dagstaksten udregnes i dette eksempel forholdsmæssigt i forhold til det gennemsnitlige antal dage pr. måned. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, at i måneder med 31 dage vil taksten skulle rundes ned til 3.000 kr., såfremt beboeren har ophold af en måneds varighed eller over. Dagstaksten udgør dermed som følger:

3000/30,4 = 98,63 kr.

Udregnet ift. de enkelte måneder opnås følgende resultat:

Måned
Takst pr. måned når dagstaksten udregnes iht. loftet på 3.000 kr. og ift. det gennemsnitlige antal dage pr. måned i løbet af et år (kr.).
Januar
3.000,00
Februar
2.761,64
Marts
3.000,00
April
2.958,90
Maj
3.000,00
Juni
2.958,90
Juli
3.000,00
August
3.000,00
September
2.958,90
Oktober
3.000,00
November
2.958,90
December
3.000,00

Eksempel på beregning af variabel dagstakst, med fast månedstakst

C. Dagstaksten udregnes i dette eksempel forholdsmæssigt i forhold til, at antallet af dage pr. måned varierer. Dagstaksten udgør dermed som følger:

3000/31 = 96,77 kr.

3000/30 = 100,00 kr.

3000/28 = 107,14 kr.

Udregnet ift. de enkelte måneder opnås følgende resultat:

Måned
Takst pr. måned når dagstaksten udregnes iht. loftet på 3.000 kr. og ift. det varierende antal dage pr. måned (kr.).
Januar
3.000,00
Februar
3.000,00
Marts
3.000,00
April
3.000,00
Maj
3.000,00
Juni
3.000,00
Juli
3.000,00
August
3.000,00
September
3.000,00
Oktober
3.000,00
November
3.000,00
December
3.000,00

Omtryksnote
  • 16-09-2009:
  • Vejledningen er omtrykt på grund af fejl i henvisningen i punkt 1. Henvisningen er rettet til: »I Afsnit IX«.