Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

I medfør af § 63 a, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Den ansvarshavende aktuar

§ 2. Den ansvarshavende aktuar skal være ansat i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Ansættelse og afskedigelse af den ansvarshavende aktuar kan alene foretages af bestyrelsen. Stillingen som ansvarshavende aktuar kan ikke forenes med stillingen som direktør eller medlem af bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

§ 3. Den ansvarshavende aktuar skal have afsluttet en af følgende uddannelser:

1) Aktuaruddannelsen fra et dansk universitet (cand.act.).

2) Aktuaruddannelsen fra et andet land, hvis uddannelsen indeholder

a) kurser svarende til de kurser i forsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet,

b) kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet, og

c) kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende.

3) En uddannelse beslægtet med nr. 1 (som cand.scient., cand.stat., cand.scient.oecon.) eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse. Uddannelsen skal være suppleret med kurser i forsikringsmatematik samt kurser i dansk forsikringsjura og forsikringsregnskab svarende til aktuaruddannelsen på bachelorniveau fra et dansk universitet eller tilsvarende. Uddannelsen skal ud over dette være suppleret med kurser svarende til de obligatoriske kurser i livsforsikringsmatematik, der indgår i aktuaruddannelsen på kandidatniveau fra et dansk universitet.

Stk. 2. Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af den af stk. 1, nr. 1, nævnte uddannelse have deltaget i praktisk aktuararbejde inden for livsforsikringsmatematik, arbejdsskadeforsikring eller i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring på fuld tid i mindst 5 år inden for de sidste 10 år. Mindst 1 af de 5 år skal være i tæt samarbejde med en ansvarshavende aktuar i de nævnte selskaber.

Stk. 3. Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de i stk. 1, nr. 2, 1. punktum, eller stk. 1, nr. 3, 1. punktum, nævnte uddannelser have deltaget i praktisk aktuararbejde for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring på fuld tid i mindst 6 år inden for de sidste 10 år. Den ansvarshavende aktuar skal efter afslutningen af en af de i stk. 1, nr. 2 eller 3, nævnte uddannelser (inkl. de heri nævnte supplerende kurser) have arbejdet tæt sammen med en ansvarshavende aktuar i et af de i første punktum nævnte selskaber i mindst 1 af de 6 år.

Stk. 4. Den ansvarshavende aktuar skal som minimum have opnået et indgående kendskab til udarbejdelse af sikringsplan, opgørelse af hensættelser og udarbejdelse af den årlige beretning til Finanstilsynet.

§ 4. Når bestyrelsen har ansat en ansvarshavende aktuar, skal dette indberettes til Finanstilsynet senest 14 dage efter ansættelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal ved indberetningen, jf. stk. 1, afgive en erklæring om, at den ansvarshavende aktuar overholder kravene efter § 3.

Stk. 3. Når den ansvarshavende aktuar afskediges eller fratræder som ansvarshavende aktuar, skal bestyrelsen og den ansvarshavende aktuar senest 1 måned efter fratrædelsen indsende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor.

§ 5. Den ansvarshavende aktuar skal have adgang til alle oplysninger, som denne finder nødvendige for udøvelsen af hvervet, herunder bestyrelsesprotokollen. Aktuaren skal give Finanstilsynet de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings økonomiske stilling.

Stk. 2. Bestyrelsen skal udfærdige en funktionsbeskrivelse for den ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen skal indeholde en overordnet beskrivelse af, hvilke opgaver der skal udføres i egenskab af ansvarshavende aktuar. Funktionsbeskrivelsen kan derudover indeholde en beskrivelse af andre opgaver, som den ansvarshavende aktuar udfører som led i driften af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Stk. 3. Funktionsbeskrivelsen skal, hvis andre medarbejdere udfører opgaver for den ansvarshavende aktuar, overordnet angive fordelingen af opgaverne. Funktionsbeskrivelsen skal tillige indeholde overordnede retningslinjer for den ansvarshavende aktuars uddelegering af opgaver, herunder for den ansvarshavende aktuars efterfølgende kontrol af de uddelegerede opgaver.

Den ansvarshavende aktuars rapportering til bestyrelsen

§ 6. I forbindelse med bestyrelsens vedtagelse af årsrapporten skal den ansvarshavende aktuar udfærdige en skriftlig rapport til bestyrelsen.

Stk. 2. Aktuarrapporten skal indeholde alle væsentlige konklusioner af betydning for regnskabsaflæggelsen fra aktuarens beretning til Finanstilsynet, jf. § 7.

Stk. 3. Aktuarrapporten skal indeholde en fortegnelse over de i årets løb foretagne anmeldelser og bemærkninger hertil.

Stk. 4. Det skal i aktuarrapporten oplyses, om den ansvarshavende aktuar har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 5. Hvis den ansvarshavende aktuars kontrol indebærer, at årsrapporten efter den pågældendes opfattelse ikke giver et retvisende billede af selskabets aktuarmæssige forhold, skal aktuarrapporten indeholde særskilt oplysning herom.

Stk. 6. Aktuarrapporten skal underskrives af den ansvarshavende aktuar samt forelægges for og underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 7. Senest 10 dage efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings bestyrelse har godkendt årsrapporten, skal kopi af aktuarrapporten være modtaget i Finanstilsynet.

Stk. 8. Bestyrelsen skal gøres bekendt med alle andre væsentlige konklusioner i aktuarens beretning end de i stk. 2 nævnte.

Den ansvarshavende aktuars beretning

§ 7. Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet.

Stk. 2. Beretningen skal være Finanstilsynet i hænde senest 1 måned efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings bestyrelse har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører.

Stk. 3. Finanstilsynet kan efter ansøgning dispensere fra den i stk. 2 fastsatte frist.

§ 8. Beretningen skal i opsætning og indhold udfærdiges i henhold til angivelserne i bilag 1. Afsnit og punkter i beretningen skal have samme nummerering som i bilag 1.

Stk. 2. Beretningen skal have en indholdsfortegnelse med sideangivelse af punkterne i beretningen.

Stk. 3. Finder den ansvarshavende aktuar, at der under de enkelte afsnit er yderligere forhold, der bør omtales, er den ansvarshavende aktuar pligtig til at medtage disse, eventuelt under selvstændige overskrifter i afsnit 8.

Stk. 4. Den ansvarshavende aktuar skal underskrive beretningen.

§ 9. Beretningen kan også fungere som aktuarrapport, jf. § 6. Beretningen skal i så fald supplerende opfylde bestemmelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. Beretningens afsnit 1 skal suppleres med et

1) punkt 1.4., der skal indeholde en fortegnelse over de i årets løb foretagne anmeldelser og bemærkninger hertil, jf. § 6, stk. 3,

2) punkt 1.5., der skal indeholde oplysninger om, hvorvidt aktuaren har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om, jf. § 6, stk. 4, og eventuelt

3) punkt 1.6., der skal indeholde særskilte oplysninger om, at årsrapporten efter aktuarens opfattelse ikke giver et retvisende billede af selskabets aktuarmæssige forhold, hvis aktuarens kontrol indebærer, at dette efter den pågældendes opfattelse er tilfældet, jf. § 6, stk. 5.

Stk. 3. Beretningen skal forelægges og underskrives af bestyrelsen, jf. § 6, stk. 6.

Stk. 4. Beretningen skal være modtaget i Finanstilsynet, senest 10 dage efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings bestyrelse har godkendt årsrapporten for det år, beretningen vedrører, jf. § 6, stk. 7.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 62 af 8. februar 2008 om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Finanstilsynet, den 28. oktober 2009

Ulrik Nødgaard

/ Per Plougmand Bærtelsen


Bilag 1

Indholdet i aktuarens beretning for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

1. Overordnede oplysninger

1.1. Aktuaren skal kortfattet gengive de forhold, som aktuaren finder er af særlig væsentlig betydning, og som er omtalt i beretningens øvrige afsnit. Der redegøres herunder for væsentlige iværksatte initiativer samt væsentlige ændrede forudsætninger og opgørelsesprincipper og betydningen heraf for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings fremtidige udvikling.

1.2. Aktuaren skal beskrive forsikringsbestanden. Herunder skal aktuaren for hver brancheundergruppe oplyse

a) antal helårsbeskæftigede,

b) præmiestørrelse, og

c) skadesudgift pr. helårsbeskæftigede.

Aktuaren skal desuden oplyse, hvorledes årets bidragsprovenu er fastsat.

1.3. Hvis revisionsprotokollatet indeholder særlige bemærkninger af aktuarmæssig karakter, skal aktuaren oplyse og kommentere disse bemærkninger. Aktuaren skal herunder redegøre for, hvilke tiltag bemærkningerne eventuelt har givet anledning til.

2. Årets resultat

2.1. Aktuaren skal udarbejde en overordnet aktuarmæssig analyse af årets samlede resultat i henhold til årsregnskabet svarende til følgende skema:

Analyse af årets samlede resultat
Kr.
År
År-1
År-2
År-3
År-4
Bidragsindtægter
         
Resultat
         
Overført til næste år
         
Erstatningsudgifter
         
Hensættelser
         
Afløbsresultat
         

Med udgangspunkt i oplysningerne skal aktuaren kommentere

a) udviklingstendenser,

b) bevægelser i erstatningsudgifter,

c) bevægelser i hensættelser, og

d) bevægelser i posten »Overført til næste år«.

2.2. Aktuaren skal vurdere størrelsen af posten »overført til næste år« samt redegøre for, at størrelsen af den svarer til, at posten med stor sandsynlighed kan opfange forventede udsving i erstatningsudbetalinger, hensættelser og værdien af aktiverne. Aktuaren skal redegøre for, at den til branchegruppen tilknyttede pulje til udligning af overskud og underskud er tilstrækkelig til at eliminere uforudsete udsving i de årlige bidrag.

2.3. Aktuaren skal foretage en sammenligning mellem årets regnskab og årets bidragsprovenu. Aktuaren skal redegøre for forskelle mellem regnskabet og bidragsprovenuet.

2.4. Aktuaren skal foretage en analyse af omkostninger.

2.5. Aktuaren skal foretage en risikoanalyse af beregningsgrundlagets risikofaktorer.

2.6. Aktuaren skal foretage en analyse af årets investeringsafkast.

3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings soliditet

3.1. Aktuaren skal vurdere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings investeringsprofil på baggrund af oversigten over posten »Overført til næste år« i punkt 2.1. Aktuaren skal oplyse, hvorvidt størrelsen af posten »Overført til næste år« har givet Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring anledning til at ændre (eller overvejelser om at ændre) investeringsprofilen.

4. Forsikringsmæssige hensættelser

4.1. Aktuaren skal udarbejde en oversigt over størrelsen af hensættelser for løbende ydelser og størrelsen af anden erstatningshensættelse for de sidste fem år.

4.2. Aktuaren skal redegøre for omfanget og betydningen af kapitalisering.

4.3. Aktuaren skal kort redegøre for beregningen af hensættelser for løbende ydelser. Aktuaren skal endvidere redegøre for årets forløb på hensættelser for løbende ydelser. Redegørelsen skal foretages for hensættelser for skader anmeldt før den 1. januar 2008 og for hensættelser for skader anmeldt den 1. januar 2008 eller senere.

4.4. Aktuaren skal kort redegøre for beregningen af anden erstatningshensættelse. Aktuaren skal endvidere redegøre for årets forløb af anden erstatningshensættelse. Redegørelsen skal foretages for hensættelser for skader anmeldt før den 1. januar 2008 og for hensættelser for skader anmeldt den 1. januar 2008 eller senere.

4.5. Aktuaren skal redegøre for forpligtelser uden for balancen.

5. Afgiven genforsikring

5.1. Aktuaren skal beskrive Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings genforsikringsprincipper, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings begrundelse for de valgte principper samt aktuarens vurdering heraf.

5.2. Aktuaren skal oplyse og kommentere årets resultat af genforsikring.

5.3. Aktuaren skal oplyse forventninger til fremtiden, herunder vurderingen af om der skal tegnes mindre/mere genforsikring, for at forholdene fortsat er betryggende.

6. Konkrete påbud m.m. fra Finanstilsynet

6.1. Hvis Finanstilsynet har givet Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring konkrete påbud eller lignende om opfølgning via aktuarens beretning, skal aktuaren redegøre herfor.

7. Det aktuarmæssige indhold i aktiviteter og materiale

7.1. Aktuaren skal give en redegørelse for, hvordan aktuaren kontrollerer det aktuarmæssige indhold i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings aktiviteter og materiale.

8. Andre forhold

8.1. Her kan anføres forhold, som ikke kan henføres til ovenstående punkter eller afsnit i den ansvarshavende aktuars beretning i øvrigt, men som aktuaren finder det hensigtsmæssigt, at Finanstilsynet er opmærksom på.